Hlavní navigace

Slovníček pojmů "A"

Autonomie vůle stran
zásada možnosti volby práva mezi účastníky závazkového vztahu s mezinárodním prvkem, tj. účastníci si mohou vybrat právní řád, kterým se bude řídit jejich vzájemný závazkový vztah

Např. "Tato smlouva se uzavírá podle slovenského právního řádu."

Autonomní daně
daně, které nezávisí na velikosti důchodu

příkladem autonomní daně je majetková daň

Autonomní spotřeba
je to část spotřeby spotřebitele, která nezávisí na velikosti disponibilního důchodu.
Autor

ve smyslu autorského zákona

Autorem je fyzická osoba, která dílo vytvořila. Autorem díla souborného jako celku je fyzická osoba, která je tvůrčím způsobem vybrala nebo uspořádala.

Zákonná doměnka autorství: Autorem díla je fyzická osoba, jejíž pravé jméno je obvyklým způsobem uvedeno na díle nebo je u díla uvedeno v rejstříku předmětů ochrany vedeném příslušným kolektivním správcem, není-li prokázán opak. (§ 6 autorského zákona)

Pramen: § 5 autorského zákona

Autoremedura
způsob vyřízení opravného prostředku (např. odvolání), kdy nápravu zjednává sám orgán, který původní rozhodnutí vydal, nikoliv orgán vyššího stupně

Obecně ji sám orgán může provést jen tehdy, vyhovuje-li plně podanému opravnému prostředku. Účelem autoremendury je umožnit rychlou nápravu vlastní chyby.

Autorizace

zákon o technických požadavcích na výrobky

Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených v technických předpisech (dále jen "autorizovaná osoba").

Autorizaci pro činnost podle tohoto zákona uděluje ve vymezeném rozsahu Úřad rozhodnutím na základě žádosti, která musí být doložena doklady o plnění podmínek autorizace stanovených tímto zákonem a nařízeními vlády Úřad v rozhodnutí o autorizaci vymezí jeho rozsah a stanoví podmínky pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti. V případě žádosti o autorizaci k posuzování shody u výrobků stanovených nařízením vlády je součástí žádosti popis postupů a dalších činností při posuzování shody. Úřad zajišťuje dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti.

Pramen: § 11 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Autorizace

pro oblast výstavby

oprávnění fyzických osob k výkonu odborných činností ve výstavbě
Autorizovaná osoba

zákon o technických požadavcích na výrobky

autorizované osoby zajišťují činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci.

Pramen: § 11a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Aval
směnečné rukojemství (ručení)
Avalát
účastník, za kterého se směnečný ručitel (avalista) zaručuje
Avalista
směnečný rukojmí (ručitel)
Avalový úvěr
úvěr, který je představován poskytnutou zárukou klientovi za zaplacení jeho závazků. Banka neposkytuje přímo peněžní prostředky, nepřebírá závazek, ale ručí za jeho zaplacení.

Obdoba bankovní záruky.

Synonyma: ručitelský úvěr

Azylant
cizinec, kterému byl podle zákona o azylu udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o azylu

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).