Hlavní navigace

Slovníček pojmů "C"

CAPEX

Capital Expenditure

kapitálové náklady, investiční náklady
náklady vynaložené ná nákup kapitálových (investičních) statků - stroje, budovy, pozemky, technologie, atp.
Cash flow
v české překladu "peněžní tok"
1. rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v podniku (číslo, ukazatel);
2. přehled o peněžních tocích (výkaz)

Pro podnikatele popisuje výkaz cash flow čl. V přílohy č. 3 opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

Cash on delivery
placení při dodání zboží/služby
Cedovat
postupovat pohledávku, provádět cesi
CEFTA

Central European Free Trade Agreement

Central European Free Trade Agreement, Středoevropská dohoda o volném obchodu

www.cefta.org

Celková částka splatná spotřebitelem

pro účely zákona o spotřebitelském úvěru

celkovou částkou splatnou spotřebitelem součet celkové výše spotřebitelského úvěru a celkových nákladů spotřebitelského úvěru pro spotřebitele

Pramen: § 3 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

Celková výše spotřebitelského úvěru

pro účely zákona o spotřebitelském úvěru

souhrn všech částek, jež jsou dány spotřebiteli k dispozici

Pramen: § 3 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

Celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele

pro účely zákona o spotřebitelském úvěru

veškeré náklady, včetně úroků, provizí, daní a veškerých dalších poplatků, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti se spotřebitelským úvěrem a které jsou věřiteli známy; do celkových nákladů se započítávají i náklady související s doplňkovými službami spotřebitelského úvěru, zejména pojistné, pokud je uzavření smlouvy o poskytnutí doplňkové služby povinné pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek,

Pramen: § 3 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

Celkové náklady vlastnictví

TCO

pořizovací náklady + provozní náklady určitého aktiva (produktu)

Též zkráceně "náklady vlastnictví".
Anglicky "Total Cost of Ownership (TCO)".

Synonyma: TCO

Celně schválené určení
1. propuštění zboží do celního režimu,
2. umístění zboží do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu,
3. zpětný vývoz zboží,
4. zničení zboží,
5. přenechání zboží ve prospěch státu
Celní depozitum
peněžní částka skládaná formou hotovsti, šeku či bankovní záruky za účelem zajištění celní pohledávky

Jeho výši stanovují celní orgány ve výši předpokládané celní pohledávky. Lze ho použít k úhradě vyměřeného cla, zbylá částka se vrací.

Celní dluh
povinnost osoby zaplatit příslušné dovozní clo (celní dluh při dovozu) nebo příslušné vývozní clo (celní dluh při vývozu)
Celní dohled
souhrn úkonů a opatření, kterými se zajišťuje dodržování zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů, jejichž provádění přísluší celním orgánům
Celní kontrola
provádění zvláštních úkonů celními orgány v rámci celního dohledu, např. zjišťování a ověřování vlastností zboží, prověřování existence a pravosti dokladů a listin, kontrola účetních dokladů a jiných záznamů, kontrola dopravních prostředků, kontrola zavazadel a jiného zboží převáženého osobami jiným osobám, provádění úředních šetření, s cílem zajistit, aby byly dodržovány celní předpisy
Celní pohraniční pásmo
část celního území, jehož hranice je vymezena vzdušnou čárou ve vzdálenosti 25 km od státních hranic do vnitrozemí a kruhem o poloměru 25 km okolo celních letišť
Celní prohlášení
úkon učiněný ve formě stanovené celními předpisy, kterým deklarant navrhuje režim, do něhož má být zboží propuštěno, nebo navrhuje tento režim ukončit, a sděluje údaje požadované celními orgány k použití tohoto režimu v souladu s celními předpisy
Celní režim
1. volný oběh,
2. tranzit,
3. uskladňování v celním skladu,
4. aktivní zušlechťovací styk,
5. přepracování pod celním dohledem,
6. dočasné použití,
7. pasivní zušlechťovací styk,
8. vývoz
Celní sazba
zatížení zboží podléhajícího clu při dovozu nebo vývozu. Je stanovena buď jako procento z hodnoty zboží nebo za jednotku hmotnosti zboží
Celní status
postavení zboží vyjadřující, že se jedná o české nebo zahraniční zboží
Celní území
území České republiky, včetně vnitrozemských vod a vzdušný prostor nad ním
Celní vnitrozemí
celní území, které není celním pohraničním pásmem
Cena

dle zákona o cenách

peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo zjištěná podle zvláštního právního předpisu k jiným účelům než k prodeji
Cena
v penězích vyjádřená směnná hodnota určitého statku
Cena podílu

zákon o obchodních korporacích

určí se na základě hodnoty majetku obchodní korporace s přihlédnutím k budoucímu provozu závodu, a to na základě posudku znalce jmenovaného na návrh ovládané osoby soudem.

Pramen: § 91 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Cena pořízení
cena, za kterou byl majetek pořízen bez nákladů s jeho pořízením souvisejících

V současné době již český zákon o účetnictví tento pojem nezná.

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).