Hlavní navigace

Slovníček pojmů "K"

Kabotáž
1. v lodní dopravě: právo připustit provoz mezi přístavy na vlastním státním území pouze lodím plujícím pod vlajkou tohoto státu
2. v letecké dopravě: právo komerčně provozovat dopravní služby mezi dvěma místy na cizím státním území
3. v silniční dopravě: provozování vnitrostátní nákladní dopravy ve státě, v nemž dopravce nemá pobočku (obvykle jako vykrývání čekací doby na zásilku určenou zpět do domovské země)
Kaizen
původně japonská filosofie managementu spočívající v stálých malých zlepšeních, za která jsou zodpovědni všichni pracovníci podniku, důraz je kladen na kontrolu kvality a zlepšovatelství
Kalkulace nákladů
přehled jednotlivých složek nákladů a jejich úhrn na kalkulační jednici
Kalkulační jednice
určitý výkon (výrobek, služba) vymezený měrnou jednotkou (kusy, kg, m, hod, ...) používaný jako elementární prvek kalkulace
Kalkulační vzorec
  + přímý materiál
  + přímé mzdy
  + ostatní přímé náklady
  + výrobní (provozní) režie (např. odpisy strojů, energie, atp.)
VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY
  + správní režie (např. řízení podniku jako celku, odpisy správních budov)
VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU
  + odbytové náklady (např. skladování, propagace, expedice)
ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU
  + zisk (ztráta)
CENA VÝKONU

Synonyma: všeobecný kalkulační vzorec

Kanban
karta nebo jiná forma zprávy, kterou odběratel žádá dodavatele o materiál, výrobek, práci apod.

Používá se v interních i externích vztazích a je součástí systémů JIT (Just-In-Time).

Kapitalizace pohledávky
převedení pohledávky vůči společnosti na vlastnický podíl v této společnosti

Obvykle se děje buď formou vzájemného započtení pohledávky vůči emisnímu kurzu akcií nebo jako nepeněžitý vklad pohledávky do společnosti.

Synonyma: dept-equity swap, debt-equity swap

Kapitálová intenzita
objem kapitálu připadající na jednotku práce (na jednoho pracovníka, hodinu práce, atp.)

v = K / N

Synonyma: kapitálová vybavenost pracovníků

Kapitálová společnost

zákon o obchodních korporacích

společnost, kterou může založit jediný zakladatel. společnost může mít jediného společníka také v důsledku soustředění všech podílů v jeho rukou.

V České republice je čistě kapitálovou společností akciová společnost. Za kapitálovou společnost je považována i společnost s ručením omezeným, přestože nese určité prvky osobní společnosti (někdy označováno jako smíšená společnost).

Pramen: § 11 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Kapitálová struktura podniku
struktura dlouhodobého kapitálu (pasiv), ze kterého je financován dlouhodobý majetek (aktiva)
Kapitálově spojené osoby

dle zákona o DPH

osoby, z nichž se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech druhé osoby, anebo se jedna osoba přímo nebo nepřímo podílí na kapitálu nebo hlasovacích právech více osob, a přitom tento podíl představuje alespoň 40 % základního kapitálu nebo 40 % hlasovacích práv těchto osob

Pramen: § 5a odst. 3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Kapitálové statky
statky, které nejsou použity ke spotřebě, ale k další výrobě; nespotřebávají se najednou, ale postupně

Např. budovy, stroje, atp.

Kapitálový majetek
a) podíly na zisku z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti, podíly na zisku z členství v družstvu a dále úroky a jiné výnosy z držby cenných papírů, příjmy z vyrovnání společníkovi, který není účastníkem smlouvy (dále jen "mimo stojící společník"), dosažené na základě smlouvy o převodu zisku podle zvláštního právního předpisu (dále jen "smlouva o převodu zisku") nebo ovládací smlouvy podle zvláštního právního předpisu (dále jen "ovládací smlouva"), b) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, c) úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, úroky z peněžních prostředků na účtu, který není podle podmínek toho, kdo účet vede, určen k podnikání, d) výnos z jednorázového vkladu a z vkladu jemu na roveň postaveného, e) dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem 9a), dávky doplňkového penzijního spoření a z penzijního pojištění po snížení podle odstavce 6, f) plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, po snížení podle odstavce 7, g) úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů nebo zápůjček, úroky z prodlení, poplatek z prodlení, úroky z práva na dorovnání, úroky z vkladů na účtech neuvedených v písmeni c) s výjimkou podle § 7a a úroky z hodnoty splaceného vkladu ve smluvené výši členů obchodních korporací h) úrokové a jiné výnosy z držby směnek (např. diskont z částky směnky, úrok ze směnečné sumy), i) plnění ze zisku svěřenského fondu po zdanění.

Pramen: §8 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Kapitálový účet
je součást platební bilance. zachycuje kapitálové transfery mezi zeměmi

např. odpuštění dluhů

Karanténa

dle zákona o ochraně veřejného zdraví

omezení aktivit zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy ("fyzická osoba podezřelá z nákazy"), a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit
Karanténní opatření

dle zákona o ochraně veřejného zdraví

Karanténními opatřeními jsou
a) karanténa,
b) lékařský dohled,
c) zvýšený zdravotnický dozor.
Kardinalistická teorie užitku
teorie užitku, která vychází z předpokladu přímé měřitelnosti užitku, tj. jeho kardinální škály
Kardinální škála
množina prvků s definovanými rozdíly mezi nimi, mimo uspořádání prvků lze zjistit i míru rozdílu mezi prvky
Např. věk osob tvoří kardinální škálu. Lze říci nejenom kdo je starší a kdo mladší, ale i kvantifikovat rozdíl ve věku dvou osob.

Protikladem je ordinální škála.

Kargo
1. náklad (zejména lodní), přepravované zboží
2. seznam zboží (nákladu) na lodi s udáním odesílatele a příjemceí
3. sklad zbožíí
4. pojištění nákladu (kargo pojištění)í

Synonyma: cargo

Kárné provinění
zaviněné porušení služební kázně

Pramen: § 71 odst. 2 zákona č. 218/2002 Sb., služebního zákona

Kartel
vzniká mezi firmami působící v odvětví kde se dohodnou o celkovém množství produkce dodávaném na trh za smluvenou cenu.
Kasko
1. dopravní prostředek (původně označení pro trup lodi) 2. pojištění dopravního prostředku (kasko pojištění)
Katastr nemovitostí
soubor údajů o nemovitostech v České republice ("nemovitosti") zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu a dalších práv k nemovitostem podle katastrálního zákona.

Katastr je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů.

Pramen: § 1 zákona č. 344/1992 Sb., katastrálního zákona

Katastrální mapa

pro účely katastrálního zákona

polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny pozemky, které jsou předmětem katastru, katastrální území a další prvky polohopisu; pozemky se v katastrální mapě zobrazují průmětem svých hranic do zobrazovací roviny, označují se parcelními čísly a značkami druhů pozemků

Pramen: § 2 písm. i) zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona

Katastrální operát
tzv. uspořádání obsahu katastru podle katastrálních území, tvořící: soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a její číselné vyjádření, b) soubor popisných informací, který zahrnuje údaje podle § 4 odst. 1 písm. b) až f), c) dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací, včetně místního a pomístního názvosloví, d) sbírka listin, která obsahuje rozhodnutí orgánů veřejné moci, smlouvy a jiné listiny, na jejichž podkladě byl proveden zápis do katastru, úplná znění prohlášení vlastníka domu a dohody spoluvlastníků o správě nemovitosti, e) protokoly o vkladech, záznamech, poznámkách, dalších zápisech, opravách chyb, námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu, výsledcích revize katastru a o záznamech pro další řízení.

Pramen: § 5 zákona č. 256/2013 Katastrálního zákona

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).