Hlavní navigace

Slovníček pojmů "P"

P/E

Price / Earnings Ratio

Price / Earnings Ratio - poměr ceny akcie k zisku na akcii
podíl tržní ceny akcie a čistého zisku na akcii (EPS)
Pacta sunt servanda
"smlouvy je třeba dodržovat" (latinsky)

zásada pocházející z římského práva (Ulpianus), je významná i v dnešním mezinárodním právu a je zakotvena ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu.
Padělání a pozměňování peněz

trestní zákoník

trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo sobě nebo jinému opatří nebo přechovává padělané nebo pozměněné peníze nebo prvky peněz sloužící k ochraně proti jejich padělání

Pramen: § 233 zákona č. 40/2009 Sb.

Padělek
1. zboží, včetně jeho obalu, na němž je bez souhlasu majitele ochranné známky nebo ochranné známky všeobecně známé umístěno označení stejné nebo zaměnitelné s ochrannou známkou zapsanou pro zboží, které tím poškozuje práva majitele ochranné známky, a veškeré věci nesoucí stejné nebo obdobné označení (značky, loga, etikety, nálepky, prospekty, návody k použití, doklady o záruce apod.), a to i tehdy, jestliže byly celnímu úřadu předloženy samostatně bez příslušného zboží nebo jestliže je celní úřad samostatně bez příslušného zboží odhalil,
2. obal, na němž je umístěno označení uvedené v bodu 1, a to i tehdy, jestliže byl celnímu úřadu předložen samostatně bez příslušného zboží nebo jestliže ho celní úřad samostatně bez příslušného zboží odhalil,
3. forma nebo raznice speciálně určená nebo upravená k výrobě ochranné známky padělané nebo zboží, které je touto známkou označeno, nebo její počítačový model,
4. zboží porušující práva majitele nebo spolumajitele patentu nebo práva majitele autorského osvědčení
Pádivá inflace
je míra inflace při které se dosahuje zpravidla dvou či trojciferných hodnot.
PaedDr.

paedagogiae doctor

doktor pedagogiky; akademický titul pedagogického vzdělání

V dnešní době se již neuděluje a náhrada tohoto titulu je PhDr.

Pachatel trestného činu

trestní zákoník

ten, kdo svým jednáním naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu či přípravy, je-li trestná.

Pramen: § 22 odst. 1) zákona č. 40/2009 Sb.

Pacht
Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci.

Pramen: § 2332 odst. ) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Pacht závodu
Je-li propachtován závod, pachtýř jej užívá i požívá způsobem a v rozsahu, v jakém je toho třeba k řádnému provozování závodu. Předmět činnosti provozované v závodu může pachtýř změnit, jen bylo-li to výslovně ujednáno.

Pramen: § 2349 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Pakatel
malá suma peněz, drobnost, nepatrná věc; bagatel
Palmáre
částka, kterou platí advokátovi ten, kdo je jím zastoupen v určité právní věci
Paradigma
komplex filozofických, metodologických a sociálněpsychologických koncepcí určujících v dané historické etapě volbu vědecké problematiky a způsobu jejího řešení.

paradigma = paradigm

Parafa
zkrácený podpis, odborný výraz je podpisová značka
Paragon
náhradní zúčtovatelný doklad vyhotovený místo pokladního bloku, obsahující náležitosti pokladního bloku

(zdrojem je zákon č. 215/2005 Sb., zákon zrušen k k 1.1.2008)

Paragraf

§

číslem označená část právní normy (či jiného systematického předpisu)
Paragraf je tvořen jedním nebo více odstavci.

Z řečtiny.

Parazitování na pověsti
Je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.

Pramen: § 2982 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Parcela

pro účely katastrálního zákona

pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem

Pramen: § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Paretova analýza
kvantitativní analýza příčin a následků (obvykle zkoumáme příčiny závad)

Příčiny se seřadí dle počtu jimi způsobených následků, popř. dle nákladů způsobených následků. Dle Paretova rozdělení se dále analyzuje, které příčiny způsobují relativně největší objem následků a kterými je tedy nutno se zabývat. Relativní rozdělení příčin a následků se zobrazuje v Paretově diagramu.
Paretovo optimum
situace, kdy neexistuje možnost zlepšení na jedné straně aniž bychom zhoršili jinde

Italský ekonom Vilfredo Pareto (1848-1923).

Paretovo rozdělení
situace, kdy 80% následků způsobuje 20 % příčin. Zdůraňuje fakt, že není nutné zabývat se všemi příčinami, nýbrž že pro dostatečný efekt stačí postihnout pouze nejdůležitější z nich.

Např. seřadíme-li ve výrobě všechny příčiny zmetkovosti dle počtu jimi způsobených zmetků, zjistíme, že zhruba prvních 20 % příčin nám způsobuje zhruba 80 % všech zmetků, stačí se tedy obvykle zabývat jimi.

Parlament ČR

ústava ČR

parlament je tvořen dvěma komorami, a to poslaneckou sněmovnou (dolní) a senátem (horní).

dolní komoru tvoří poslanecká sněmovna z 200 poslanců volených na konkretní délku čtyři roky.
horní komoru tvoří senát, který má 81 senátorů volených na konkretní délku šesti let. každé dva roky se volí třetina senátorů.

Pramen: článek 15 zákona č. 1/1993 Sb., ústava ČR

Pasiva
zdroje financování majetku (aktiv); kapitálové zdroje

Uvádějí se na pravé straně rozvahy tvaru T.

Pasivní správa portfolia
pasivní správa portfolia je založena na efektivním chování kapitálových trhů. Cílem je dosažení takové výnosové míry, která přesně kopíruje stanovený benchmark.
Pasivní účet
účet podvojného účetnictví, jež má kladný zůstatek na straně dal (pravé) a záporný zůstatek na straně má dáti (levé). Na pasivních účtech se zobrazují pasiva.
Pátá třída dědiců
Nedědí-li žádný z dědiců čtvrté třídy, dědí v páté třídě jen prarodiče rodičů zůstavitele. Prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina dědictví, prarodičům zůstavitelovy matky druhá polovina. Obě dvojice prarodičů se dělí rovným dílem o polovinu, která na ně připadá.

Pramen: §1639 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).