Hlavní navigace

Slovníček pojmů "A"

Alonž
přívěsek ke směnce nebo jinému cennému papíru

Též psáno allonge. Obvykle se na ní zapisují indosamenty, které se již na původní cenný papír nevejdou.

Alternativní náklady
nejlepší jiný možný užitek získatelný z použitých výrobních faktorů, zdrojů

Též označované jako náklady obětované příležitosti, oportunitní náklady nebo implicitní náklady.
Např. rozhodne-li se občan podnikat, pak alternativními náklady jeho práce jsou obvykle možné mzdy, které by obdržel, kdyby zůstal zaměstnancem. Rozhodne-li se k podnikání použít např. vlastní pole, pak jsou alternativními náklady pole nájmy, které by získal, kdyby pole pronajmul.

Synonyma: náklady obětované příležitosti, oportunitní náklady, opportunity costs, implicitní náklady

Alternativní závazky
závazky, které lze splnit několika způsoby
Altmanovo Z-score
Je bankrotní model založený na poměrových ukazatelích využívaný zejména ve finanční analýze. Cílem tohoto modelu je vyjádřit finanční stav firmy pomocí jediné hodnoty, která hodnotí s jakou pravděpodobností se ve střednědobém horizontu dostane firma do bankrotního stavu. Tím se tato hodnota stává jakýmsi indexem důvěryhodnosti zdraví firmy. empirický index důvěryhodnosti hodnotící finanční poměry firem [Edward Altman, 1968]


Z = 3.3 EBIT + tržby + 0.6 tržní hodnota jmění + 1.4 zadržené výdělky + 1.2 pracovní kapitál
celková aktiva celková aktiva účetní hodnota dluhu celková aktiva celková aktiva


Ze statistické analýzy dat mnoha podniků USA bylo vysledováno, že pokud je Z > 2,9, nehrozí podniku bankrot, naopak pokud je Z < 1,8, bankrot hrozí a podnik je ohrožen. Podnik s hodnotami od 1,8 do 2,9 je v tzv. šedé zóně.

Vychází z násobné diskriminační analýzy (MDA) a bylo vyhodnoceno na vzorku firem v období 1945-1965.

Americká hypotéka
Jedná se o typ hypotéky, který není účelově vázán. Neúčelový úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Finanční prostředky z tohoto úvěru můžete využít k uspokojení všech svých potřeb, není tedy určen vyloženě na nákup nemovitosti, pozemku, provedení rekonstrukce apod.

Synonyma: Home equity loan

Americká opce
opce, která může být uplatněna kdykoli během stanovené časové lhůty až do dne splatnosti opce včetně
Amnestie

trestní řád

prominutí trestů za určité trestné činy cestou milosti nejvyšších ústavních orgánů (zpravidla hlavy státu, v ČR prezidenta)

Pramen: § 366 zákona č. 141/1961 Sb.

Amortizace
umoření, umořování:
Snížování hodnoty opotřebením. 1. přechod hodnoty dlouhodobého majetku do produkce ve formě odpisů;
2. splácení dluhu v předem stanovených pevných částkách;
3. úřední prohlášení listiny za neplatnou
Analýza 4C
analýza 4C je založena na zákazníky (customers), náklady (cost), národních odlišností (country) a konkurence (competition). užívá se společností, když podnik chce vstoupit do globálbího konkurenčního prostředí
Analýza akcií
Metoda zhodnocení hodnoty a potenciálu akcie - většinou na základě výnosnosti příslušné a.s. Slouží jako pomoc při rozhodování pro koupi nebo prodej.
Analýza hybridních sil
analýza se zaměřuje primárně na hybné síly, které způsobují změny

Autor této analýze je Michael Porter

Analýza PESTEL
analýza, která slouží k identifikaci příležitostí nebo hrozeb, jež v v daném prostředí vytvářejí Politické, Ekonomické, Sociální, Technologické, Ekologické a Legislativní vlivy.
Anonymní údaj
takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů

Pro anonymní údaj platí, že jej nelze vztáhnout k určité osobě. Jde tedy například o osobní údaje, které jsou zařazeny do velkých souborů po vypuštění jména a příjmení, případně dalších znaků, na jejichž základě by bylo možno údaj vztáhnout k určitému subjektu. Platí, že pro účely statistické a vědecké lze zpracovávat osobní údaje i bez souhlasu subjektu údajů; zde však je třeba, jakmile je to možné, osobní údaje anonymizovat (viz § 5 odst. 4 zákona o ochraně osobních údajů).

Pramen: § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Anotace
poznámka, stručná charakteristika slovesného díla
ANSI

American National Standards Institute

American National Standards Institute - Americký národní institut pro standardy
- americká obdoba našeho Českého normalizačního institutu (ČSNI)
Anticipovaná inflace
očekávaná inflace
inflace, kterou tržní subjekty předpokládají pro budoucí období a zahrnují ji do svých požadavků/výpočtů/cen/úrokových měr/atp.
Antidumpingové clo
zvláštní clo vybírané podle zvláštního právního předpisu za účelem ochrany před dovozem dumpingových výrobků
Anuita
pravidelná (obvykle roční) splátka (obvykle dluhu) obsahující i úrok

Synonyma: anuitní splátka

Apostila

ověřování listin

je doložka, jež se připojuje za oficiální listiny a dokumenty, která prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. Provádí v České republice Ministerstvo zahraničních věcí ČR a pro listiny vydané justičními orgány, tedy soudy, státním zastupitelstvím, exekutory nebo notáři, Ministerstvo spravedlnosti ČR. Apostila se ve většině případů vystavuje v úředním jazyce státu, ve kterém byly listiny vystaveny, někdy bývá i dvoujazyčná. Pro předložení v zemi určení bývá proto nezbytný ověřený překlad, rovněž méně správně označovaný jako soudní překlad, který splňuje požadavky na ekvivalentní transfer obsahu z cílového jazyka do jazyka přijímající země.
Apreciace
zhodnocení (posílení) kurzu jedné měny vůči ostatní v závislosti na situaci na devizovém trhu (nabídka a poptávka měny)

Opak depreciace, odlišujte revalvaci.

Arbitr

Arbitr (někdy nazývaný také jako rozhodčí, ombudsman, soudce, sudí nebo znalec) je osoba, skupina osob nebo instituce, která působí jako rozhodčí určitého sporu. Arbitr bývá obvykle vybrán účastnými stranami sporu.

Arbitr je hlavním rozhodčím v tzv. arbitrážních řízeních (nebo zkráceně arbitrážích), které se často užívají jako prostředek řešení sporů v komerční sféře, zejména v oblasti mezinárodního obchodu.

Arbitr je tedy rozhodčí sporu vybraný stranami.

Dle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů může být rozhodcem občan České republiky, který je zletilý a způsobilý k právním úkonům. Cizinec může být rozhodcem, je-li podle práva svého státu způsobilý k právním úkonům, postačí však, je-li způsobilý k právním úkonům podle práva České republiky.

Pramen: LISSE LEGAL, advokátní kancelář

Synonyma: rozhodce

Arbitrabilita

okruh právních vztahů, ve kterém si státní moc nevyhradila právo rozhodovat výlučně státními soudy (popřípadě jinými svými orgány) a připustila tedy, aby spory byly rozhodovány i rozhodci, pokud si tak strany ujednají (rozhodčí smlouva). Je to oblast, kde se státní moc zavázala uznávat a vykonávat nálezy v řešení sporů, pokud byly dosaženy zvláštním postupem, jenž probíhá z iniciativy stran a za jejich participace, způsobem, jenž stát svým zákonodárstvím připouští – rozhodčím řízením.

Rozhodčí smlouvu lze platně uzavřít, jestliže by strany mohly o předmětu sporu uzavřít smír.

Rozhodčí smlouva se může týkat jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci), nebo všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka).

Rozhodčí doložka může znít takto: „Všechny spory z této dohody rozhodne Rozhodčí soud České republiky a Slovenské republiky při IAL SE podle jeho Jednacího řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou rozhodčího soudu“ (1 rozhodce), nebo například takto: „Všechny spory z této dohody rozhodne Rozhodčí soud České republiky a Slovenské republiky při IAL SE podle jeho Jednacího řádu třemi rozhodci“ (3 rozhodci – každá ze stran jmenuje jednoho rozhodce a tito společně třetího).

Pramen: LISSE LEGAL, advokátní kancelář

Arbitráž
Řešit spor prostřednictvím arbitráže reprezentuje vložit do smlouvy, kterou uzavíráte se svým obchodním partnerem, tzv. rozhodčí doložku. Rozhodčí doložka sjednaná ve smlouvě mezi Vámi a Vaším obchodním partnerem tedy vyloučí pravomoc státního soudu k projednání a rozhodnutí sporu mezi Vámi a jím. Rozhodčí doložka se vztahuje jak na případy, kdy Vy jste klientem svého obchodního partnera, tak na případy, kdy Váš obchodní partner je klientem vaším, ale i na případy, kdy jste jako podnikatelé ve vyrovnaném (synallagmatickém) postavení.

Pramen: LISSE LEGAL, advokátní kancelář

Arbitrážní centrum

Arbitrážní centra (označované také jako rozhodčí centra) jsou občanská sdružení, případně i jiné právnické osoby, které jsou založeny za účelem rozvoje rozhodčího řízení; jde o centra zajišťující pružné a velmi rychlé rozhodování obchodních sporů i jiných majetkových sporů bez zbytečné administrativní zátěže.

Jejich základní funkcí je zajistit, aby rozhodčí řízení, které zaštiťují, bylo rychlé a kvalitní a umožnilo té straně, která je v právu, rychle a s nízkými náklady dosáhnout spravedlnosti (např. vymoci splatnou pohledávku od dlužníka, který je v prodlení a odmítá ji uhradit dobrovolně). Lhůty ve kterých je pak rozhodováno v takových rozhodčích řízeních jsou zpravidla velice krátké, od podání žaloby až do pravomocného rozhodnutí (rozhodčího nálezu) okolo tří měsíců.

Pramen: LISSE LEGAL, advokátní kancelář

ARES

Administrativní registr ekonomických subjektů

Administrativní Registr Ekonomických Subjektů
informační systém soustřeďující informace z různých registrů, který umožňuje vyhledávání nad všemi ekonomickými subjekty registrovanými v České republice

URL: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).