Hlavní navigace

Slovníček pojmů "T"

Tabulka umoření

zákon o spotřebitelském úvěru

tabulka obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady; pokud není úroková sazba pevně stanovena nebo je možné dodatečně náklady změnit, musí tabulka umoření obsahovat jasnou a stručnou informaci, že uvedené údaje platí pouze do změny úrokové sazby nebo dodatečných nákladů provedené v souladu se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Pramen: § 3 zákona č. 145/2010 Sb.

Tantiéma
podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku akciové společnosti

obecně se jedná o odměnu členů orgánů kapitálových obchodních společností ve formě podílu na zisku společnosti.
pojem dle starého obchodního zákoníku.

Tára
hmotnost obalu zboží, rozdíl mezi celkovou (hrubou) hmotností zboží s obalem (brutto) a čistou hmotností (netto)
Technická úroková míra
zaručený podíl na výnosech z finančního umístění v životním pojištění
Technický dokument

zákon o technických požadavcích na výrobky

technickým dokumentem se pro účely plnění informačních povinností podle § 7 rozumí dokument, který obsahuje technické požadavky na výrobek, a není technickým předpisem ve smyslu odstavce 1 ani technickou normou, a který by mohl vytvořit technickou překážku obchodu.

Pramen: § 3 zákon o technických požadavcích na výrobky

Technický předpis

zákon o technických požadavcích na výrobky

technickým předpisem pro účely tohoto zákona je právní předpis, obsahující technické požadavky na výrobky, popřípadě pravnamela pro služby nebo upravující povinnosti při uvádění výrobku na trh, popřípadě do provozu, při jeho používání nebo při poskytování nebo zřizování služby nebo zakazující výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku nebo používání, poskytování nebo zřizování služby.

Pramen: § 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Telekomunikační služba

zákon o dani z přidané hodnoty

služba spojená s přenosem, vysíláním nebo příjmem signálů, textových dokumentů, obrázků a zvuků nebo jakékoliv informace prostřednictvím kabelu, rádia, optických nebo elektromagnetických systémů včetně příslušného přenosu nebo stanovení práva využívat kapacitu pro tento přenos, vysílání nebo příjem nebo přístup k informačním sítím

Pramen: § 10h odst. 2. písm. b) zákona č. 235/2004 Sb.

Telemarketing
souhrnné označení pro marketingové aktivity probíhající prostřednictvím telekomunikačních služeb, zejména prostřednictvím telefonu (ale i faxu, SMS zpráv, atp.)
Tendr
1. výzva k podání nejvýhodnější nabídky (smlouvy), veřejná obchodní soutěž
2. nabídka dodávky za pevnou cenu
Terárium

pro účely zákona o zoologických zahradách

zařízení, v němž se chovají plazi, obojživelníci a další živočichové, s výjimkou savců a ptáků a vodních živočichů
Terciální sektor
v metodice rozdělení národního hospodářství na sektory představuje sektor služeb
Terenní úpravy

stavební zákon

zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry, těžební a jim podobné a s nimi související práce, nejedná-li se o hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, například skladovací a odstavné plochy, násypy, zavážky, úpravy pozemků pro zřízení hřišť a sportovišť, těžební práce na povrchu

Pramen: § 3 zákona č. 183/2006 Sb.

Tiché rezervy
rezervy, které nejsou jako rezervy přímo účetně zobrazeny - vznikající např. nižším oceněním aktiv, vyšším oceněním dluhů než je jejich skutečná cena a zrychleným odpisováním
Tiché víno

zákon o spotřebních daních

výrobky, které nejsou šumivým vínem vymezeným v § 93 odstavci 2 zákona o spotřebních daních a které jsou uvedené pod následujícími kódy nomenklatury:
a) 2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu pře-sahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu,
b) 2204 a 2205, jejichž skutečný obsah alkoholu pře-sahuje 15 % objemových, ale nepřesahuje 18 % objemových, pokud byly vyrobeny bez jakéhokoliv obohacování a je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu,
c) 2204 a 2205 a nejsou uvedeny v písmenu a) nebo b), a dále výrobky, které jsou uvedeny pod kódem nomenklatury 2206, pokud nepodléhají dani z piva, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 1,2 % objemových, ale nepřesahuje 10 % objemových, nebo
d) 2206, pokud nepodléhají dani z piva, jejichž skutečný obsah alkoholu přesahuje 10 % objemových, ale nepřesahuje 15 % objemových, je-li alkohol, který je obsažený v hotovém výrobku, plně kvasného původu bez přídavku lihu.

Pramen: § 93 zákona č. 353/2003 Sb.

Tichý společník
osoba, která poskytuje podnikateli v rámci smlouvy o tichém společenství určitý vklad a podílí se jím na jeho podnikání, podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku (po odečtení povinného přídělu do rezervního fondu) vyplývající z podílu tichého společníka na výsledku podnikání
Totální škoda
škoda, při které je oprava předmětu pojištění buďto neekonomická, tzn. že náklady na opravu přesahují cenu věci nebo je poškození takového rozsahu, že není možné věc opravit
Tradice

ve smyslu změny vlastnictví

odevzdání věci s úmyslem převést její vlastnictví na nabyvatele
Transakční motiv
jeden z motivů poptávky po penězích. ekonomické subjekty poptávají peníze z důvodu provádění běžných výdajů
Transakční náklady
1. náklady realizace transakce
2. náklady spojené s rozhodnutím, které nejsou bezprostředně spojené s výsledkem činnosti závislé na rozhodnutí - náklady realizace rozhodnutí

Např. při nákupu zboží mohou být transakčními náklady dopravné či poplatky za výměnu cizí měny, není jimi však vlastní cena zboží. Transakčními náklady obchodu s cennými papíry mohou být například makléřské poplatky, poplatky Středisku cenných papírů, atp.

Transferová cena práce
minimální mzdová sazba, za kterou je určitá jednotka práce ochotna vstoupit na trh práce. Je rovna alternativním nákladům práce.
Transfery (TR)
makroekonomická veličina představující vládní výdaje (G), za které není získána odpovídající protihodnota

Např. sociální dávky, dotace, atp.

Tranše
samostatně uvolněná část emise cenných papírů, nebo část investice

např. společnost ABC, a.s., emituje 1000 kusů dluhopisů o nominální hodnotě 500 Kč. Na trh cenných papírů je však umístí po částech, v pěti tranších po 200 kusech.

Tranzit

Celní zákon

režim, kterému podlého zboží dopravované pod celním dohledem od jednoho celního úřadu k celnímu úřadu druhému
Trasant
výstavce cizí směnky

Synonyma: směnkovatel

Treasury
finanční správa

Soubor činností jako jsou např. řízení vztahů k bankám, řízení likvidity, řízení rizik, řízení pohledávek, daňová optimalizace, atp.
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).