Hlavní navigace

Slovníček pojmů "J"

Jakost při převzetí
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

Pramen: § 2161 odst. 1) písmena a) až e) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Jednací řízení bez uveřejnění
zadávací řízení, ve kterém zadavatel přímo vyzve k jednání jednoho nebo více dodavatelů

Pramen: § 10 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Jednací řízení s uveřejněním
zadávací řízení, ve kterém nabídku podávají pouze vybraní zájemci, kteří jsou poté zadavatelem vyzváni k jednání

Pramen: § 10 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Jednání
lidské chování aktivní povahy, směřující ke vzniku určitých právních účinků
Jednání

insolvenční zákon

v insolvenčním řízení nařizuje insolvenční soud jednání jen tehdy, stanoví-li to zákon, nebo jestliže to považuje za nutné.

Pramen: § 85 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Jednání k užitku jiné osoby
Ujme-li se někdo záležitosti ve prospěch jiné osoby bez jejího svolení, nahradí mu tato osoba účelně vynaložené náklady, zařídil-li záležitost k jejímu převážnému užitku. Zda byla záležitost provedena k užitku jiného, se neposoudí podle obecných hledisek, ale se zřetelem k jeho pochopitelným zájmům a záměrům.

Pramen: § 3009 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb.

Jednání ve shodě

zákon o obchodních korporacích

je jednání dvou nebo více osob nakládajících hlasovacími právy za účelem ovlivnění, ovládání nebo jednotného řízení obchodní korporace. Osoby jednající ve shodě plní své povinnosti z toho vyplývající společně a nerozdílně.

Pramen: § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Jednatel

zákon o obchodních korporacích

statutárním orgánem je jeden nebo více jednatelů společnosti s ručením omezeným, určí-li tak společenská smlouva, tvoří více jednatelů kolektivní orgán

jednateli přísluší obchodní vedení společnosti. Má-li společnost více jednatelů, kteří netvoří kolektivní orgán, vyžaduje se k rozhodnutí o obchodním vedení společnosti souhlas většiny z nich, ledaže společenská smlouva určí jinak.

Pramen: § 194 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Jednoduchá společnost
Zahraniční obdoba našeho sdružení bez právní subjektivity (dle Smlouvy o sdružení ve smyslu § 816 a násl. občanského zákoníku. Vyskytuje se např. ve švýcarském a italském právu.
Jednoduché stavby
a) stavby pro bydlení, jejichž zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, pokud mají nejvýše 4 byty, jednopodzemní a tři nadzemní podlaží včetně podkroví,
b) stavby pro individuální rekreaci,
c) nepodsklepené stavby s jedním nadzemním podlažím a stavby zařízení staveniště, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2, rozpětí u nosných konstrukcí nepřesahuje 9 m a výška 15 m,
d) přípojky na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci,
e) opěrné zdi,
f) podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 300 m2 a hloubka 3 m

Pramen: § 139b odst. 5) zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona

Jednoduché úročení
úročení, kdy se výše úroků počítá pouze z jistiny a neuvažují se úroky z jiných období

Vložíme-li na účet 100 Kč, pak při úrokové míře 10% získáme za první období úrok 10 Kč. Při jenoduchém úročení dostaneme příští období opět pouze 10 Kč, při složeném úročení dostaneme 11 Kč, protože úrok je 10% z 110 Kč.

Jednorázové pojistné

pro účely zákona o pojistné smlouvě

pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Jednostranný obchod

na burze

obchod, při němž člen burzy vystupuje jako kupující i jako prodávající zároveň

Synonyma: cross trade

Jednotka

pro účely o vlastnictví bytů

byt nebo nebytový prostor nebo rozestavěný byt nebo rozestavěný nebytový prostor jako vymezená část domu

Pramen: § 1115 občanského zákona

Jednotková cena

pro účely zákona o DPH

cena za měrnou jednotku množství zboží nebo cena za službu anebo nemovitost

Pramen: § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Jednotky

zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

ustanovení tohoto zákonného opatření Senátu o jednotce a o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu se s ní spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.

Pramen: § 56 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Jednotné řízení

zákon o obchodních korporacích

je vliv řídící osoby na činnost řízené osoby sledující za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu.

Pramen: § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Jinak spojené osoby

dle zákona o DPH

osoby, na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba

Pramen: § 5a odst. 4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Jiný členský stát

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

rozumí se jím členský stát jiný, než je Česká republika

Pramen: § 623 odst. b) zákona č. 240/2013 Sb.

Jistina
1. půjčený finanční obnost bez úroků;
2. vklad na účet;
3. kauce
Jistina uložená na úrok

pro účely občanského zákona

uživatel nebo poživatel této jistiny má právo jen na tento úrok, která následkem nějaké změny nastoupí na místo jistiny dřívější; nedohodnou-li se uživatel a poživatel, rozhodne soud.

Pramen: § 1295 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanskéh zákona

Jistota
Kdo je povinen dát jistotu, učiní své povinnosti zadost zřízením zástavního práva.

Pramen: § 2012 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Jízdné
platba cestujícího dopravci za použití dopravního prostředku k osobní přepravě

Pramen: § 2550 občanského zákoníku

JKPOV
jednotná klasifikace průmyslových oborů a výrobků - jeden z předchůdců SKP (standardní klasifikace produkce)
JKPPVP
jednotná klasifikace průmyslových prací výrobní povahy - jeden z předchůdců SKP (standardní klasifikace produkce)
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).