Hlavní navigace

Slovníček pojmů "I"

IBAN

International Bank Account Number

mezinárodně standardizovaná forma čísla účtu, která byla vytvořena v součinnosti s Evropským výborem pro bankovní standardy (European Committee for Banking Standards, ECBS) a která umožňuje jednoznačnou identifikaci účtu, země a bankovní instituce příjemce platby v případě přeshraničních převodů
ICC

International Chamber of Commerce

International Chamber of Commerce - Mezinárodní obchodní komora
celosvětová obchodní organizace, která reprezentuje podniky všech sektorů ze všech koutů světa

www.iccwbo.org
www.icc-cr.cz

Identifikace parcel

pro účely katastrálního zákona

porovnání zápisu a zákresu téže nemovitosti v katastrálním operátu se zápisem, popřípadě zákresem v jiných operátech nebo pravomocných rozhodnutích orgánů veřejné moci nebo v katastrálním operátu se stavem k určitému datu

Pramen: § 2 písm. g) zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona

Identifikační údaje

pro účely zákona o zaměstnanosti

1. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, bydliště,
2. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo,
3. u fyzické osoby, která je podnikatelem, obchodní firma nebo jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, místo podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
4. u zahraniční osoby údaje uvedené pod bodem 2 nebo 3 a umístění organizační složky v České republice

Pramen: § 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Identifikační údaje osoby

pro účely zákona o důchodovém spoření

1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
2. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, nebo číslo pojištěnce, nebylo-li přiděleno rodné číslo, adresa místa pobytu v České republice nebo bydliště mimo území České republiky,

Pramen: § 3 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření

Ignoranta iuris non excusat
"neznalost práva neomlouvá" (lat.)
Imise

v právu

následek jednání, kterým vlastník, ač vykonává pouze vlastnické právo, ruší právo cizí

Např. ruší-li vlastník pozemku souseda hlukem.

Imobilizovaný cenný papír
listinný cenný papír, který byl předán do hromadné úschovy a dále vystupuje v zaknihované podobě

Viz § 38 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.

Implementace
zavedení
Import
dovoz; hodnota statků pocházejících ze zahraničí a dovezených do dané země
Imprinter
mechanické kopírovací zařízení používané pro otisk identifikačních údajů z embossované platební karty na zúčtovací doklad

Hovorově "žehlička".

In articulo mortis
1. v okamžiku smrti
2. v očekávání smrti (např. rychlý sňatek, hrozí-li smrt jednoho ze snoubenců)
In dubio mitius
v pochybnostech má být rozhodováno mírněji (zásada trestního práva)
In dubio pro reo
v pochybnostech ve prospěch obžalovaného (zásada trestního práva)
In extenso
v celé šíři, v celém rozsahu, obšírně
In terminis
v mezích
Incidenční spor

insolvenční zákon

spory vyvolané insolvenčním řízením, o kterých tak stanoví insolvenční zákon, projednávané v rámci insolvenčního řízení.
(spor, který je nutno rozhodnout před vyřízením hlavní záležitosti)

Incidenčními spory jsou
a) spory o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek
b) spory o vyloučení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty nebo o vydání výtěžku zpeněžení podle § 225 odst. 5
c) spory o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela
d) spory na základě odpůrčí žaloby
e) spory o náhradu škody na majetkové podstatě vzniklé porušením povinností insolvenčním správcem
f) další spory, které zákon označí jako spory incidenční

Pramen: § 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

INCOTERMS

International Commercial Terms

International Commercial Terms
soubor vykládacích pravidel obchodních doložek vydaný Mezinárodní obchodní komorou (ICC) určující povinnosti smluvních stran při dodávce zboží (náklady a rizika)

Používají se tak, že se na ně výslovně odkazují smlouvy v mezinárodním obchodním styku.
INCOTERMS 2000 mají tyto čtyři skupiny doložek:

E (Departure) = odebrání
F (Main carriage not paid by seller) = hlavní přepravné neplaceno prodávajícím
C (Main carriage paid by seller) = hlavní přepravené placeno prodávajícím
D (Arrival) = dodání

Indemnita
beztrestnost, absolutní imunita
Tzn., že postih je vyloučen v každém případě, stíhat nelze ani po souhlasu určeného orgánu.

Česká Ústava přiznává indemnitu poslancům a senátorům ve věcech hlasování v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu nebo v jiných orgánech. Prezident je chráněn obecnou indemnitou, může však být stíhán pro velezradu.

Index cen výrobců
zachycuje všeobecnou cenovou hladinu ve fixních košících, které jsou různé pro jednotlivé výrobce.
Index femininity
demografický ukazatel
počet žen připadající na určitý počet mužů (obvykle na 100 mužů)
Index maskulinity
demografický ukazatel
počet mužů připadající na určitý počet žen (obvykle na 100 žen)
Indiferenční křivka
množina všech bodů se stejným užitkem (všechny body na ktřivce představují stejný užitek)

Používá se např. v ordinalistické teorii užitku, kde znázorňuje preference spotřebitele, resp. takové kombinace množství spotřeby dvou statků, které přinášejí stejný celkový užitek.

Indiferenční mapa
graf - soubor indiferenčních křivek jednoho subjektu (pro různé hladiny užitku)
Individuální podnikatel
označení pro samostatně podnikající fyzickou osobu
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).