Hlavní navigace

Slovníček pojmů "Ú"

Účast na sebevraždě

trestní zákoník

kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta

Pramen: § 144 zákona č. 40/2009 Sb.

Účastníci řízení

zákon o přestupcích

V řízení o přestupku jsou účastníky řízení:
a) obviněný z přestupku
b) poškozený, pokud jde o projednávání náhrady majetkové škody způsobené přestupkem
c) vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána, v části řízení týkající se zabrání věci
d) navrhovatel, na jehož návrh bylo zahájeno řízení o přestupku podle § 68 odst. 1.

Pramen: § 72 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Účastnický cenný papír

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, se kterým je spojen podíl na základním kapitálu či srovnatelné veličině právnické osoby nebo na hlasovacích právech v této právnické osobě, a cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydávaný právnickou osobou, se kterým je spojeno právo cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír

Za účastnický cenný papír se pro účely tohoto zákona nepovažuje zakladatelská akcie.

Pramen: § 631 zákona č. 240/2013 Sb.

Účastnický cenný papír

pro účely zákona o nabídkách převzetí

cenné papíry vydané cílovou společností, se kterými je spojen podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech cílové společnosti; a dále cenné papíry vydané cílovou společností, se kterými je spojeno právo takové cenné papíry získat

Pramen: § 2 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí

Účastník

trestní zákoník

Účastníkem na dokonaném trestném činu nebo jeho pokusu je, kdo úmyslně
a) spáchání trestného činu zosnoval nebo řídil (organizátor)
b) vzbudil v jiném rozhodnutí spáchat trestný čin (návodce)
c) umožnil nebo usnadnil jinému spáchání trestného činu, zejména opatřením prostředků, odstraněním překážek, vylákáním poškozeného na místo činu, hlídáním při činu, radou, utvrzováním v předsevzetí nebo slibem přispět po trestném činu (pomocník).

Pramen: § 24 zákona č. 40/2009 Sb.

Účastník

pro účely zákona o elektronických komunikacích

každý, kdo uzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací smlouvu na poskytování těchto služeb
Účastník centrálního depozitáře

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Účastník centrálního depozitáře je osoba, která podává centrálnímu depozitáři příkaz:
a) k založení nebo zrušení majetkového účtu
b) k provedení změny na majetkovém účtu
c) k provedení služby.

Pramen: § 109 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Účastník kapitálového trhu
zejména poskytovatel služeb na kapitálovém trhu, investor na kapitálovém trhu, emitent cenných papírů, osoby zavázané z těchto cenných papírů, vlastník cenných papírů, emitent a majitel jiného investičního nástroje
Účastník soukromého pojištění

zákon o pojistné smlouvě

pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které ze soukromého pojištění vzniklo právo nebo povinnost

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smouvě

Účetní doklad

zákon o účetnictví

průkazný účetní záznam, který musí obsahovat
a) označení účetního dokladu,
b) obsah účetního případu a jeho účastníky,
c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,
e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d),
f) podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování

Prodrobnosti o účetních dokladech najdete na tomto serveru v sekci Finance ~ Účetnictví.

Pramen: § 11 odst. 1) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Účetní hodnota
hodnota (ocenění) vykazovaná ve finančních výkazech
Účetní hodnota akcie
hodnota zjištěná vydělením vlastního kapitálu počtem splacených akcií

V případě existence akcií různých nominálních hodnot lze vydělit vlastní kapitál součtem nominálních hodnot všech splacených akcií a výsledek následně vynásobit nominální hodnotou zjišťované akcie.

Účetní jednotka
a) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky,
b) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů,
c) organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu,
d) fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,
e) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty,1a) včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 15 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku,
f) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí,
g) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle zvláštního právního předpisu, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je osobou uvedenou v písmenech a) až f) nebo h), nebo
h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis

Pramen: § 1 odst. 2) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Účetní období

zákon o účetnictví

je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále stanoveno jinak

Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li v zákoně výjimečně stanoveno jinak. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem.

Pramen: § 3 odst. 1) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Účetní odpisy
odpisy, o jejichž výši a způsobu uplatňování rozhoduje v rámci účetních pravidel podnik

Účetní odpisy jsou nákladem podniku, pro účely zjištění základu daně z příjmů je však nutné použít odpisy daňové, popř. upravit zjištěný výsledek hospodařění o rozdíl účetních a daňových odpisů.

Účetní případ

zákon o účetnictví

skutečnost, která je předmětem účetnictví

Pramen: § 6 odst. 1) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Účetní zápis

zákon o účetnictví

záznam účetního případu v účetních knihách

Popisuje i § 12 zákona o účetnictví.

Pramen: § 6 odst. 2) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Účetní záznam

zákon o účetnictví

data, která jsou záznamem veškerých skutečností týkajících se vedení účetnictví

Pramen: § 4 odst. 10) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Účinky omylu
Zůstavitel může projevit poslední vůli ve veřejné listině. Pořizuje-li závěť v této formě osoba nevidomá nebo osoba se smyslovým postižením, která nemůže číst nebo psát, použije se § 1535 obdobně.

Pramen: § 1529 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Účinnost
doba, kdy se má podle právní normy či smlouvy postupovat, používat ji a dodržovat
Účtová osnova
seznam účtů používaných v podvojném účetnictví (konkrétního) podniku

Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele.

Údaj o osobě

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno
2. u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresa bydliště; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firma, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno

Pramen: § 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Údaj o věřiteli či o zprostředkovateli

zákon o spotřebitelském úvěru

alespoň uvedení jeho jména a příjmení, popřípadě obchodní firmy, a místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmy nebo názvu, sídla, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, jde-li o právnickou osobu

Pramen: § 3 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

Údaje o osobě

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
2. u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, adresa bydliště; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firma, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno

Pramen: § 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Údržba stavby

stavební zákon

práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost

Pramen: § 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).