Hlavní navigace

Slovníček pojmů "Z"

Zabití

trestní zákoník

kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na tři léta až deset let.

Pramen: § 141 zákona č. 40/2009 Sb.

Zadání veřejné zakázky
rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky
Zadávací podmínky
veškeré požadavky zadavatele, obsažené v oznámení zadávacího řízení, případně dále upřesněné v zadávací dokumentaci, které musí být uchazečem v nabídce splněny
Zadávací řízení
postup, který musí zadavatel dodržet při zadávání veřejné zakázky do uzavření smlouvy s dodavatelem, pokud zákon o veřejných zakázkách nestanoví jinak
Zadavatel reklamy

pro účely zákona o regulaci reklamy

právnická nebo fyzická osoba, která objednala u jiné právnické nebo fyzické osoby reklamu
Zadavatelská činnost
činnost vykonávaná podle zákona o veřejných zakázkách za účelem zadání veřejné zakázky včetně činností souvisejících

zákon o veřejných zakázkách zrušen k 1.7.2006

Zadržovací právo

občanského zákoníku

Kdo je povinen vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji zadržet k zajištění své splatné pohledávky, kterou má proti osobě, jíž by jinak byl povinen věc vydat.

Pramen: § 1395 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Synonyma: retenční právo

Zahraniční cenné papíry

devizový zákon

cenné papíry, jejichž emitentem je cizozemec
Zahraniční cenný papír
cenný papír vydaný v zahraničí, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak
Zahraniční investiční fond

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Zahraničním investičním fondem je právnická osoba mající sídlo v jiném státě, než je Česká republika, srovnatelná s investičním fondem, nebo zařízení vytvořené podle práva cizího státu srovnatelné s podílovým fondem nebo se svěřenským fondem.

Pramen: § 97 zákona č. 240/2013 Sb.

Zahraniční investiční společnost
investiční společnost se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, která je oprávněna vykonávat činnost investiční společnosti v členských státech Evropské unie na základě povolení vydaného v souladu s právem Evropských společenství
Zahraniční obchodník s cennými papíry

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

zahraničním obchodníkem s cennými papíry osoba se sídlem v zahraničí, která je v zemi svého sídla oprávněna poskytovat investiční služby a není zahraniční bankou

Pramen: § 151 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Zahraniční osoba
fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky
Zahraniční osoba

celní zákon

fyzická osoba mající bydliště a právnická osoba mající sídlo v zahraničí

zahraniční osoba, podnikající v tuzemsku prostřednictvím organizační složky, ve věcech týkajících se tohoto podnikání se považuje za českou osobu

Zahraniční osoba

zákon o dani z přidané hodnoty

osoba, která nemá na území Evropského společenství sídlo, místo podnikání ani místo pobytu

Pramen: § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 235/2004 Sb.

Zahraniční osoba s povolením České národní banky

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Zahraniční osobou s povolením podle § 481 je právnická osoba se sídlem ve státě, který není členským státem, která je na základě povolení uděleného Českou národní bankou podle § 481 oprávněna:
a) obhospodařovat investiční fond, který není standardním fondem, nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, jehož domovským státem je členský stát
b) nabízet v členském státě investice do jí obhospodařovaného investičního fondu, který není standardním fondem, nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu popřípadě provádět administraci investičního fondu, který není standardním fondem, nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu nebo vykonávat činnosti uvedené v § 11 odst. 1 písm. c) až f).

Pramen: § 10 zákona č. 240/2013 Sb.

Zahraniční pracovní cesta
doba pracovní cesty z České republiky do zahraničí, ze zahraničí do České republiky a doba pracovní cesty v zahraničí

Pramen: § 154 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zahraniční školní pobyt
Je-li předmětem zájezdu pobyt žáka u hostitelské rodiny v jiném státě spojený s pravidelnou návštěvou školy ujednaný alespoň na dobu tří měsíců, zajistí pořadatel za součinnosti žáka jeho vhodné ubytování v hostitelské rodině, jakož i dohled nad ním a péči o něho podle obvyklých poměrů v zemi školního pobytu. Zároveň žákovi vytvoří předpoklady, aby mohl pravidelně navštěvovat školu.

Pramen: § 2545 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Zahraniční zaměstnanec

dle zákona o nemocenském pojištění

zaměstnanec zahraničního zaměstnavatele, je-li činný v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele

Pramen: § 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Záchrana cizí věci
Osobě, která zachrání cizí věc od nevyhnutelné ztráty nebo zkázy, náleží přiměřená odměna, nanejvýš desetina ceny věci, a náhrada účelně vynaložených nákladů. Vlastník věci se povinnosti k úhradě zbaví, nepožaduje-li zachráněnou věc nazpět.

Pramen: § 3008 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Zachraňovací náklady
Vynaložil-li pojistník účelně náklady při odvracení bezprostředně hrozící pojistné události na zmírnění následků již nastalé pojistné události nebo proto, že plnil povinnost odklidit poškozený pojištěný majetek nebo jeho zbytky z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů, má proti pojistiteli právo na jejich náhradu, jakož i na náhradu škody, kterou v souvislosti s touto činností utrpěl.

Pramen: § 2819 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Zájemce
dodavatel,
a) který podal ve stanovené době žádost o účast v užším řízení nebo v jednacím řízení s uveřejněním, nebo
b) kterého zadavatel vyzval k účasti v jednacím řízení bez uveřejnění
Zájemce

zákon o pojistné smlouvě

osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem

Pramen: § 3 zákona písm. d) č. 37/2004 Sb.

Zájemce o zaměstnání

zákon o zaměstnanosti

fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kterýkoliv úřad práce na území České republiky

Pramen: § 22 odst. 1) zákona č. 435/2004 Sb.

Zájezd

pro účely občanského zákona

mlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu.

Pramen: § 2521 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).