Hlavní navigace

Slovníček pojmů "H"

Hranice produkčních možností

PPF

křivka znázorňující všechny alternativní kombinace produkce dvou statků, které je maximálně možno vyrobit efektivně s určitým fixním rozsahem vstupů

Angl. Production Possibility Frontier (PPF).

Hraniční přechod

pro účely zákona o cestovních dokladech

a) místo vymezené mezinárodní smlouvou určené k překračování státních hranic,
b) mezinárodní letiště, které je vnější hranicí podle zvláštního právního předpisu, pokud splňuje tyto podmínky:
1. bylo jako mezinárodní letiště určeno podle zvláštního právního předpisu,
2. provozovatel letiště splnil bezpečnostní podmínky stanovené ve zvláštním právním předpisu,
c) vnitřní hranice, anebo
d) prostor mezinárodního vlaku nebo paluba plavidla mezinárodní osobní nebo nákladní vodní dopravy v době, kdy je v tomto prostoru prováděna kontrola cestovních dokladů.
Hromadná úschova

u cenných papírů

společné uložení zastupitelného listinného cenného papíru uschovatele se zastupitelnými listinnými cennými papíry jiných uschovatelů

Pramen: § 34 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech

Hromadná věc
Soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení, pokládá se za celek

Pramen: § 501 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Hromadné propouštění
Hromadným propouštěním se rozumí skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních dnů na základě výpovědí daných zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nejméně a) 10 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců, b) 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců, nebo c) 30 zaměstnancům u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců.
Skončí-li za podmínek uvedených ve větě první pracovní poměr alespoň 5 zaměstnanců, započítávají se do celkového počtu zaměstnanců uvedených v písmenech a) až c) i zaměstnanci, s nimiž zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr v tomto období z týchž důvodů dohodou.

Pramen: § 62 odst. 1) zákoníku práce

Hromadný cenný papír
cenný papír, který nahrazuje jedinou listinou několik jednotlivých cenných papírů jednoho druhu, jednoho emitenta pro jednoho majitele

Viz též § 5 odst. 3) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.

Hrubá marže
rozdíl mezi tržbami a náklady prodaného zboží, resp. tržbami za výkony a výrobními náklady prodaných výrobků

Neodečteny odbytové náklady, správní režii a jiné provozní náklady.

Hrubé investice
celková částka vydaná v určitém období na nákup investičních statků
Hrubé rozpětí
rozdíl ceny výrobku (služby či jiného produktu) a jeho přímých nákladů
Hrubý domácí produkt

HDP

celková peněžní hodnota finální produkce vyrobené za určité období (obvykle jednoho roku) výrobními faktory umístěnými v dané zemi, bez ohledu na jejich vlastníka

Můžeme počítat:

a) produktovou metodou - jako součet finální produkce jednotlivých sektorů ekonomiky,
b) výdajovou metodou - jako součet spotřebních výdajů, soukromých hrubých domácích investičních výdajů, vládních nákupů a čístých vývozů (C+I+G+(X-M)),
c) důchodovou metodou - jako součet jednotlivých důchodů, které jsou odměnou za poskytování služeb výrobních faktorů (mzdy, zisky, ...)

Synonyma: GDP

Hrubý národní produkt

HNP

celková peněžní hodnota finální produkce vyrobené za určité období (obvykle jednoho roku) výrobními faktory ve vlastnictví rezidentů dané země

Oproti HDP zahrnuje zahraniční produkci z výrobních faktorů vlastněných rezidenty a naopak nezahrnuje domácí produkci z výrobních faktorů vlastněných cizozemci.

Synonyma: GNP

Hrubý pracovní kapitál
hodnota veškerých oběžných aktiv podniku

Synonyma: gross working capital

Human resources
Lidské zdroje neboli human resources (ve zkratce HR) se zaměřuje na řízení lidského kapitálu v organizaci nebo-li řízení zaměstnanců jako celku. Od manažerského řízení se liší tím, že řídí zaměstnance jako celek a nabízí manažerům „nástroje“, kterými ovlivňují přímo i nepřímo růst a udržení produktivity práce.

Lidské zdroje se vyvinuly z personalistiky

Hyperinflace
prudký růst cenové hladiny, míra inflace je extrémně vysoká
Hypoteční podstata

insolvenční zákon

je-li dlužníkem banka, které byla odňata licence, majetek sloužící ke krytí hypotečních zástavních listů podle zvláštního právního předpisu tvoří hypoteční podstatu.

Pramen: § 375 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Hypoteční úvěr
úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné

Existují i typy: Americká hypotéka, Australská hypotéka

Hypoteční zástavní listy
dluhopisy, jejichž jmenovitá hodnota a poměrný výnos ("závazky z hypotečních zástavních listů") jsou plně kryty pohledávkami z hypotečních úvěrů nebo částí těchto pohledávek ("řádné krytí") a popřípadě též náhradním způsobem podle tohoto zákona ("náhradní krytí")
Hypotéka
1. nemovitost, která je předmětem zástavního práva;
2. hypoteční úvěr
Hypotéza

v právu

část právní normy, která stanoví podmínky, za kterých se má uskutečnit pravidlo chování stanovené druhou částí právní normy - dispozicí

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).