Hlavní navigace

Slovníček pojmů "B"

Biologický materiál
V praxi se tak označuje materiál pocházející z organismu člověka (vzorky určené k vyšetření krev, moč, hlen, stolice, vzorky z biopsie, orgány a tkáně odstraněné při operaci atd...)
Blanketová právní norma
právní norma, která se odkazuje v některé své části na jinou právní normu určenou obecně

Např. "Podrobnější úpravu provede nařízení vlády".

Blankoindosament
indosament (rubopis), který neobsahuje jméno indosatáře (nabyvatele), někdy ani indosační doložku; stačí, když indosant cenný papír na rubu nebo přívěsku podepíše

Lze tak učinit z ceného papíru na řad (orderpapíru) cenný papír na doručitele (au porteur papír).

Blankosměnka
Blankosměnka nebo též bianco směnka je směnka, která má některé části nevyplněné. Blanco směnka vlastně není směnka, neboť neobsahuje všechny zákonem požadované náležitosti pro to, aby to byla směnka.
Směnkou se blankosměnka stane až tehdy, kdy se vyplní. Blankosměnka se používá jako zajišťovací směnka.

Synonyma: biankosměnka, bianco

Blankotradice
převod cenného papíru na řad (orderpapíru) opatřeného blankoindosamentem prostou tradicí (předáním)
Blokování osobních údajů
vytvoření takového stavu, při kterém je osobní údaj určitou dobu nepřístupný a nelze jej jinak zpracovávat

Povahu blokovaného osobního údaje má takový údaj, který je po jistou dobu nepřístupný a nelze jej současně ani jinak zpracovávat. Nepřístupný musí být pro kohokoli, nikoli tedy jen pro správce. Na rozdíl od likvidace je u blokování přístup k údajům zamezen pouze dočasně.

Pramen: § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Blokové obchody

na burze

Blokovým obchodem se rozumí obchod, kde alespoň na jedné straně vystupuje člen burzy, který uzavírá obchod na vlastní účet nebo pro svého zákazníka.
Předmětem obchodu je jedna emise investičního instrumentu, obchod je domluven na ceně za 1 ks nebo na celkovém objemu obchodu, počtu kusů a termínu vypořádání. Cena uzavřeného obchodu není nijak omezena ani vázána na kurz investičního instrumentu na burze.

Blokový obchod musí splňovat podmínku minimálního objemu, která je v současné době stanovena na:
1 Kč pro akcie a podílové listy (PL)
10 000 Kč pro dluhopisy

Pramen: Prague stock exchagne

Blue chips

burza, akcie

akcie největších a nejziskovějších společností, s nimiž také probíhá nejvíce obchodů.

Oficiální seznam blue chips neexistuje. Samotné sousloví je vypůjčené z pokeru, kde se jím označují nejhodnotnější karty.

Bod uzavření firmy

v krátkém období

bod (objem výkonů, výroby), ve kterém se celkové příjmy rovnají celkovým variabliním nákladům

TR = VC

V podmínkách dokonalé konkurence platí TR=P·Q a celou rovnost lze tedy vydělit objemem výroby. Dostáváme podmínku rovnosti ceny a průměrných variabilních nákladů na jednotku

P = AVC

Pokud by cena byla vyšší než průměrné variabilní náklady, měla by firma v krátkém období dále vyrábět, protože by příjmy hradili i část fixních nákladů a minimalizovala by se tím ztráta. Kritérium průměrných variabilních nákladů:

P > AVC

Angl. Shutdown Point.

Bod zvratu
bod (objem výkonů, výroby), ve kterém se výnosy rovnají nákladům (eventuelně příjmy výdajům, a obdobně dle kontextu)

Synonyma: kritický bod rentability, bod krytí nákladů, bod zisku, mrtvý bod, nulový bod, break even point

Bonita

finančnictví

1. schopnost řádně plnit závazky (obvykle u firem, vyjadřuje jejich obchodní pověst);
2. přeneseně i u cenných papírů (dle bonity emitenta, zavázaných osob)
hospodařením subjektu a vyjadřuje tak jeho solventnost, schopnost zhodnotit vkládaný kapitál, dostát svým závazkům.
Bossing

škana

Je specifický tím, že šikany se dopouští nadřízený pracovník - vedoucí
BOZP

bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro účely zákoníku práce

ochrana zdraví pracovníků a bezpečnost práce

Pramen: § 101 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

BPEJ

bonitovaná půdně-ekologická jednotka

bonitovaná půdně-ekologická jednotka je pětimístný číselný kód související se zemědělskými pozemky. Vyjadřuje hlavní půdní a klimatické podmínky, které mají vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické ohodnocení.
BRIBOR

Bratislava InterBank Offered Rate

Bratislava InterBank Offered Rate - bratislavská mezibankovní nabídková sazba
úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na slovenském mezibankovním trhu
Broker

pojišťovací zprostředkovatel

zprostředkovatel obchodů (dohodce), který za určitou provizi (brokerage) sjednává obchody na cizí účet

Např. burzovní dohodce, zprostředkovatelé pojistných služeb, námořní dopravy, apod.
V užším slova smyslu obchodník s cennými papíry, který má na základě licence udělé Komisí pro cenné papíry oprávnění obchodovat s cennými papíry.

Brokerage

provize v oblasti finančníctví a pojišťovnictví

provize brokera za jeho zprostředkovatelské služby
Brutto
hrubý; celkový
Brutto princip
uvádění jednotlivých položek v rozvaze ve třech složkách - v pořizovací ceně (brutto), v položce oprávky (korekce) a zůstatkové ceně (netto)
Budoucí zástavní právo
Má-li se stát zástavou věc, k níž má zástavnímu dlužníku vzniknout zástavní právo teprve v budoucnu, vznikne zástavní právo nabytím vlastnického práva zástavním dlužníkem.

Pramen: § 1341 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Budova

pro účely katastrálního zákona

nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí

Pramen: § 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona

Burza cenných papírů
právnická osoba oprávněná organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku registrovaných cenných papírů, investičních instrumentl, které nejsou cennými papíry, popř. jiných instrumentů kapitálového trhu, v rozsahu, v jakém to vyplývá z povolení podle § 2 zákona o burze cenných papírů
Burzovní den
pracovní den, ve kterém se obchoduje na burze
Burzovní dohodce
zprostředkovatel nákupu a prodeje cenných papírů mezi osobami oprávněnými k nákupu a prodeji cenných papírů
Burzovní index
Nejpoužívanější ukazatel vývoje daného trhu. Slouží ke sledování vývoje trhu v čase a jeho vývojových tendencí. V České republice se sleduje index PX – oficiální index Burzy cenných papírů Praha a index RM – pro RM-SYSTÉM, českou burzu cenných papírů, a.s.
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).