Hlavní navigace

Slovníček pojmů "H"

Hanobení
hrubě znevažující projev
Hardware

HW

technické (fyzické, hmatatelné) počítačové vybavení

Opak software.

Hedging
přímé zajišťování proti riziku, založené na spárování rozdílných toků - cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.
Heres
dědic (latinsky)
Historické vozidlo
vozidlo, kterému byl Ministerstvem dopravy a spojů vydán na základě mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, registrační průkaz historického vozidla a kterému byla ministerstvem vydána zvláštní registrační značka pro historické vozidlo
Hlavní administrátor

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

je právnická osoba se sídlem v České republice, která je na základě povolení uděleného Českou národní bankou oprávněna provádět administraci investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, přičemž není oprávněna obhospodařovat investiční fondy ani zahraniční investiční fondy.

Počáteční kapitál hlavního administrátora musí činit alespoň částka odpovídající 50 000 EUR.

Pramen: § 42 zákona č. 240/2013 Sb.

Hlavní kniha
zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu, které obsahují minimálně tyto informace:
a) zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha,
b) souhrnné obraty strany Má dáti a Dal účtů, alespoň za kalendářní měsíc,
c) zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

Na rozdíl o deníku, kde se účetní zápisy uspořádávají z hlediska časového (chronologicky), se v hlavní knize účetní zápisy uspořádávají z hlediska věcného (systematicky).

Pramen: § 13 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Hlavní podpůrce

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

hlavním podpůrcem investičního fondu je osoba, která je na základě smlouvy s obhospodařovatelem tohoto fondu, nebo na základě smlouvy s obhospodařovatelem a depozitářem tohoto fondu, oprávněna provádět tyto finanční služby:
a) poskytovat nebo přenechávat peněžní prostředky či investiční nástroje za účelem podpory financování tohoto fondu
b) vypořádávat obchody prováděné v rámci určené investiční strategie tohoto fondu

Pramen: § 85 zákona č. 240/2013 Sb.

Hlavní pracovní poměr
Koná-li zaměstnanec za trvání pracovního poměru, v němž je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu, výjimečně práce také v dalším pracovním poměru, jde o hlavní a vedlejší pracovní poměr.

Pramen: § 33 zákoníku práce

Hmotné věci

pro účely občanského zákona

je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu

Pramen: § 496 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Hodnota věci
lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena. Cena věci se určí jako cena obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno nebo stanoveno zákonem.

Pramen: §492 odst.1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Holandská dražba
dražba (aukce), při níž se cena postupně snižuje
Holding
uskupení obchodních společností, v němž jedna ze společností (mateřská) kapitálově ovládá několi jiných společností (dceřiných)
Homebanking
elektronický systém pro obsluhu bankovního účtu či provádění bankovních obchodů prostřednictvím vzdáleného přístupu z počítače uživatele. Zpravidla jde o komunikaci prostřednictvím telefonní linky a modemu.
Homogenní oligopol
oligopol s homogenním produktem (identické výrobky)

Synonyma: čistý oligopol

Honorát
poctěný; účastník poctěný směnečnou intervencí

např. "V případě potřeby se obraťte na ...", "Pro čest XY přijal ..."

Horizontální dohoda
dohoda soutěžitelů, kteří působí současně na téže horizontální úrovni i na různé vertikální úrovni trhu zboží

Pramen: § 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Horizontální konkurence
konkurence mezi společnostmi, které operují na stejné úrovni hodnotového (průmyslového) řetězce

Např. mezi výrobci, mezi velkoobchody, mezi koncovými prodejci, atp.

Hospodářská soutěž
souběžná snaha subjektů na trhu určitého druhu zboží nebo služebm jejím cílem je dosažení určitých výhod před ostatními v oblasti hospodářských užitků/výsledků a jež vzájemně ovlivňuje jejich hospodářskou činnost
Hospodářský cyklus
jedná se kolísání reálného HDP okolo potencionálního produktu.
Hospodářský rok
účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden

Pramen: § 3 odst. 2) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Hospodářský subjekt

zákon o technických požadavcích na výrobky

hospodářským subjektem je výrobce, dovozce, distributor a zplnomocněný zástupce

Pramen: § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Hotel

pro účely vyhlášky o obecných požadavcích na výstavbu

ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služby s ním spojené (zejména stravovací)
Hotel garni

dle vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu

hotel, který má vybavení jen pro omezený rozsah stravování (nejméně snídaně)
Hotovostní deník

pro účely zákona o registračních pokladnách

evidence plateb vedená společně za všechna pokladní místa

Pramen: § 2 zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).