Hlavní navigace

Slovníček pojmů "R"

Rabat
předem sjednaná srážka (sleva) z ceny poskytovaná dodavatelem odběrateli (obvykle vyjádřená v procentech z ceny)
Radiokomunikační služba

pro účely zákona o elektronických komunikacích

komunikační činnost, která spočívá v přenosu, vysílání nebo příjmu signálů prostřednictvím rádiových vln
Ramboursní úvěr
modifikace akceptačního úvěru, kdy je ramboursní bankou akceptována směnka vystavená na dovozce (dlužníka) vývozcem (věřitelem)
Rámcová smlouva
smlouva uzavřená mezi zadavatelem v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a uchazečem, případně uchazeči, na podkladě otevřeného řízení, nebo užšího řízení, jejímž obsahem je stanovení smluvních podmínek pro veřejné zakázky, zejména s ohledem na ceny nebo předpokládané množství, které mají být zadány v určitém časovém období
RARIS
Registr organizací systému ARIS
Registr RARIS obsahuje množinu informací potřebných pro zpracování dat pro všechny organizace, které mají povinnost předávat data do informačního systému ARIS (číselníky a podobně).
Ratihabice
dodatečné schválení právního úkonu

Právní akt má obvykle do okamžiku ratihabice omezenou/dočasnou účinnost a ratihabicí získává plnou účinnost (např. překročení pravomocí).

Rating
hodnocení bonity emitentů dluhových cenných papírů; ratingové stupnice se obvykle dělí na investiční stupnice a spekulativní stupeň.
Realita
nemovitost
Reálná břemena
dočasný vlastník věci je jako dlužník zavázán vůči oprávněné osobě něco jí dávat nebo něco konat (např. udržovat studnu pro jiného);
je-li zřízeno právním jednáním, vzniká zápisem do veřejného seznamu
zánik je pak obdobný jako u služebností

Pramen: §1303 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Reálná smlouva
typ smlouvy, pro jejíž vznik se mimo souhlasného projevu vůle smluvních stran vyžaduje i aktivní konání

Např. smlouva o půjčce - smlouva vzniká, když věřitel přenechá peníze dlužníkovi.

Reálná úroková míra
reálná úroková míra je nominální úroková míra snížená o hodnotu míry inflace.
Reálný hrubý domácí produkt
HDP, které je v cenách z výchozího roku neboli v tzv. stálých cenách
Recese
jedna z fází hospodářského cyklu, kdy reálný produkt klesá a dostává se pod svoji potenciální úroveň
Reciprocita

v mezinárodním právu

zásada vzájemného poskytování stejných nebo obdobných výhod mezi dvěma státy nebo jejich příslušníky
Reengineering
reengineering je radikální organizační změna struktury podniku, v praxi se užívá k přeměně podnikových procesů k zásadnímu zlepšení/zdokonalení výkonnosti, kvality, služeb apod.

pojem se užívá především u strategického managementu/managementu změn

Referenční úroková sazba

pro účely zákona o spotřebitelském úvěru

úroková sazba, která se použije jako základ pro výpočet jakéhokoli úroku, jenž má být uplatněn, a která pochází z veřejně přístupného zdroje a kterou mohou strany smlouvy ověřit, avšak nemohou ji jakkoliv přímo ovlivnit,

Pramen: § 3 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

Registrované partnerství

pro účely zákona o registrovaném partnerství

je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným tímto zákonem, které vzniká souhlasným a úplným prohlášením těchto osob před matričním úřadem.
Reglementovat
upravit zvláštním předpisem
Regulace

pro účely zákona o elektronických komunikacích

usměrňování komunikačních činností a vztahů za účelem dosažení a udržení konkurenčního prostředí, ochrany trhu elektronických komunikací, včetně ochrany uživatelů služeb elektronických komunikací, vydáváním rozhodnutí, opatření obecné povahy a stanovisek podle zákona o elektronických komunikacích a v jeho mezích
Regulace cen
stanovení nebo přímé usměrňování výše ceny cenovými orgány a místními orgány
Regulovaná banka

pro účely zákona o důchodovém spoření

1. banka se sídlem v České republice,
2. zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě,
3. zahraniční banka se sídlem ve státě, který není členským státem a který vyžaduje dodržování pravidel obezřetnosti, která Česká národní banka považuje za rovnocenná s pravidly obezřetnosti podle práva Evropské unie.

Pramen: § 3 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření

Regulované ceny
podskupina spotřebního koše, která obsahuje položky se stanovenými maximálními cenami (mohou být stanoveny na centrální či místní úrovni), věcně usměrňovanými cenami (jedná se o položky, do jejichž cen lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk) a administrativně stanovené poplatky. Výběr těchto položek vychází z Cenového věstníku Ministerstva financí ČR.
Regulovaný trh

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

je trh s investičními nástroji organizovaný organizátorem regulovaného trhu v souladu s povolením České národní banky, na kterém se obchoduje pravidelně a který má stanovena pravidla pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu, pravidla obchodování na regulovaném trhu a pravidla přístupu na regulovaný trh, která jsou v souladu s tímto zákonem

Pramen: § 55 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Regulovaný trh

zákon o nabídkách převzetí

regulovaný trh v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Pramen: § 2 zákona č. 104/2008 Sb.

Rehabilitace
1. zahlazení odsouzení či jiné křivdy
2. forma milosti, kdy osoba byla souzena a odsouzena, ale právně se prohlásí, že k ničemu takovému nedošlo - zahlazení odsouzení
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).