Hlavní navigace

Slovníček pojmů "M"

M/B

Market / Book Ratio

Market / Book Ratio - poměr tržní ceny a účetní hodnoty akcie
podíl mezi tržní cenou akcie a účetní hodnotou akcie
Macaroni obrana
taktika odrazování od nepřátelského převzetí, kdy společnost emituje větší množství dluhopisů s podmínkou, že je vykoupí za vysokou cenu zpět, bude-li převzata
Majetek investičního fondu

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

rozumí se jím ve vztahu k podílovému fondu majetek v tomto podílovém fondu, ve vztahu ke svěřenskému fondu majetek v tomto svěřenském fondu a ve vztahu k podfondu majetek v tomto podfondu.

Pramen: § 633 odst. 1) zákona č. 240/2013 Sb.

Majetek vytvořený vlastní činností

pro účely zákona o DPH

dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek včetně nedokončeného majetku a zásoby, oceněné vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou podle zvláštního právního předpisu

Pramen: § 4 odst. 3 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Majetek zákazníka

pro účely zákona o podnikání na kapitálovém trhu

peněžní prostředky a investiční nástroje, které má obchodník s cennými papíry ve své moci za účelem poskytnutí investiční služby, a peněžní prostředky a investiční nástroje získané za tyto hodnoty pro zákazníka; majetkem zákazníka nejsou vklady podle zákona upravujícího činnost bank, o kterých účtuje obchodník s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky

majetkem zákazníka nejsou vklady podle zákona upravujícího činnost bank, o kterých účtuje obchodník s cennými papíry, který je bankou nebo pobočkou zahraniční banky.

Pramen: § 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Majetková podstata

insolvenční zákon

majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů

Majetkovou podstatu zejména tvoří:
a) peněžní prostředky
b) věci movité a nemovité
c) podnik
d) soubor věcí a věci hromadné
e) vkladní knížky, vkladní listy a jiné formy vkladů
f) akcie, směnky, šeky nebo jiné cenné papíry anebo jiné listiny, jejichž předložení je nutné k uplatnění práva
g) obchodní podíl
h) dlužníkovy peněžité i nepeněžité pohledávky, včetně pohledávek podmíněných a pohledávek, které dosud nejsou splatné
i) dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci
j) další práva a jiné majetkové hodnoty, mají-li penězi ocenitelnou hodnotu

Pramen: § 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Majetková struktura
struktura dlouhodobého a oběžného majetku používaného podnikem. záleží hlavně na odvětví a typu podniku, na finanční politice společnosti apod.
Makléř

dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

fyzická osoba, která na základě povolení České národní banky vykonává odbornou obchodní činnost při poskytování investiční služby

Pramen: § 14 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Makléř
zprostředkovatel obchodů, dohodce
Makroekonomie
část ekonomie, která se zabývá chování ekonomiky jako celku, agregovaně
Malá organizace

pro účely nemocenského pojištění

právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance a není organizací

Tj. právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává 25 zaměstnanců nebo méně a evidenci mezd pro ni nevede jiná právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává 26 zaměstnanců nebo více.

Pramen: § 17 odst. 3) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Maloobchod

pro účely živnostenského zákona

nákup a prodej zboží za účelem jeho prodeje přímému spotřebiteli

Pramen: § 33 odst. 1) živnostenského zákona

Malus
přiřážka k pojistnému vybíraná při opakovaném nebo nadměrném výskytu pojistných událostí v daném pojistném období
Malverzace
zpronevěra peněz
Malý a střední podnikatel

pro účely zákona o podpoře malého a středního podnikání

podnikatel, pokud
a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují 980 000 000 Kč nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující 1 450 000 000 Kč, účtuje-li v soustavě podvojného účetnictví; neúčtuje-li v soustavě podvojného účetnictví, vztahují se uvedené částky ke konečným příjmům a k úhrnu majetku, a
c) je nezávislý (žádná jiná osoba nebo více osob společně, které nejsou malým a středním podnikatelem, nemají alespoň 25 % podíl na jeho základním kapitálu ani na jeho hlasovacích právech).

Odpovídá definici malého a středního, resp. středního podniku dle požadavků EU.

Malý podnikatel

pro účely zákona o podpoře malého a středního podnikání

malý a střední podnikatel, pokud
a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují 180 000 000 Kč nebo má čistý obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující 250 000 000 Kč, účtuje-li v soustavě podvojného účetnictví; neúčtuje-li v soustavě podvojného účetnictví, vztahují se uvedené částky ke konečným příjmům a k úhrnu majetku, a
c) je nezávislý (žádná jiná osoba nebo více osob společně, které nejsou malým a středním podnikatelem, nemají alespoň 25 % podíl na jeho základním kapitálu ani na jeho hlasovacích právech).

Odpovídá definici malého podniku dle požadavků EU.

Manažerská smlouva
innominální (netypová) smlouva, která nezakládá pracovní poměr (nenahrazuje smlouvu pracovní), nýbrž si v ní zaměstanavatel a zaměstnanec (obvykle manažer) sjednávají určité další podmínky pracovního poměru - obvykle povinnost mlčenlivosti, mzdu a další požitky spojené s výkonem funkce (cestovní náhrady, výdaje na reprezentaci, poskytnutí služebního auta, telefonu, atp.)

Uzavírá se vedle pracovní smlouvy, případně samostatně, vzniká-li pracovní poměr volbou nebo jmenováním.

Mandant
ten, jehož jménem a na jehož účet zařídí mandatář v rámci mandátní smlouvy za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů nebo uskutečněním jiné činnosti

Pramen: § 566 odst. 1) obchodního zákoníku- zrušen

Mandatář
ten, kdo v rámci smlouvy mandární zařídí pro mandanta na jeho účet za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti

Pramen: § 566 odst. 1) obchodního zákoníku - zrušen

Mandatorní výdaje
"přikázané" výdaje
výdaje rozpočtu, které jsou externě stanoveny (např. zákonem) a nelze je při plánování rozpočtu účinně ovlivnit

O mandatorních výdajích obvykle mluvíme v kontextu státního rozpočtu, kde jimi jsou např. výplaty sociálního zabezpečení, důchodů atp.

Manipulace s trhem

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Manipulací s trhem se pro účely tohoto zákona rozumí jednání osoby, které může:
a) zkreslit představu účastníků kapitálového trhu o hodnotě, nabídce nebo poptávce finančního nástroje
b) jiným způsobem zkreslit kurz finančního nástroje

Pramen: § 126 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Manko
záporný rozdíl mezi skutečným a účetním stavem
Manželství
je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.

Pramen: § 655 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Margin trading
anglosaský výraz pro typ obchodní transakce založený na částečném financování nákupu investičních instrumentů z vypůjčených prostředků. Margin trading umožňuje realizovat pákový efekt, poněvadž vypůjčené prostředky snižují množství vlastního kapitálu, které investor musí použít.
Marketing
Proces plánování a realizování koncepce, tvorby cen, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet takové směny, které uspokojí cíle jednotlivce i organizací (American Marketing Association, 1985).

Marketing je sociální a manažerský proces, jehož pomocí získávají lidé to, co potřebují nebo po čem touží, a to na základě produkce komodit a jejich směny za jiné komodity nebo za peníze (KOTLER, 1989).

Marketing představuje činnost všech jedinců a organizací zaměřených na zjišťování a uspokojování lidských potřeb, a to na základě směny (SCHOEL, GUILTINAN, 1988).

Marketing je souborem všech lidských činností zaměřených na zprostředkování směny hodnot (KOTLER, 1972).

Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují prostřednictvím tvorby nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními (KOTLER, 1991).

Společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a požadují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných výrobků s ostatními.

Marketing je procesem plánování, řízení a provádění koncepce, tvorby ceny, propagace a distribuce myšlenek, zboží a služeb s cílem vytvářet směny, které uspokojují cíle jednotlivce i organizace.

Souhrn činností, jimiž se podniky snaží o zvýšení prodeje.
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).