Hlavní navigace

Slovníček pojmů "O"

Obal

pro účely zákona o obalech

jakýkoli výrobek bez ohledu na typ a použitý materiál, který je určen k pojmutí jednoho výrobku nebo určitého množství výrobků nebo k ochraně nebo zajištění výrobků nebo k manipulaci s výrobky nebo usnadnění manipulace s nimi nebo k uvedení výrobků do oběhu nebo k jejich dodávce spotřebiteli nebo k předvedení, vystavení nebo nabídce výrobků spotřebiteli, jestliže je zároveň určen
1. k bezprostřední ochraně jednotlivého výrobku nebo seskupení výrobků tvořícího v místě prodeje dále nedělitelnou součást nabídky spotřebiteli ("prodejní celek") a k prodeji tohoto prodejního celku ("spotřebitelský obal"), nebo
2. k seskupení určitého počtu prodejních celků v místě prodeje, bez ohledu na to, zda slouží k prodeji tohoto seskupení spotřebiteli tak, jak je, nebo slouží pouze jako prostředek k doplňování výrobků do nabídky v místě prodeje, a který může být z výrobku odstraněn, aniž se tím ovlivní vlastnosti tohoto výrobku ("skupinový obal"), nebo
3. k usnadnění manipulace s prodejními celky nebo skupinovými baleními a k usnadnění jejich přepravy s cílem omezit fyzickou manipulaci s těmito prodejními celky nebo skupinovými baleními a předejít jejich poškození při přepravě ("přepravní obal")
Občanský průkaz
veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané podle zákona o občanských průkazech
Obecné ohrožení

trestní zákoník

trestný čin jehož se dopustí ten, kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění

Pramen: § 272 zákona č. 40/2009 Sb.

Obecné požadavky na výstavbu

dle stavebního zákona

obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem (dále jen "bezbariérové užívání stavby")

Pramen: § 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Obecně prospěšná společnost
právnická osoba, která:
a) je založena podle zákona o obecně prospěšných společnostech,
b) poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a
c) její hospodářský výsledek (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanaců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena.

Obecně prospěšné společnosti jako samostatná právní forma už nemohou po 1. lednu 2014 nově vznikat, ale stávající mohou dále existovat nebo se transformovat na ústav, nadaci nebo nadační fond

Oběživo
hotovostní peněžní prostředky v oběhu.
oběživo je součástí úzkého peněžního agregátu (značí se M1)
Obhájce

trestní řád

obhájcem v trestním řízení může být jen advokát. Pro jednotlivé úkony trestního řízení s výjimkou řízení před krajským soudem jako soudem prvního stupně, před vrchním soudem a Nejvyšším soudem, se může obhájce dát zastoupit koncipientem.

Pramen: § 35 zákona č. 141/1961 Sb.

Obhospodařování

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

obhospodařováním investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu je správa majetku tohoto fondu, včetně investování na účet tohoto fondu, a řízení rizik spojených s tímto investováním.

Pramen: § 5 zákona č. 240/2013 Sb.

Obhospodařovatel

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

osoba, která obhospodařuje investiční fond nebo zahraniční investiční fond.

Obhospodařovatelem speciálního fondu může být jen obhospodařovatel oprávněný přesáhnout rozhodný limit

Pramen: § 6 zákona č. 240/2013 Sb.

Obchod s devizovými hodnotami

pro účely devizového zákona

poskytování služeb třetím osobám, jejichž předmětem je nákup nebo prodej devizových hodnot provedený na vlastní nebo cizí účet, zprostředkování nebo jiné obstarání takového nákupu nebo prodeje, včetně přijímání a předávání pokynů k jeho provedení nebo zajištění; za obchod s devizovými hodnotami se považuje i jejich směna; splácení finančního úvěru v jiné měně, než v jaké byl poskytnut nebo přijat, není směnou devizových hodnot, pokud smlouva má písemnou formu
Obchodní firma

pro účely občanského zákona

je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem.

Pramen: § 423 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Obchodní jmění

pro účely obchodního zákoníku

soubor obchodního majetku a závazků vzniklých podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s podnikáním. Obchodním jměním podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho veškerého majetku a závazků.

Zkráceně též "jmění". Obchodní zákoník zrušen k 1.1.2014.

Pramen: § 6 odst. 2) obchodního zákoníku

Synonyma: jmění

Obchodní jméno
je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou firmou. původní výraz výraz pro obchodní jméno je "obchodní firma".

V českém obchodním zákoníku používán do 31. 12. 2000. Obchodní zákoník zrušen k 1.1.2014.

Pramen: § 8 obchodního zákoníku

Obchodní korporace

zákon o obchodních korporacích

Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen "společnost“) a družstva.

Pramen: § 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Obchodní listiny
objednávky, obchodní dopisy a faktury

Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen. Obchodní zákoník zrušen k 1.1.2014.

Pramen: § 13a odst. 1) obchodního zákoníku

Obchodní majetek

pro účely daně z příjmů fyzických osob

se rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.

Pramen: § 4 odst. 4) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Obchodní majetek

pro účely obchodního zákoníku

Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely obchodního zákoníku rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.

Obchodní zákoník zrušen k 1.1.2014.

Pramen: § 6 odst. 1) obchodního zákoníku

Obchodní majetek

pro účely zákona o DPH

souhrn majetkových hodnot, který slouží nebo je určen osobě povinné k dani k uskutečňování ekonomických činností a o kterém je tato osoba povinna účtovat nebo jej evidovat

Pramen: § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Obchodní rejstřík
veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích

Obchodní rejstřík je veden v elektronické podobě. Obchodní zákoník zrušen k 1.1.2014.

Pramen: § 27 odst. 1) obchodního zákoníku

Obchodní rozpětí
rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou
Obchodní sdělení

pro účely zákona o některých službách informační společnosti

všechny formy sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby, která vykonává regulovanou činnost nebo je podnikatelem vykonávajícím činnost, která není regulovanou činností; za obchodní sdělení se považuje také reklama podle zvláštního právního předpisu

Za obchodní sdělení se nepovažují údaje umožňující přímý přístup k informacím o činnosti fyzické či právnické osoby nebo podniku, zejména doménové jméno nebo adresa elektronické pošty; za obchodní sdělení se dále nepovažují údaje týkající se zboží, služeb nebo image fyzické či právnické osoby nebo podniku, získané uživatelem nezávisle.

Pramen: § 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Obchodní společnost
veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení

Obchodní společnost ("společnost") je právnickou osobou založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon jinak. Obchodní zákoník zrušen k 1.1.2014.

Pramen: § 56 odst. 1) obchodního zákoníku

Obchodní tajemství

pro účely občasnkého zákona

tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

Pramen: § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Obchodní úvěr
úvěr vyplývající z běžného obchodního styku mezi podnikateli (odložená splatnost, poskytnutí zálohy, atp.)
Obchodní veřejná soutěž
soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy vyhlášený neurčitým osobám

K vyhlášení veřejné obchodní soutěže se vyžaduje, aby byly písemně obecným způsobem vymezeny předmět požadovaného závazku a zásady ostatního obsahu zamýšlené smlouvy, na němž navrhovatel trvá, určen způsob podávání návrhů, stanovena lhůta, do které lze návrhy podávat, a lhůta pro oznámení vybraného návrhu ("podmínky soutěže").
Vyhlašovatel nemůže uveřejněné podmínky soutěže měnit nebo soutěž zrušit, ledaže si toto právo v uveřejněných podmínkách soutěže vyhradil a změnu nebo zrušení uveřejnil způsobem, kterým vyhlásil podmínky soutěže.
Vyhlašovatel vybere nejvhodnější z předložených návrhů a oznámí jeho přijetí způsobem a ve lhůtě, jež stanoví podmínky soutěže.
Obchodní zákoník zrušen k 1.1.2014.

Pramen: § 281 a násl. obchodního zákoníku

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).