Hlavní navigace

Slovníček pojmů "D"

DAF

Delivered at Frontier

Delivered at Frontier - s dodáním na hranici (...ujednané místo) - doložka INCOTERMS
Náklady a riziko přechází na kupujícího jakmile odbavené zboží bylo dáno k dispozici pro vývoz v ujednaném místě před celní hranicí sousední země. Prodávající má za povinnost poskytnout kupujícímu obvyklý dopravní doklad, skladní list, vydací list, naloďovací potvrzení nebo podobný doklad a zajistit rubopisem nebo jiným způsobem vydání zboží kupujícímu nebo na jeho řad v ujednaném místě. Dále má zaplatit veškeré celní poplatky a dávky, vnitrostátní a spotřební daně, statistické poplatky vybírané v zemi odeslání či jinde až do okamžiku, kdy dává zboží k dispozici kupujícímu.
Daň
platební povinnost do veřejného rozpočtu, kterou stát stanoví zákonem k získání příjmů pro úhradu celospolečenských potřeb (neúčelovost), aniž přitom poskytuje zdaňovaným subjektům ekvivalentní protiplnění (neekvivalentnost)
Daň dědická a darovací
platí ji poplatníci v případě, že nastanou rozhodné události (dědictví, přijetí daru)
Daň na vstupu

pro účely zákona o DPH

daň, která je obsažena v částce za přijaté plnění, daň z poskytnuté úplaty, daň při dovozu zboží, daň při pořízení zboží, daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, daň při poskytnutí služby zahraniční osobou, daň přiznaná podle § 92a, nebo daň přiznaná při poskytnutí služby podle § 10 odst. 14

Pramen: § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Daň na výstupu

pro účely zákona o DPH

daň, kterou je plátce povinen přiznat ze základu daně za uskutečněné zdanitelné plnění , z přijaté úplaty, daň při dovozu zboží, daň při pořízení zboží, daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, daň při poskytnutí služby zahraniční osobou, daň přiznaná podle § 92a, nebo daň přiznaná při poskytnutí služby podle § 10 odst. 14

Pramen: § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Daň nepřímá
daň, při jejímž uložení se předpokládá, že ji poplatník přenese na jiný subjekt

Např. daň z přidané hodnoty, spotřební daně.

Daň při dovozu zboží

pro účely zákona o DPH

daň, kterou je při dovozu zboží do tuzemska povinna zaplatit osoba, které bylo zboží propuštěno do příslušného celního režimu

Pramen: § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Daň při pořízení zboží

pro účely zákona o DPH

daň, kterou je povinen přiznat pořizovatel při pořízení zboží z jiného členského státu

Pramen: § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě

pro účely zákona o DPH

daň, kterou je povinen přiznat plátce, kterému byly poskytnuty služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě

Pramen: § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Daň při poskytnutí služby zahraniční osobou

pro účely zákona o DPH

daň, kterou je povinen přiznat plátce, kterému byly poskytnuty služby zahraniční osobou povinnou k dani, nebo prostřednictvím provozovny umístěné ve třetí zemi

Pramen: § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Daň přímá
daň, při jejímž uložení se nepředpokládá, že ji poplatník přenese na jiný subjekt, nýbrž že daň působí přímo na něj

Např. daň z příjmů, daň z nemovitostí.

Daň z nabytí nemovitých věcí

zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je:
a) pozemkem, stavbou, částí inženýrské sítě nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky
b) právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky
c) spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v písmenech a) nebo b).

Pramen: § 2 zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Daňová evidence

dle zákona o daních z příjmů

Daňová evidence zajišťuje zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o
a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
b) majetku a dluzích.

Pramen: § 7b odst. 1) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Daňová kontrola
Daňovou kontrolou pracovník správce daně zjišťuje nebo prověřuje daňový základ nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné stanovení daně u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. Daňová kontrola se provádí v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení účelu podle zákona o správě daní a poplatků.

Pramen: § 16 odst. 1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Daňová povinnost

pro účely zákona o DPH

vlastní daňová povinnost nebo nadměrný odpočet

Pramen: § 4 odst. 1 písm. n) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Daňové identifikační číslo

DIČ

číslo, které přidělí daňovému subjektu správce daně při registraci. Toto číslo je daňový subjekt povinen uvádět ve všech případech při styku se správcem daně a dále, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Daňové identifikační číslo je složeno ze dvou částí, má formát XXX-YYYYYYYYYY, kde první část XXX označuje správce daně (místně příslušný finanční úřad) a druhá část YYYYYYYYYY je tvořena rodným číslem u fyzických osob a identifikačním číslem (IČ, IČO) u právnických osob.

Pramen: § 33 odst. 11 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Daňové odpisy
odpisy, jejichž výši a způsob uplatnění určuje zákon o daních z příjmů. Neuplatňují se do účetních nákladů, nýbrž se zohledňují při určování základu daně z příjmů

Pramen: § 26 a násl. zákona o daních z příjmů

Daňové poradenství
poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí
Daňový dlužník
každý, kdo je podle zvláštního zákona povinen platit daň nebo vybranou a sraženou daň odvádět

Pramen: § 57 odst. 1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Daňový dobropis
daňový doklad, kterým se opravuje výše daně z přidané hodnoty
a) při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,
b) při snížení základu daně na základě sjednaných podmínek u zdanitelného plnění, ke kterému dojde po datu uskutečnění zdanitelného plnění,
c) při vrácení spotřební daně podle § 40 odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty,
d) pokud dojde k vrácení platby, u níž ke dni jejího přijetí vznikla povinnost přiznat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo.

Redakčně upraveno.

Pramen: § 42 odst. 1 a 3, § 43 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Synonyma: dobropis

Daňový kód pokladny

pro účely zákona o registračních pokladnách

neměnný individuální kód přidělený povinnému subjektu pro pokladnu místně příslušným finančním úřadem

Pramen: § 2 zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách

Daňový nerezident
má omezenou daňovou povinnost a platí pouze příjmy z tuzemských zdrojů; ten, který v daném státě nesplňuje podmínky stanovené pro rezidenta a jeho daňová povinnost v daném státě je omezená a vztahuje se pouze na příjmy, jejichž zdroj je v daném státě. V České republice se tedy daňová povinnost nerezidenta vztahuje pouze na příjmy, jejichž zdroj je v České republice.

Pramen: § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmu

Daňový poradce
fyzická osoba zapsaná v seznamu daňových poradců; seznam vede Komora daňových poradců ČR

Daňový poradce poskytuje daňové poradenství.

Daňový ráj
místa, kde se platí nízké daně nebo vůbec žádné daně. Zahraniční společnosti se zde často registrují jen papírově, ačkoliv skutečné místo podnikání může být ve zcela jiné zemi.
Daňový rezident
daňový poplatník jehož příjmy ze všech jeho zdrojů, jak z domácí země i ze zahraniční, podléhají zdanění v domovské zemi.
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).