Hlavní navigace

Slovníček pojmů "S"

Saldo
1. zůstatek účtu - rozdíl mezi součtem částek zapsaných na straně "má dáti" a na straně "dal";
2. nedoplatek - konečný stav pohledávky nebo dluhu
Saldokonto
účetní kniha pohledávek a dluhů; pomocná účetní kniha, která obsahuje jednotlivé účty pro každého dodavatele a odběratele (analytická evidence)
Samospráva bytového družstva

zákon o obchodních korporacích

je organizační jednotkou bytového družstva, ve které se organizují členové bytového družstva zejména za účelem efektivního výkonu svých členských práv a povinností.

Pramen: § 753 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Samostatná úschova
uložení listinného cenného papíru jednoho uschovatele odděleně od listinných cenných papírů ostatních uschovatelů
Samostatná výdělečná činnost

zákon o nemocenském pojištění

činnost považovaná za samostatnou výdělečnou činnost pro účely důchodového pojištění, a to včetně spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti

Pramen: § 3 zákona č. 187/2006 Sb.

Samostatný likvidátor pojistných událostí

pro účely zákona o pojišťovnictví

fyzická nebo právnická osoba, která provádí na základě smlouvy uzavřené s pojišťovnou, jejím jménem a na její účet, šetření nutné ke zjištění rozsahu její povinnosti plnit ze sjednaného pojištění
Sanace
ozdravění; soubor opatření, jejichž účelem je odstranit ztráty podniku nebo náprava nepříznivé finanční situace
Sankce za přestupek

zákon o přestupcích

Za přestupek lze uložit tyto sankce:
a) napomenutí
b) pokutu
c) zákaz činnosti
d) propadnutí věci
e) zákaz pobytu

Pramen: § 11 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Sazba daně

zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %.

Pramen: § 26 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Sběrný cenný papír
cenný papír, který na jedné listině nahrazuje jednotlivé cenné papíry jednoho druhu, jednoho emitenta pro všechny majitele těchto cenných papírů

např. sběrný dluhopis.

Sběrný dluhopis
listinný dluhopis, který představuje souhrn jednotlivých dluhopisů dané emise, které jsou v rámci emisní lhůty upsány v upisovací listině
Scénář
předpokládaná situace, ke které je žádoucí se dostat, nebo sled budoucích událostí.
Scoring
jednoduchý ukazatel, který udělováním jedné až pěti hvězdiček, shrnuje základní informace o podílovém fondu, jeho výkonnost a riziku. Cílem scoringu je stanovení pořadí otevřených podílových fondů na základě několika standardních údajích, které jsou pravidelně zveřejňovány a které nezkresleně charakterizují jednotlivé podílové fondy. Čím více hvězdiček, tím je fond výkonnější a méně rizikový.
Sdělení klíčových informací

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

je dokument, který obsahuje stručné základní charakteristiky fondu kolektivního investování, nezbytné pro pochopení povahy a rizik spojených s investováním do tohoto fondu, zpracované formou srozumitelnou běžnému investorovi.

Pramen: § 227 zákona č. 240/2013 Sb.

Sdělování díla veřejnosti

autorský zákon

sdělováním díla veřejnosti se rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Je jím také zpřístupňování díla veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.

Pramen: § 18 zákona č. 121/2000 Sb.

SDR
special Drawing Rights - zvláštní práva čerpání - je účetní jednotkou používanou pro operace MMF a také představuje doplňkové rezervní aktivum v mezinárodním finančním systému, neboť ztělesňuje potenciální nárok na volně směnitelné měny členských zemí MMF. Držitelem SDR mohou být pouze oficiální instituce jako vlády a centrální banky. V soukromém sektoru se SDR nepoužívá. Hodnota jednoho SDR je odvozena od koše čtyř hlavních světových rezervních měn - amerického dolaru, eura, britské libry a japonského jenu.
Sekundární sektor
v metodice rozdělení národního hospodářství na sektory představuje sektor zpracovatelského průmyslu (zpracování polotovarů, stavební výroba, atp.)
Sekundární trh
segment trhu cenných papírů, na kterém dochází k redistribuci dříve emitovaných cenných papírů mezi nové vlastníky. Sekundární trh cenných papírů je možné dělit na burzovní a mimoburzovní trhy cenných papírů. Sekundární trh je také někdy nazýván trhem starých cenných papírů.
Sekuritizace
transformace (zejména pohledávek) na cenné papíry
Sensu lato
v širším slova smyslu
Sensu stricto
v užším slova smyslu
Senzál
obchodní dohodce
úředně zřízený, přísežný prostředník v obchodních jednáních, zejména burzovních
Sexuální obtěžování
jakákoliv forma nežádoucího ústního nebo jiného než ústního projevu sexuální povahy, jehož cílem nebo výsledkem je narušení důstojnosti osoby, zejména když se vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážející prostředí
Seznam akcionářů

zákon o obchodních korporacích

do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů.

Pramen: § 264 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Seznam podílníků

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

administrátor podílového fondu vede seznam jeho podílníků. Jsou-li vydány zaknihované podílové listy, může statut určit, že seznam podílníků je nahrazen evidencí zaknihovaných podílových listů.

do seznamu podílníků se zapisují označení druhu podílového listu, jméno a bydliště nebo název a sídlo podílníka, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení podílového listu a změny zapisovaných údajů. U listinného podílového listu se zapisuje do seznamu podílníků i označení jeho formy jako cenného papíru.

Pramen: § 109 zákona č. 240/2013 Sb.

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).