Hlavní navigace

Slovníček pojmů "C"

Cestovní doklad
veřejná listina opravňující občana k opuštění území České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. Cestovním dokladem občan prokazuje své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, podobu, státní občanství České republiky a další údaje zapsané v cestovním dokladu podle zákona o cestovních dokladech.

Synonyma: pas

Cestovní kancelář
podnikatel, který je na základě koncese oprávněn nabízet a prodávat zájezdy

Též "provozovatel cestovní kanceláře".

Synonyma: provozovatel cestovní kanceláře

Cestovní služba

pro účely zákona o DPH

poskytnutí služby zákazníkovi, která zahrnuje kombinace služeb cestovního ruchu a popřípadě zboží, pokud jsou jednotlivé služby cestovního ruchu a zboží nakoupené od jiných osob povinných k dani

Pramen: § 89 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Cestovní smlouva
Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu.

Pramen: § 2521 zákona č. 89/2012Sb. občanského zákona

Ceteris paribus
za ostatních okolností nezměněných, za jinak stejných okolností
CFR

Cost and Freight

Cost and Freight - náklady a přepravné (...ujednaný přístav určení) - doložka INCOTERMS
Prodávající obstarává na vlastní náklady přepravu zboží až do ujednaného místa určení. Rizika spojená se zbožím však nese pouze do okamžiku přechodu zboží přes zábradlí lodi v přístavu nalodění. Prodávající musí také na vlastní náklady obstarat všechna povolení nezbytná pro vývoz zboží a na žádost a náklady kupujícího obstarat osvědčení o původu zboží a konzulární fakturu. Kupující nese všechny výlohy a poplatky spojené se zbožím po dobu plavby (s vyjímkou přepravného a výloh spojených s vyloděním), pokud nejsou zahrnuty v přepravném. Kupující hradí rovněž veškeré celní poplatky a daně v zemi dovozu, včetně dovozního povolení.
CIF

Cost, Insurance and Freight

Cost, Insurance and Freight - náklady, pojištění a přepravné (...ujednané místo) - doložka INCOTERMS
Náklady, pojištění a přepravné. Prodávající má stejné povinnosti jako u doložky CFR, ale navíc je povinen opatřit na vlastní náklady převoditelnou námořní pojistku proti přepravním nebezpečím uvedeným ve smlouvě. Pojištění má být sjednáno u pojistitelů nebo pojišťoven dobré pověsti, má krýt cenu CIF zvýšenou o 10% a má být uzavřeno, pokud je to možné, v měně smlouvy.
Cílová společnost

pro účely zákona o nabídkách převzetí

společnost, která vydala účastnické cenné papíry, které jsou předmětem nabídky převzetí

Pramen: § 2 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí

Cílování inflace
forma měnové politiky, kdy centrální banka vyhlásí svůj inflační cíl, u kterého se snaží držet pomocí měnových nástrojů.
CIP

Carriage and Insurance Paid to

Carriage and Insurance Paid to - přepravné a pojištění placeno do (...místo určení) - doložka INCOTERMS
Prodávající má stejné povinnosti jako podle doložky CPT. Musí však navíc na vlastní náklady sjednat dopravní pojištění u pojišťovny dobré pověsti, a to za podmínek výslovně dohodnutých nebo za podmínek, které jsou z hlediska prodávajícího přiměřené s ohledem na obchodní zvyklosti, povahu zboží a ostatní okolnosti mající vliv na přepravní rizika (nejsou-li podmínky výslovně sjednány). Pojištění musí krýt cenu zboží podle smlouvy zvýšenou o 10% a má být uzavřeno, pokud je to možné, v měně smlouvy.
Citlivý osobní údaj
osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu údajů

K tomu, aby byl údaj označen jako citlivý, musí splňovat nejenom znaky požadované pro osobní údaje vůbec, ale současně je třeba, aby na jeho základě bylo možno určit národnost, rasový původ, členství v politické straně atd. subjektu údajů.Výčet citlivých údajů je taxativní a jiné údaje povahu citlivých údajů nemají. Bude-li údaj obsahovat jak citlivé, tak i ostatní osobní údaje, je třeba při jeho zpracování postupovat podle ustanovení o citlivých osobních údajích.

Pramen: § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Civilní letectví
letecké činnosti provozované v České republice civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakož i letecké činnosti provozované letadly státní příslušnosti České republiky v cizině pro civilní účely a provozování civilních letišť a poskytování leteckých služeb na území České republiky
Civilní služba
služba, kterou je občan podléhající služební povinnosti povinen podle zákona o civilní službě vykonat, jestliže z důvodů svědomí nebo náboženského vyznání odmítá vykonávat vojenskou základní (náhradní) službu nebo vojenská cvičení
Cizozemec

pro účely devizového zákona

fyzická nebo právnická osoba, která není tuzemcem
Clearing
forma platebního styku, při níž banky (nebo jiné clearingové instituce) provádí započtení vzájemných pohledávek a závazků (vzniklých z vlastních operací a operací klientů)

Např. klient K1 dá své bance B1 příkaz k úhradě částky 500 Kč klientovi K2 banky B2. Jiný klient K3 banky B2 dá své bance přikaz k úhradě 1500 Kč klientovi K4 banky B1. V rámci clearingu dojde k vzájemnému započtení 500 Kč mezi bankou B1 a B2 a banka B2 uhradí bance B1 pouze zbylou částku 1000 Kč.
Klienti nestojí vůči sobě přímo jako dlužníci a věřitelé a přesto byly v rámci kompenzovány jejich závazky.

Clearing house

u burzy

centrum, kde se fyzicky vypořádávají sjednané obchody s cennými papíry
Clearingová instituce

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

clearingovou institucí se rozumí osoba, která provádí vypořádání započtením vzájemných pohledávek účastníků vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání uvedených v § 84 odst. 1 písm. a) až g), i), j) nebo m)

Pramen: § 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Clearingová instituce

zákon o platebním styku

osoba, která provádí započtení vzájemných pohledávek a závazků z příkazů peněžních institucí, ústřední protistrany nebo zúčtovatele

Pramen: § 24 odst. 2) zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku

Clo
povinná platba stanovená právními předpisy, která je vybírána v přímé souvislosti s přechodem zboží přes státní hranice od osob, které zboží dovážejí, respektive vyvážejí, nebo od osob, pro které je takové zboží dováženo nebo vyváženo

V současné době se již vývozní clo nepoužívá.

COGS

Cost of Goods Sold

Cost of Goods Sold - náklady prodaných statků, prodaného zboží
výdaje na statky generující výnosy podniku
Commercial papers
Nezajištěné obchodovatelné dlužní úpisy podniků se splatností až 270 dnů. V kontinentální Evropě v současné době ještě nejsou běžné.
Contra legem
protizákonně, protiprávně
Controlling
kontrolování; složka řízení podniku, kdy dochází k vyhodnocování odchylek skutečných výsledků od plánovaných hodnot, analýze příčin odchylek, jejich předvídání a realizaci opatření k jejich odstranění
CPA

Classification of Product by Activity

Classification of Product by Activity - evropská obdoba SKP (standardní klasifikace produkce), která je doporučenou klasifikací pro členské státy a instituce Evropské unie (EU)
CPM

Critical Path Method

Critical Path Method - metoda kritické cesty
metoda síťové analýzy (časový rozbor dílčích činností projektu), kdy se pro každou činnost nejprve určuje nejdříve možný začátek a následně zpětně nejpozději možný konec; stavy projektu ležící na kritické cestě mají shodný nejdříve možný začátek a nejpozději možný konec, kritické činnosti leží na cestě mezi těmito uzly

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).