Hlavní navigace

Slovníček pojmů "N"

Nabídka
funkční závislost mezi cenou předmětu a jeho nabízeným množstvím
množství statků/práce/..., které jsou prodávající ochotni prodat při určité ceně

Angl. supply.

Nabídka

pro účely zákona o veřejných zakázkách

návrh smlouvy podaný uchazečem v otevřeném řízení, v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním

Pramen: § 17 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Nabídka převzetí

pro účely zákona o nabídkách převzetí

veřejný návrh smlouvy na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů, kterým navrhovatel projevuje vůli nabýt účastnické cenné papíry v rozsahu, který umožňuje ovládnutí cílové společnosti nebo který následuje po ovládnutí cílové společnosti.

Pramen: § 2 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí

Nabídka převzetí

zákon o obchodních korporací

veřejný návrh smlouvy o koupi cenných papírů, s nimiž je spojeno právo účasti na akciové společnosti, určený majitelům těchto cenných papírů

Pramen: § 324 odst. 1) zákona o obchodních korporací

Nabytí vlastnického práva

zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Za nabytí vlastnického práva k nemovité věci se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považuje také:
a) vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do svěřenského fondu
b) nabytí stavby, která se stane součástí pozemku a která byla:
1. samostatnou nemovitou věcí
2. součástí práva stavby
3. neoprávněně zřízena na tomto pozemku

Pramen: § 3 zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Nabývací hodnota

zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Nabývací hodnotou je:
a) sjednaná cena
b) srovnávací daňová hodnota
c) zjištěná cena
d) zvláštní cena

Pramen: § 11 zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Nadační fond
založen k účelu hospodářsky nebo společensky účelnému, zakládaní listinou nebo pro případ smrti s obsahem "nadační fond" a to zápisem do veřejného rejstříku.

Pramen: §394 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Nadační jistina

nadační jmění

Majetek nadace - nadační jistinu tvoří soubor předmětů vkladů do nadace, popřípadě i nadačních darů. (2) Nadační jistina musí mít celkovou hodnotu odpovídající alespoň výši 500 000 Kč.

Pramen: § 336 zákona č.89/2012 Sb. občanského zákona

Nadační kapitál

pro účely občanského zákona

Peněžní vyjádření nadační jistiny je nadační kapitál. Výše nadačního kapitálu se zapisuje do veřejného rejstříku.

Pramen: § 337 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Nadlimitní veřejná zakázka
zakázka, u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky dosáhne anebo přesáhne finanční limity uvedené v § 14 odst. 2 a 3 zákona o veřejných zakázkách

Protikladem jsou podlimitní veřejné zakázky.

Pramen: § 14 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Nadměrný odpočet

pro účely zákona o DPH

daňová povinnost, kdy odpočet daně převyšuje daň na výstupu za zdaňovací období

Pramen: § 4 odst. 1 písm. m) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Nadržování

trestní zákoník

trestný čin jehož se dopustí ten, kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu

Pramen: § 366 zákona č. 40/2009 Sb.

NAFTA

North American Free Trade Agreement

North American Free Trade Agreement - Severoamerická dohoda volného obchodu

www.nafta-sec-alena.org

Náhoda
Újmu způsobenou náhodou nahradí ten, kdo dal ze své viny k náhodě podnět, zejména tím, že poruší příkaz nebo poškodí zařízení, které má nahodilé újmě zabránit.

Pramen: §2904 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Nahodilá skutečnost

pro účely zákona o pojistné smlouvě

skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Náhrada za převzetí zákaznické základny
Skončí-li nájem výpovědí ze strany pronajímatele, má nájemce právo na náhradu za výhodu pronajímatele, nebo nového nájemce, kterou získali převzetím zákaznické základny vybudované vypovězeným nájemcem.

Pramen: § 2315 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Náhradní soudce

trestní řád

bude-li hlavní líčení podle očekávání trvat delší dobu, zařídí předseda senátu, aby se ho zúčastnil jeden nebo dva soudci nebo přísedící náhradní.

Pramen: § 197 zákona č. 141/1961 Sb.

Náhradní splnění

pro účely občanského zákona

Nelze-li dluh splnit proto, že věřitel je neznámý nebo nepřítomný, že věřitel odmítl bezdůvodně plnění přijmout, že dlužník je bez své viny v nejistotě, kdo je věřitelem, nebo z jiných důležitých příčin na straně věřitele, je dlužník oprávněn složit předmět plnění do soudní úschovy.

Pramen: § 1953 odst.1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Náhradní ubytování
Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o neplatnosti výpovědi nájmu bytu, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; právo nájemce na bytovou náhradu nebo na jiná plnění podle dosavadních právních předpisů nejsou dotčena.

Pramen: § 3076 občanského zákona

Náhradní valná hromada

zákon o obchodních korporací

není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem; náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na § 412 odst. 1, ledaže stanovy určí jinak; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady podle § 407 odst. 1 písm. d).

Pramen: § 414 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Náhradní volno
pracovní volno, které poskytuje náhradou za odpracovanou dobu, kdy za normálních podmínek zaměstnanec pracovat neměl (za práci přesčas, práci ve svátek, atp.)

Pramen: § 5 a 6 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě

Náhradnictví
Zůstavitel může pro případ, že dědictví nenabude osoba, kterou povolal za dědice, povolat této osobě náhradníka; také náhradníkům může povolat postupně další náhradníky. Povolá-li zůstavitel takto několik náhradníků, dědí ten, který je ve výčtu nejbližší osobě, která dědictví nenabyla.

Pramen: § 1507 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Náhradnictví při odkazech
Zůstavitel může při odkazu nařídit náhradnictví nebo svěřenské nástupnictví.

Pramen: zákon č. 89/2012 Sb. občanského zákona

NAIRU
Nonaccelerating Inflation Rate of Unemployment - inflaci neakcelerující míra nezaměstnanosti
taková míra nezaměstnanosti, která nemění tempo růstu míry inflace, představuje rovnováhu na trhu práce

Jiné vyjádření přirozené míry nezaměstnanosti.

Nájem

pro účely občanského práva

Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

Pramen: §2201 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).