Hlavní navigace

Slovníček pojmů "F"

Faksimile
1. věrná napodobenina originálu, obvykle grafického charakteru
2. obrazová telegrafie (fax)

Z latinského fac simile

Faktor

u faktoringu

ten, kdo poskytuje faktoringové služby, tj. odkupuje s diskontem pohledávky před lhůtou jejich splatnosti a na vlastní riziko je inkasuje
Faktoring
podnikání, při kterém faktor (faktoringová společnost) odkupuje pohledávky před lhůtou jejich splatnosti (zaplatí za ně cenu sníženou o odměnu za tuto činnost), provádí jejich inkaso a nese riziko jejich nezaplacení
Faktura
listina, v níž dodavatel vyjadřuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci nebo za prokázané služby a práce (může se však jednat i o jiné obecné vyjádření peněžního nároku)

Český právní systém neobsahuje zákonnou definici faktury. Pokud se smluvní strany ve smlouvě nedohodnou, není vystavení faktury ani podmínkou pro vznik povinnosti zaplatit. Má-li faktura sloužit jako daňový doklad, musí být vystavena ve lhůtách stanovených zákonem a mít náležitosti daňového dokladu.

Fakturista
ten, kdo vyhotovuje faktury
Fakultativní
nezávazný, nepovinný, podle potřeby ponechaný na vůli jednotlivce

Opak "obligatorní".

Fakultativní obchod
závazkový vztah, který je po dohodě jeho účastníků obchodem (tj. řídí se ustanoveními obchodního zákoníku)

Nahrazen zákonem Obchodních korporací.

Pramen: § 262 obchodního zákoníku - zrušen

FAQ

Frequently Asked Questions

Frequently Asked Questions - často kladené otázky
soubor nejčastějších otázek a odpovědí v určité situaci (obvykle vydávané výrobcem k určitému výrobku apod.)
FAS

Free Alongside Ship

Free Alongside Ship - vyplaceně k boku lodi (...ujednaný přístav nalodění) - doložka INCOTERMS
Náklady a rizika přecházejí na kupujícího okamžikem dodání zboží k boku lodi v místě nalodění stanoveném kupujícím v ujednaném přístavu nalodění. Prodávající obstarává na vlastní náklady obvyklý čistý doklad prokazující dodání zboží k boku stanovené lodi, obstarává kupujícímu osvědčení o původu a poskytuje mu pomoc při opatřování vývozního povolení, na náklad kupujícího. Kupující nese případné další výlohy a rizika spojená se zbožím, pokud by loď nebyla včas na místě nebo nemohla nalodit zboží nebo ukončit příjem nákladu ve stanoveném termínu.
FCA

Free Carrier

Free Carrier - vyplaceně dopravci (... ujednané místo) - doložka INCOTERMS
Prodávající je povinen předat dodávané zboží v ujednaném místě dopravci. Způsob dopravy a dopravce volí kupující. Jestliže kupující neudal přesné místo, může prodávající volit mezi místem nebo stanoveným pásmem, kde dopravce převezme zboží do své péče. Na kupujícího přecházejí okamžikem převzetí zboží dopravcem náklady a rizika spojená se zbožím. Kupující má rovněž za povinnost hradit celní poplatky a dávky z důvodu vývozu, výlohy s osvědčením o původu a konzulární poplatky.
Fiat
schvalovací doložka na spisech

Z latiny "staniž se, budiž".

FIBOR

Frankfurt/M. InterBank Offered Rate

Frankfurt/M. InterBank Offered Rate - frankfurtská mezibankovní nabídková sazba
úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na frankfurtském mezibankovním trhu

Používá se jako sazba referenční, např. "2% nad FIBOR".

Fiducie
svěřenství, trust
FIFO

First In - First Out

"první dovnitř - první ven"
první vstupující prvek zároveň ze systému první vystupuje (fronta)

Např. při oceňování skladu metodou FIFO se jako první účetně vyskladňují kusy, které byly první nakoupeny.

Filigrán
1. vodoznak
2. zlatnická technika - splétané drátky letované na podklad
Finanční asistence

zákon o obchodních korporacích

je poskytnutí finančního prostředku v podobě úvěru, půjčky, zálohy obchodní společností.
Finanční derivát

pro účely zákona o důchodovém spoření

1. opce, futures, swapy, forvardy, a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání majetkové hodnoty, k níž se jejich hodnota vztahuje,
2. nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
3. finanční rozdílové smlouvy,

Pramen: § 3 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření

Finanční holdingová osoba

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

finanční holdingovou osobou finanční instituce jiná než pojišťovna nebo zajišťovna, která:
1. ovládá výhradně nebo převážně obchodníky s cennými papíry, zahraniční obchodníky s cennými papíry, banky, družstevní záložny nebo finanční instituce
2. ovládá alespoň jednoho obchodníka s cennými papíry, který není bankou
3. není smíšenou finanční holdingovou osobou ve smyslu zákona upravujícího doplňkový dohled nad finančními konglomeráty

Pramen: § 151 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Finanční instituce

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

osoba, která není obchodníkem s cennými papíry ani bankou, ani družstevní záložnou nebo zahraničním obchodníkem s cennými papíry, a která jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost nabývá nebo drží podíly na právnických osobách, anebo která jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost vykonává některou z činností, které může vykonávat banka, s výjimkou přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti, a dále investiční společnost, investiční fond, penzijní fond, penzijní společnost, pojišťovna a zajišťovna, které vykonávají činnosti podle jiných právních předpisů, to vše včetně zahraničních osob s obdobnou náplní činnosti

Pramen: § 151 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Finanční instituce

dle zákona "proti praní špinavých peněz"

banky a pobočky zahraničních bank, spořitelní a úvěrní družstva, investiční společnosti a investiční fondy, penzijní fondy, osoba, která je oprávněna podle zvláštního právního předpisu obchodovat s cennými papíry, organizátor trhu s cennými papíry, pojišťovny, Středisko cenných papírů a jiné právnické osoby oprávněné k vedení části evidence Střediska cenných papírů, jakož i k výkonu jeho ostatních činností, právnické nebo fyzické osoby provozující herny, kasina, sázkové kanceláře, dražby mimo výkon rozhodnutí, obchody s nemovitostmi, finanční pronájem, finanční činnosti, obchodování s cizí měnou, zprostředkování hotovostních a bezhotovostních převodů finančních prostředků, zprostředkování spoření nebo zprostředkovatelskou činnost směřující k uzavření pojistné či zajišťovací smlouvy
Finanční instituce

dle zákona o bankách

jiná právnická osoba než banka podle zákona o bankách, která v rámci svého podnikání jako svou rozhodující či podstatnou činnost nabývá podíly na jiných právnických osobách nebo provádí některou z činností uvedených v § 1 odst. 1 a 3 zákona o bankách, a dále investiční společnost, investiční fond, penzijní fond a pojišťovna, které vykonávají činnosti podle zvláštních zákonů, to vše včetně osob se sídlem v zahraničí a s obdobnou náplní činnosti

Pramen: § 17a odst. 3) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Finanční instituční banka

insolvenční zákon

spořitelní a úvěrní družstvo, pojišťovna a zajišťovna, a za dále stanovených podmínek insolvenčního zákona i některé další osoby

Pramen: § 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Finanční kolaterál

pro účely finančního zajištění

peněžní prostředky nebo finanční nástroje, které jsou poskytovatelem finančního zajištění poskytnuty jako předmět finančního zajištění

Pramen: § 323a obchodního zákoníku- zrušen

Finanční nástroj
investiční nástroj a pohledávky a práva související s investičním nástrojem
Finanční páka
efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku:
Je-li úroková míra nižší než výnosnost aktiv, potom použití cizího kapitálu zvyšuje výnosnost vlastního kapitálu.

Příklad [Synek M. - Manažerská ekonomika]: Mějme dva podniky, oba mají výnosnost aktiv 20% a úroková míra je 8%, zdanění pro jednoduchost neuvažujme (viz daňový efekt).

PodnikKapitálVlastní
kapitál
Cizí
kapitál
Výnos
20%
Úroky
8%
ZiskVýnosnost
vlastního kapitálu
A20002000-400-40020 %
B2000100010004008032032 %

Kdyby byla úroková míra vyšší než výnosnost aktiv, pak by naopak použití cizího kapitálu snižovalo výnosnost vlastního kapitálu.

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).