Hlavní navigace

Slovníček pojmů "V"

Vady zájezdu
Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž pořadatel zákazníka ujistil nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekával, zajistí pořadatel nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady.

Pramen: § 2537 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Validace
ověřování platnosti, v přeneseném významu též správnosti
Validita
platnost, právoplatnost
Valná hromada

zákon o obchodních korporacích

nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti
kolektivní orgán v němž prostřednictvím hlasování rozhodují všichni společníci, resp. všichni akcionáři (mimo zákonem stanovených odchylek)

zákon o obchodních korporacích svěřuje valné hromadě výlučné rozhodovací pravomoci v klíčových záležitostech, např. změna stanov, snížení a zvýšení základního kapitálu, schválení účetní závěrky, jmenování a odvolání členů dozorčí rady a jednatelů, resp. členů představenstva, pokud to podle stanov nespadá do pravomoci dozorčí rady.

Pramen: § 167 (spol. s.r.o.) a § 398 (a.s.) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Valorizace
zhodnocování, zvyšování hodnoty

např. valorizace důchodů, mezd.

Valuta
1. hotovostní peníze (bankovky, státovky, mince) zahraničních států;
2. splatnost, termín splatnosti

italsky valuta znamená v překladu měna

Valuty
hotovostní forma zahraniční měny
Variabilní dluhopis

burzy cenných papírů

dluhopis, jehož výnos je stanoven pohyblivou úrokovou sazbou, popřípadě vývojem devizových kurzů v závislosti na pohyb úrokových sazeb či kurz na finančním trhu
Variabilní náklady
náklady, které se mění při změně objemu produkce

angl. Variable Costs (VC).

Variátor
ekonomická veličina, která udává o kolik procent se zvýší náklady, zvýší-li se výkon nebo jiná vztahová veličina o 1%
VAT
daň z přidané hodnoty (anglicky)

angl. value added tax

Vázaný zástupce

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

vázaný zástupce je fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněna na základě písemné smlouvy se zastoupeným jeho jménem:
a) zařídit, a popřípadě i uzavřít, obchody týkající se hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo h), pokud je zastoupený k jejich poskytování oprávněn
b) poskytovat investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. e)
c) propagovat investiční služby, které je zastoupený oprávněn poskytovat

Pramen: § 32a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Vážné důvody

zákon o zaměstnanosti

důvody spočívající v
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,
2. nezbytné osobní péči o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě ve věku do 18 let,
3. nezbytné osobní péči o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
4. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,
5. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, které uchazeč o zaměstnání doloží a prokáže

Pramen: § 5 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb.

Věc

pro účely občanského zákona

je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.

lidské tělo ani jeho části, třebaže byly od těla odděleny, nejsou věcí

Pramen: § 489 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Věc doličná
věcný důkaz v trestním řízení; slouží k dokázání (dolíčení) viny pachatele

latinský překlad je Corpus delicti

Synonyma: corpus delicti

Věcná osvobození od daně u jednotek

zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k jednotce, která zahrnuje družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor, který je garáží, sklepem nebo komorou, a nezahrnuje jiný nebytový prostor, je-li nabyvatelem fyzická osoba, která je nájemcem tohoto družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru.

Pramen: § 8 zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Věcná osvobození od daně u nových staveb

zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva k:
a) pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je nová stavba rodinného domu
b) nové stavbě rodinného domu
c) jednotce, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem
d) jednotce v bytovém domě, která na základě stavební úpravy nebytového prostoru nově nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru užívané společně s bytem

Pramen: § 7 zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Věcné břemeno
věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat.

Synonyma: služebnost

Věcné důkazy

v trestním řízení

předměty, kterými nebo na kterých byl trestný čin spáchán, jiné předměty, které prokazují nebo vyvracejí dokazovanou skutečnost a mohou být prostředkem k odhalení a zjištění trestného činu a jeho pachatele, jakož i stopy trestného činu

Pramen: § 112 odst. 1) zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu

Věcné usměrňování cen
stanovení podmínek cenovými orgány pro sjednání cen. Tyto podmínky jsou
a) maximální rozsah možného zvýšení ceny zboží ve vymezeném období,
b) maximální podíl, v němž je možné promítnout do ceny zvýšení cen určených vstupů ve vymezeném období, nebo
c) závazný postup při tvorbě ceny nebo při její kalkulaci.
Vedlejší činnost
činnost, kterou vykonává zaměstnanec u zaměstnavatele, u něhož je v pracovním poměru, mimo pracovní dobu stanovenou pro tento pracovní poměr a která záleží v pracích jiného druhu, než byly sjednány v pracovní smlouvě

Vedlejší činnost může být konána jen v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Vedlejší pracovní poměr
Koná-li zaměstnanec za trvání pracovního poměru, v němž je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu, výjimečně práce také v dalším pracovním poměru, jde o hlavní a vedlejší pracovní poměr. Vedlejší pracovní poměr lze sjednat pouze na kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu.

Jako vedlejší pracovní poměr se neposuzuje pracovní poměr sjednaný se zaměstnancem na dobu, kdy čerpá dovolenou na zotavenou.

Vedoucí osoba

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

člen statutárního orgánu, statutární orgán, výkonný ředitel právnické osoby nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby

Pramen: § 2 zákona č. 256/2004 Sb.

Vedoucí osoba

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

vedoucí osobou se pro účely tohoto zákona rozumí statutární orgán, člen statutárního orgánu, ředitel právnické osoby nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby.

je-li statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnická osoba, vedoucí osobou se rozumí fyzická osoba, která je touto právnickou osobou zmocněna, aby jí ve statutárním orgánu zastupovala nebo jeho člena.

Pramen: § 624 odst. 1) zákona č. 240/2013 Sb.

Vedoucí osoba

zákon o důchodovém spoření

člen statutárního orgánu, statutární orgán, výkonný ředitel nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost penzijní společnosti.

Pramen: § 3 zákona č. 426/2011 Sb.

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).