Hlavní navigace

Slovníček pojmů "Č"

Čárový kód
grafický kód, který zobrazuje znaky (číslice, písmena) pomocí série čar různé tloušťlky. Je vhodný pro optické strojové čtení (čtečky čárového kódu) a nejčastěji se používá pro usnadnění manipulace se zbožím (např. u pokladen).
Časová cena

pro účely zákona o pojistné smlouvě

cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí

Stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Časová cena
cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí; stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. Zpravidla je nižší než nová cena věci.
Časová podmínka

na burze

výslovné určení doby platnosti objednávky
Čekací doba

pro účely zákona o pojistné smlouvě

doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi

Pramen: § 3 zákona písm. y) č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Česká národní banka (ČNB)

ústava ČR

česká národní banka je ústřední (centrální) bankou státu. hlavním cílem její činnosti je péče o cenovou stabilitu; do její činnosti lze zasahovat pouze na základě zákona.

odkaz na webové stránky ČNB

Pramen: článek 98 zákona č. 1/1993 Sb., ústava ČR

Česká osoba

pro účely celního zákona

fyzická osoba mající bydliště a právnická osoba mající sídlo na území České republiky
Česká právnická osoba

pro účely obchodního zákoníku

právnická osoba se sídlem na území České republiky

Pramen: § 118 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

České technické normy

zákon o technických požadavcích na výrobky

česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou (§ 5) pro opakované nebo stálé použití vytvořený podle tohoto zákona a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen "Věstník Úřadu"). Česká technická norma není obecně závazná.

česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravnamela, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve vymezených souvislostech.
nzev česká technická norma a písmenné označení ČSN nesmějí být použity k označení jiných dokumentů.

Pramen: § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Čestné prohlášení
oznámení o osobním prospěchu, oznámení o činnostech, oznámení o příjmech a darech a oznámení o nemovitém majetku
Činnosti související s pojišťovací nebo zajišťovací činností

pro účely zákona o pojišťovnictví

zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací nebo zajišťovací činností, poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob a šetření pojistných událostí prováděné samostatnými likvidátory pojistných událostí na základě smlouvy s pojišťovnou a další činnosti se souhlasem České národní banky

Pramen: § 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

Čistá hodnota jmění

burza

Denní hodnota akcie fondu, vypočítaná z tržní hodnoty portfolia fondu (po odečtení závazků a podílových správních poplatků) dělená počtem vydaných certifikátů. Do hodnoty portfolia fondu vstupují denní závěrečné kurzy jednotlivých titulů.

čistá hodnota jmění = net assetvalue - nav

Čistá inflace
přírůstek cen v neregulované části spotřebního koše očištěný o vliv nepřímých daní, případně rušení dotací
Čistá současná hodnota
součet současných (diskontovaných) hodnot všech peněžních toků transakce (investice)

Vypočteme současnou hodnotu každého peněžního toku investice a tyto současné hodnoty sečteme. Současná hodnota uvažovaných kapitálových výdajů je pochopitelně záporná.
Používá se jako hodnotící kritérium investic. Je-li čistá současná hodnota investice kladná, pak ji můžeme přijmout. Z více možných investic vybereme tu s nejvyšší čistou současnou hodnotou.

Synonyma: net present value

Čisté investice
hrubé investice snížené o amortizaci (odpisy)
Čisté riziko
riziko, které má pouze negativní stránku

Např. riziko nezaplacení pohledávky - není pravděpodobné, že by se nezaplacením naše pohledávka zhodnotila. Nebo riziko požáru - vyhořením se naše nemovitost zřejmě nezhodnotí.
Protikladem může být např. riziko inflace - je možné, že bude nižší i vyšší než očekávaná.

Čistý domácí produkt
jedná se hrubý domácí produkt (HDP) očištěný (odečtený) o znehodnocený kapitál.
Čistý export

NX

čistý vývoz, export po odečtení importu
NX = X - M

Angl. Net eXport (NX).

Čistý obrat

pro účely zákona o účetnictví

výnosy snížené o prodejní slevy, daň z přidané hodnoty a ostatní daně přímo spojené s obratem

Některé další zákony se ve svých poznámkách odkazují na definici obratu v zákoně o účetnicví, např. § 14 zákona č. 143/2001, o ochraně hospodářské soutěže.

Čistý obrat

pro účely zákona o podpoře malého a středního podnikání

výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb po odečtení daně z přidané hodnoty na výstupu
Čistý pracovní kapitál
přebytek oběžného majetku (oběžných aktiv) nad krátkodobým cizím kapitálem (krátkodobými cizími pasivy);
lze vyjádřit i jako přebytek dlouhodobého kapitálu (dlouhodobých pasiv) nad stálými aktivy

Těž zkráceně "pracovní kapitál".
Představuje částku volných prostředků, která zůstaně podniku po úhradě všech běžných krátkodobých závazků.
Opačná situace, tedy přebytek krátkodobého cizího kapitálu nad oběžným majetkem, se označuje jako "nekrytý dluh".

Synonyma: net working capital, pracovní kapitál

Členský stát

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

rozumí se jím členský stát Evropské unie a nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru

Pramen: § 623 odst. a) zákona č. 240/2013 Sb.

Členský stát

pro účely zákona o nabídkách převzetí

členský stát Evropské unie nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru

Pramen: § 2 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí

Členský stát

pro účely zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

členský stát Evropské unie nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor.

Pramen: § 3 zákona č. 125/2008 Sb., přeměnách obchodních společností a družstev

Členský stát Evropské unie

dle zákona o nemocenském pojištění

též stát, který není členem Evropské unie, avšak aplikuje předpisy Evropské unie o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Pramen: § 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).