Hlavní navigace

Slovníček pojmů "B"

B2B

Business to Business

Business to Business - označení vztahu (obvykle v elektronickém podnikání), kdy na obou stranách stojí podnikatelé, důraz kladen na logistiku a zajištění samotného obchodu. Zkratka B2B pochází z anglického termínu Business to Business (obchodník → obchodník), koncept se týká obchodních vztahů a vzájemné komunikace mezi dvěma společnostmi.

Např. velkoobchodní internetový obchod.

B2C

Business to Consumer

Business to Consumer - označení vztahu (obvykle v elektronickém podnikání), kde na jedné straně stojí podnikatel a na druhé straně spotřebitel.

Např. elektronický obchod prodávající koncovým zákazníkům.

B2G

Business to Government

Business to Government - označení vztahu (obvykle v elektronickém podnikání), kdy na jedné straně stojí podnikatel a na druhé vláda (obecně státní orgány)
Banka
právnická osoba se sídlem v České republice založená jako akciová společnost, která
a) přijímá vklady od veřejnosti a
b) poskytuje úvěry
a která k výkonu činností podle písmen a) a b) má bankovní licenci

Pramen: § 1 odst. 1) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Synonyma: spořitelna

Bankovka
Platební prostředek
1. papírové peníze, které bankéř emituje na svůj řad na základě jejich směnečného a kovového krytí, tj. směnka znějící na bankéře
2. papírové peníze, které emituje emisní (ústřední, centrální, národní) banka

Pramen: zákon č. 6/1993 Sb.

Bankovní tajemství
Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství.

Bankovní tajemství spočívá v povinnosti banky zachovávat mlčenlivost o věcech výše uvedených, nedá-li klient souhlas k jejich sdělení. Zákon stanovuje komu smí banka údaje sdělit bez souhlasu klienta.

Pramen: § 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Bankovní záruka
Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině.

Obchodní zákon zrušen, nahrazen od 1.1.2014 Zákonem o obchodních korporacích. Část obchodního zákona obsažena i v novém Občanském zákoně.

Pramen: § 313 obchodního zákoníku

Barter
Je výměna zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez použití peněz, nebo při alespoň částečném započtení hodnoty zboží nebo služby jiným zbožím nebo službou.

Synonyma: naturální směna

Beneficient
oprávněný

např. ten, v jehož prospěch je spravován trust, nebo ten, jemuž banka poskytuje plnění z akreditivu

Pramen: § 1412 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Benchmarking

porovnávání

porovnávání vlastního výkonu s ostatními

je nástroj se kterým poprvé přišla firma Xerox Corporation na počátku 80. let 20. století. Jedná se o nepřetržitý a systematický proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli uznáni jako vhodní pro toto měření, za účelem definovat cíle zlepšování vlastních aktivit.

Bezdůvodné obohacení

ve smyslu zákoníku práce

prospěch získaný plněním bez právního důvodu nebo plněním z neplatného právního úkonu

Pramen: § 249 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Bezdůvodné obohacení

ve smyslu občanského zákoníku

Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.

Pramen: § 2991 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Bezhotovostní peníze
peněžní prostředky v podobě záznamů na účtech bank a jiných finančních institucí
Bezhotovostní platba

pro účely zákona o omezení plateb v hotovosti

platba provedená bezhotovostním převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně a bezhotovostním převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu

Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje vklad peněžních prostředků v hotovosti na vlastní účet nebo na cizí účet u peněžního ústavu, nebo jejich výběr.
Za platbu v hotovosti se považuje i platba vysoce hodnotnými komoditami, jako jsou například drahé kovy nebo drahé kameny.

Pramen: § 2 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti

Bezkuponový dluhopis
emise bezkuponového dluhopisu zavazuje emitenta splatit k určitému datu v budoucnosti nominální (jmenovitou) hodnotu. Na primárním a sekundárním trhu se prodává za cenu nižší než je nominální hodnota. Rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou prodeje je tzv. diskont. Bezkuponový dluhopis nemá kupónové splátky mezi emisí a splatností nominální hodnoty.
Bezpečný výrobek
Bezpečným výrobkem je výrobek, který za běžných nebo rozumně předvídatelných podmínek užití nepředstavuje po dobu stanovenou výrobcem nebo po dobu obvyklé použitelnosti nebezpečí, nebo jehož užití představuje pro spotřebitele vzhledem k bezpečnosti a ochraně zdraví pouze minimální nebezpečí při užívání výrobku, přičemž se sledují z hlediska rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitele zejména tato kritéria:
a) vlastnosti výrobku, jeho životnost, složení, způsob balení, poskytnutí návodu na jeho montáž a uvedení do provozu, dostupnost, obsah a srozumitelnost návodu, způsob užívání včetně vymezení prostředí užití, způsob označení, způsob provedení a označení výstrah, návod na údržbu a likvidaci, srozumitelnost a rozsah dalších údajů a informací poskytovaných výrobcem; údaje a informace musí být vždy uvedeny v českém jazyce,
b) vliv na další výrobek, za předpokladu jeho užívání s dalším výrobkem,
c) způsob předvádění výrobku,
d) rizika pro spotřebitele, kteří mohou být ohroženi při užití výrobku, zejména děti a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Bezúhonná osoba

pro účely zákona o pojišťovnictví

fyzická nebo právnická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin majetkové povahy nebo pro úmyslný trestný čin nebo jejíž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena

Pramen: § 8 a 9 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

Bezúhonnost

pro účely živnostenského zákona

Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocne odsouzen
a) k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo
c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

Pramen: § 6 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona

Běžné pojistné

pro účely zákona o pojistné smlouvě

pojistné stanovené za časové období dohodnuté v pojistné smlouvě (pojistné období)
§ 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě - zrušen.

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Běžné pojistné

ve smyslu občanského zákona

běžné pojistné, je splatné prvního dne pojistného období;
není-li ujednáno pojistné období jako časové období, za které se platí běžné pojistné, považuje se za ujednané pojistné období roční.

Pramen: § 2783 odst. 2 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

BIC

Bohemian Identification Code

Bohemian Identification Code - český identifikační kód
Identifikace cenného papíru, kterou přiděluje Burza cenných papírů Praha, a.s. jako trvalé označení cenného papíru.
Bilanční rovnice
rovnice: aktiva = pasiva

Vyjadřuje rovnost aktiv (majetku) a pasiv (zdrojů financování).

Bilanční suma
součet všech aktiv nebo součet všech pasiv

Oba součty se vždy rovnají (bilanční rovnice).

Synonyma: úhrn rozvahy

Bilaterální monopol
modelová tržní struktura s monopolem na straně nabídky a monopsonem na straně poptávky zároveň
Biocidní přípravek
Biocidní přípravky mohou obsahovat jen účinné látky uvedné v seznamu účinných látek a v seznamu účinných látek s nízkým rizikem a jen základní látky, při současném dodržení všech stanovených požadavků.
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).