Hlavní navigace

Slovníček pojmů "V"

Výkonný umělec

autorský zákon

fyzická osoba, která vytvořila umělecký výkon

Pramen: § 67 zákona č. 121/2000 Sb.

Vylučovací žaloba
žaloba proti vymáhajícímu věřiteli, kterou je uplatňováno právo třetí osoby k předmětu exekuce. Důvodem žaloby je takové právo třetí osoby, které nepřipouští výkon exekuce (obvykle vlastnické). Žalobce žádá jejím prostřednictvím, aby věc, k níž uplatňuje právo nepřipouštějící exekuci, byla z této exekuce vyloučena. Mimo exekučního řízení je žaloba přípustná i v řízení konkursním a vyrovnávacím.

Synonyma: excisní žaloba, excindační žaloba

Výluka

zákon o kolektivním vyjednávání

částečné nebo úplné zastavení práce zaměstnavatelem

Opak stávky. Výluka je považována za překážku v práci na straně zaměstnavatele a po její dobu přísluší zaměstnanci náhrada mzdy pouze ve výši poloviny průměrného výdělku (§ 30 odst. 1 zákona o kolektivním vyjednávání).

Výměna akcií

zákon o obchodních korporacích

rozhodla-li valná hromada o změně druhu nebo formy akcií anebo o štěpení akcií na více akcií o nižší jmenovité hodnotě nebo spojení více akcií do jedné akcie, může společnost vydat nové akcie a stanovit lhůtu k předložení akcií k výměně až poté, co tato změna bude zapsána do obchodního rejstříku.

Pramen: § 342 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Výměnek
Smlouvou o výměnku si vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout. Není-li stanoveno nebo ujednáno jinak, rozhoduje pro obsah práv výměnkáře místní zvyklost.

Pramen: § 2707 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Vyměnitelný dluhopis

zákon o dluhopisech

dluhopis, s nímž je spojeno právo na jeho výměnu za jiný dluhopis nebo jiné dluhopisy anebo právo na jeho výměnu za akcii nebo akcie téhož emitenta, které jejich emitent vydá podle zvláštního právního předpisu. Toto právo může být uplatněno namísto práva na splacení dluhopisu.
Výměra parcely

katastrální zákon

vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry; výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna, přičemž jejím zpřesněním nejsou dotčena práva k pozemku

Pramen: § 2 zákona č. 256/2013 Sb.

Výpočet daně

zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

daň z nabytí nemovitých věcí se vypočte jako součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně.

Pramen: § 27 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Vypořádání

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

vypořádáním pro účely tohoto zákona se rozumí:
1. započtení vzájemných pohledávek z obchodů s investičními nástroji, nebo 2. splnění vzájemných dluhů z obchodů s investičními nástroji převodem investičních nástrojů nebo peněžních prostředků

Pramen: § 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Výpověď

pro účely občanského zákona

Závazek lze vypovědět, ujednají-li si to strany nebo stanoví-li tak zákon.

Pramen: § 1998 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Výpověď z pracovního poměru

zákoník práce

jednostranný právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru po uplynutí výpovědní doby

jako jednostranný právní úkon může být výpověď dána zaměstnancem i zaměstnavatelem. Výpověď musí být dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Zaměstnanec může dát výpověď z libovolného důvodu, nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel může dát výpověď pouze z důvodů uvedených v § 46 zákoníku práce. Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, mimo výjimek v zákoníku práce uvedených.

Pramen: § 50 zákona č. 262/2006 Sb.

Výpovědní doba

zákoník práce

byla-li dána výpověď z pracovního poměru, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby.

výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí dva měsíce. Při výpovědi podle § 46 odst. 1 písm. a) až c) zákoníku práce činí výpovědní doba tři měsíce.
Výpovědní doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, mimo výjímek uvedených v zákoníku práce.

Pramen: § 51 zákon č. 262/2006 Sb.

Výprosa
Přenechá-li půjčitel někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat, vzniká výprosa.

Pramen: § 2189 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Vypůjčitel
ten, komuž ze smlouvy o výpůjčce vzniká právo po dohodnutou dobu věc bezplatně užívat
Výpůjčka
Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

Pramen: § 2193 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Výpůjční úroková sazba

zákon o spotřebitelském úvěru

úroková sazba vyjádřená jako pevná nebo pohyblivá procentní sazba uplatňovaná ročně na čerpanou výši spotřebitelského úvěru

Pramen: § 3 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

Výrobce

zákon o technických požadavcích na výrobky

osoba, která vyrábí nebo i jen navrhla výrobek, a v případech stanovených nařízením vlády též osoba, která sestavuje, balí, zpracovává nebo označuje výrobek, za který odpovídá podle tohoto zákona a který hodlá uvést na trh pod svým jménem, popřípadě ochrannou známkou; za výrobce se, stanoví-li tak pro výrobek nebo skupinu výrobků nařízení vlády, považuje také osoba, která upraví výrobek již uvedený na trh takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s příslušnými technickými požadavky

Pramen: § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Výrobce

zákon o odpadech

fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která bez ohledu na způsob prodeje, včetně použití prostředků komunikace na dálku
1. pod vlastní značkou vyrábí a prodává elektrozařízení, nebo
2. prodává pod vlastní značkou elektrozařízení vyrobená jinými dodavateli, neobjevuje-li se na zařízení značka osoby podle bodu 1, nebo
3. v rámci své podnikatelské činnosti dováží elektrozařízení do České republiky, nebo tato elektrozařízení uvádí v České republice na trh

Pramen: § 37g zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Výrobek

zákon o technických požadavcích na výrobky

výrobkem jakákoliv věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh jako nová nebo použitá

Pramen: § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Výrobek

zákon o obalech

jakákoli věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh nebo do oběhu;
Výrobek

zákon o ochraně spotřebitele

výrobkem je věc nebo jiné hodnoty určené k nabídce spotřebiteli, které mohou být předmětem právního vztahu

Pramen: § 2 odst. 1) zákona č. 634/1992 Sb.

Výrobek

zákon o obecné bezpečnosti výrobků

jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli nebo lze rozumně předvídat, že bude užívána spotřebiteli, včetně věci poskytnuté v rámci služby, a to i v případě, že nebyla určena k nabídce spotřebiteli, pokud je tato věc dodávána v rámci podnikatelské činnosti úplatně nebo bezúplatně, a to jako věc nová nebo použitá či upravená
Výrobek letecké techniky

zákon o civilním letectví

letadlo, motor nebo vrtule
Výrobní frekvence
počet výrobků dokončených ve výrobě za jednotku času

převrácená hodnota výrobního taktu.

Výrobní program
druhová skladba a objem výroby, které se mají v určitém období vyrábět
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).