Hlavní navigace

Slovníček pojmů "Ž"

Žádost o koncesi

živnostenský zákon

osoba, která hodlá provozovat koncesovanou živnost, podá žádost o vydání koncese u živnostenského úřadu.

Pramen: § 50 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Žádoucí statek
statek, jehož spotřeba přináší kladný užitek

Synonyma: statek s pozitivní preferencí

Živé provozování díla

autorský zákon

zpřístupňování díla živě prováděného výkonným umělcem, zejména živě přednášeného literárního díla, živě prováděného hudebního díla s textem nebo bez textu, anebo živě scénicky předváděného díla dramatického nebo hudebně dramatického, choreografického nebo pantomimického

Pramen: § 19 odst. 1) zákona č. 121/2000 Sb.

Živnost

živnostenský zákon

soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem

Živnosti jsou:

a) ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení
b) koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese

Pramen: § 2 zákona č. 455/1991 Sb.

Živnost koncesovaná

živnostenský zákon

živnost, která je mezi živnostmi uvedenými v příloze č. 3 živnostenského zákona. Oprávnění k provozování koncesované živnosti vzniká až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Obsahové náplně živností koncesovaných a další podrobnosti naleznete v sekci Právo ~ Živnostenské právo.

Pramen: § 26 zákona č. 455/1991 Sb.

Živnost ohlašovací

živnostenský zákon

ohlašovací živnosti jsou:
a) živnosti řemeslné,
b) živnosti vázané,
c) živnosti volné

Ohlašovací živnosti jsou charakteristické tím, že živnostenské oprávnění vzniká při splnění zákonných podmínek již okamžikem ohlášení (nikoliv až vydáním živnostenského listu).

Pramen: § 19 zákona č. 455/1991 Sb.

Živnost řemeslná

živnostenský zákon

živnost, uvedená v příloze č. 1 živnostenského zákona. Jedná se o ohlašovací živnosti.

Obsahové náplně živností řemeslných a další podrobnosti naleznete v sekci Právo ~ Živnostenské právo.

Pramen: § 20 zákona č. 455/1991 Sb.

Živnost vázaná

živnostenský zákon

živnosti, podmínkou jejichž provozování je odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 živnostenského zákona, nestanoví-li živnostenský zákon jinak (viz § 24). Jedná se o ohlašovací živnosti vyjmenované v příloze č. 2 živnostenského zákona.

Obsahové náplně živností vázaných a další podrobnosti naleznete v sekci Právo ~ Živnostenské právo.

Pramen: § 23 zákona č. 455/1991 Sb.

Živnost volná

živnostenský zákon

živnost, pro jejíž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnosti volné musí být splněny pouze všeobecné podmínky. Volné živnosti patří mezi živnosti ohlašovací.

Seznam oborů živností volných, obsahové náplně živností volných a další podrobnosti naleznete v sekci Právo ~ Živnostenské právo.

Pramen: § 25 zákona č. 455/1991 Sb.

Živnostenská kontrola

živnostenský zákon

živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese. Při kontrole plnění povinností, které vyplývají podnikateli pro provozování živnosti ze zvláštních předpisů, může živnostenský úřad vyžadovat od podnikatele doklady o splnění těchto povinností.

živnostenské úřady kontrolují dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně a dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně. Zjistí-li, že došlo k porušení povinnosti nebo porušení zákazu, sdělí tuto skutečnost bezodkladně správci spotřební daně.

Pramen: § 60a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Živnostenské oprávnění

živnostenský zákon

Oprávnění provozovat živnost (dále jen "živnostenské oprávnění") vzniká s výjimkou uvedenou v odstavci 5 právnickým osobám již zapsaným do obchodního rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují, a fyzickým osobám:
a) u ohlašovacích živností dnem ohlášení; to však neplatí v případech uvedených v § 47 odst. 5 větě druhé a v § 47 odst. 6
b) u koncesovaných živností dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

Pramen: § 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Živnostenský list

živnostenský zákon

Živnostenský list je průkazem oprávnění k provozování ohlašovacích živností. Je to listina legitimační povahy, jeho vydáním se živnostenské oprávnění nezakládá, ani nedokazuje jeho existenci.

Pramen: § 47 a násl. zákona č. 455/1991 Sb.

Živnostenský rejstřík

živnostenský zákon

živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady v rozsahu stanoveném odstavci 2 až 5 a krajské živnostenské úřady v rozsahu stanoveném odstavci 3 a 4. Živnostenský úřad České republiky do tohoto informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností. Za tím účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.

Pramen: § 60 odst. 1) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Živnosti ohlašovací

živnostenský zákon

Ohlašovacími živnostmi jsou:
a) živnosti řemeslné, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v § 21 a 22
b) živnosti vázané, je-li podmínkou provozování živnosti odborná způsobilost uvedená v příloze č. 2 k tomuto zákonu, není-li dále stanoveno jinak
c) živnost volná, u které není jako podmínka provozování živnosti odborná způsobilost stanovena

Pramen: § 19 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Živnostník
individuální podnikatel - fyzická osoba, podnikající na základě živnostenského oprávnění
Životní cyklus
životní cyklus jinak řečeno cyklus podniku představuje vyjádření jednotlivých fází podniku/výrobku atd., tak jak procházejí po dobu své existence
Životní pojištění
Životní pojištění pro případ smrti, dožití se určitého věku nebo dne určeného smlouvou jako konec pojištění, anebo pro případ jiné skutečnosti týkající se změny osobního postavení člověka lze ujednat jen jako pojištění obnosové.

Pramen: § 2833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Životní prostředí

zákon o životním prostředí

vše, co vytváží přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).