Hlavní navigace

Slovníček pojmů "C"

Cenné papíry

pro účely devizového zákona

listiny nebo je nahrazující zápisy, s nimiž je spojeno právo účasti na majetku nebo právo na peněžní plnění
Cenný papír
listina, nebo ji nahrazující zápis v zákonem stanovené evidenci (SCP ap.), pokud je tato listina za cenný papír prohlášena zákonem o cenných papírech nebo jiným zákonem.

Do cenného papíru je vtěleno (inkorporováno) určité právo (obvykle obligační), které je s danou listinou úzce spojeno. Bez listiny nemůže být dané právo uplatněno (legitimační funkce) a zaniká zároveň se zánikem listiny. Ztrátu nebo zničení cenného papíru lze nahradit pouze jeho úředním umořením nebo jiným zákonným postupem. Cenný papír zaručuje jeho majiteli existenci v něm vtěleného práva (garanční funkce) a k převodu tohoto práva dochází převodem cenného papíru (převodní funkce).

Cenný papír

zákon o obchodních korporacích

akcie může mít formu cenného papíru na řad nebo na doručitele; to platí obdobně pro zaknihované akcie.

Pramen: § 263 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Cenný papír

pro účely občanského zákona

je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.

Pramen: § 514 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Cenný papír kolektivního investování

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

cennými papíry kolektivního investování jsou zejména akcie investičního fondu a podílové listy.

Pramen: § 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Cenný papír na doručitele
cenný papír, který se v listinné formě převádí na základě platné smlouvy předáním (tradicí), je neomezeně převoditelný. Za majitele cenného papíru se považuje vlastník listiny. Práva spojená s cenným papírem je oprávněn vykonat ten, kdo listinu předloží.

Místo jména osoby majitele obsahuje určení "na doručitele", "na majitele", "doručiteli", "majiteli" nebo obdobné. U šeků postačuje neuvedení jména majitele.

Synonyma: au porteur papír, cenný papír na majitele

Cenný papír na jméno
listinný cenný papír, na němž je jméno první oprávněné osoby typicky uvedeno v textu listiny a práva spojená s ním, pokud jsou převoditelná, lze převádět pouze smlouvou o postoupení práv (cesí) a předáním listiny (nikoliv rubopisem)

Emitent nebo zákon mohou omezit převoditelnost zcela. Pro omezení převoditelnosti lze použít například doložku "nikoli na řad".

Synonyma: rektapapír

Cenný papír na řad
cenný papír, který se v listinné podobě převádí rubopisem (indosamentem) a předáním (tradicí). Práva spojená s tímto cenným papírem je oprávněn vykonávat ten, kdo cenný papír předloží a na jehož jméno byla listina vydána nebo jemuž svědčí nepřetržitá řada rubopisů. Tato osoba je považována i za majitele cenného papíru, nestanoví-li zákon jinak.

Zákonným orderpapírem je takový listinný cenný papír, který je vystaven na jméno bez doložky "na řad", a přesto je převoditelný rubopisem.

Synonyma: orderpapír

Cenová bublina
ceny kurzů (akcií, dluhopisů, komodit, měn apod.) vyhnané spekulacemi nad ekonomicky ospravedlnitelnou úroveň, přičemž většina investorů sice ví, že ceny jsou přehnané, přesto daný investiční instrument dále nakupují ve víře, že se svezou na dalším cenovém růstu a stačí prodat dříve, než cenová bublina praskne.
Cenová diskriminace
stanovení rozdílných cen stejných výrobků, aniž by k tomu vedly nákladové důvody

Cenová diskriminace I. stupně je taková, kdy prodávající stanoví každému jednotlivému spotřebiteli maximální cenu, kterou je ochoten zaplatit za každou jednotlivou jednotku statku, tj. připraví ho o celý přebytek spotřebitele. Někdy též nazýváno "rezervační cena", angl. "Reservation Price".
Cenová diskriminace II. stupně spočívá ve stanovení různých cen za různá kumulovaná množství daného statku (diskriminace v závislosti na prodaném množství). Někdy též nazýváno "Multi-Part Pricing". Statky jsou prodávány po blocích s postupně se snižující cenou.
Cenová diskriminace III. stupně spočívá v rozdělení spotřebitelů do několika skupin dle jejich poptávkové křivky a stanovení ceny pro každou skupinu samostatně.

Cenová diskriminace I. stupně je spíše teoretická a v praxi se vyskytuje pouze výjimečně. Příkladem cenové diskriminace II. stupně mohou být bývalé ceny elektrorozvodných společností, které za první část odebraného množství energie (odpovídající minimální spotřebě domácnosti na svícení, praní, vaření, atp.) požadovaly vyšší jednotkovou cenu než za další spotřebu (na video, počítač, atp.). Příkladem cenové diskriminace III. stupně jsou např. různé ceny pro cizince.

Cenová doložka
Je-li ujednána cenová doložka, upraví se kupní cena věci dodatečně s přihlédnutím k výrobním nákladům. Neurčí-li se, které náklady jsou rozhodné, mění se kupní cena v poměru k cenovým změnám hlavních surovin potřebných k vyrobení věci.

Např. upravením o inflační vliv s použitím indexu spotřebitelských cen apod.

Pramen: § 2154 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Cenová elasticita nabídky
citlivost nabídky určitého statku na jeho cenu
procentuální změna nabízeného množství určitého statku při změně jeho ceny o 1 %

Např. zvýší-li se cena o 10% a nabízené množství vzroste o 30%, pak je cenová elasticita nabídky rovna 30/10 = 3.

Cenová elasticita poptávky
citlivost poptávky určitého statku na jeho cenu;
procentuální změna poptávaného množství určitého statku při změně jeho ceny o 1 %

Např. zvýší-li se cena o 10% a poptávané množství klesne o 20%, pak je cenová elasticita poptávky rovna (-20)/10 = - 2.

Cenová hladina
ve významu všeobecná cenová hladina se jedná o průměrnou cenovou hladinu v ekonomice. měří se pomocí cenových indexů.
Cenová spotřební křivka

PCC

křivka indiferenční analýzy, která představuje soubor kombinací dvou statků maximalizujících užitek spotřebitele při různých cenách prvního statku

Angl. Price Consumption Curve.

Synonyma: cenová stezka expanze

Cenové moratorium
časově omezený zákaz zvyšování cen nad dosud platnou úroveň na trhu dané zboží
Centrální adresa

pro účely zákona o veřejných zakázkách

místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) uveřejněny informace určené zákonem o veřejných zakázkách

www.centralni-adresa.cz

Pramen: § 17 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Centrální depozitář

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

centrální depozitář je právnická osoba, která:
a) vede centrální evidenci cenných papírů v České republice
b) přiděluje investičním nástrojům identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN)
c) provozuje vypořádací systém; provozuje-li centrální depozitář vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání, považuje se za provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání.

Pramen: § 100 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

CEO

Centrum pro elektronický obchod

odborná sekce ČSSI, která sdružuje organizace a jednotlivce s profesním zájmem o elektronický obchod, Internet a širší aspekty rozvoje informační společnosti

www.e-commerce.cz

Certifikace

zákon o technických požadavcích na výrobky

Certifikace podle tohoto zákona je činnost:
a) autorizované osoby prováděná v rozsahu vymezeném technickým předpisem
b) k tomu akreditované osoby prováděná na žádost výrobce, dovozce nebo jiné osoby, při níž se vydáním certifikátu osvědčí, že výrobek nebo činnosti související s jeho výrobou, popřípadě s jeho opakovaným použitím jsou v souladu s technickými požadavky v certifikátu uvedenými.

Pramen: § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Certifikát

pro účely zákona o elektronickém podpisu

datová zpráva, která je vydána poskytovatelem certifikačních služeb, spojuje data pro ověřování elektronických podpisů s podepisující osobou a umožňuje ověřit její identitu, nebo spojuje data pro ověřování elektronických značek s označující osobou a umožňuje ověřit její identitu

Pramen: § 2 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

CERTIS
CERTIS (Czech Express Real-Time Interbank Gross Settlement System) je jediným platebním systémem pro mezibankovní zúčtování v České republice. Systém je provozovaný ve Zúčtovacím středisku České národní banky. Systém zpracovává veškeré mezibankovní transakce v českých korunách. Česká národní banka vede pro každou banku pouze jeden účet mezibankovního platebního styku. Systém je založen na principu brutto zúčtování v reálném čase (Real-Time Gross Settlement, RTGS), tj. zpracování a vypořádání každé operace se provádí kontinuálně v reálném čase.
CESR
výbor evropských dohledů nad trhy cenných papírů (The Committee of European Securities Regulators - CESR) vznikl z rozhodnutí Evropské komise z června 2001 jako nezávislý poradní výbor, jehož úkolem je spolupracovat s Evropskou komisi zejména při přípravě prováděcích předpisů k evropské legislativě. CESR dále zajišťuje efektivní spolupráci mezi evropskými dohledovými orgány a konzistentní implementaci legislativy ES. Vlastní práce Výboru probíhá v rámci tzv. expertních skupin, které se zaměřují na specifické oblasti dohledu (ochrana investorů, zneužívání trhu apod.).
Cesta do zaměstnání
cesta z místa zaměstnancova bydliště (ubytování) do místa vstupu do objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět; u zaměstnavatelů v lesnictví, zemědělství a stavebnictví také cesta z bydliště na určené shromaždiště a zpět

Cesta z obce bydliště zaměstnance na pracoviště nebo do místa ubytování v jiné obci, která je cílem pracovní cesty, pokud není současně obcí jeho pravidelného pracoviště, a zpět se posuzuje jako nutný úkon před počátkem práce nebo po jejím skončení.

Pramen: § 26 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce

Cestovní agentura
podnikatel, který je oprávněn na základě ohlášení vázané živnosti provozovat činnost v tomto rozsahu:
a) nabízet a prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu a na základě individuální objednávky prodávat jejich kombinace,
b) organizovat kombinace služeb cestovního ruchu a nabízet je a prodávat jiné cestovní kanceláři za účelem jejího dalšího podnikání,
c) zprostředkovávat prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní agenturu, případně pro jiné osoby (dopravce, pořadatele kulturních, společenských a sportovních akcí apod.),
d) zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář; cestovní smlouva v těchto případech musí být uzavřena jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkováván.
V rámci živnosti může cestovní agentura rovněž prodávat věci související s cestovním ruchem, zejména vstupenky, mapy, plány, jízdní řády, tištěné průvodce a upomínkové předměty.

Též "provozovatel cestovní agentury".

Synonyma: provozovatel cestovní agentury

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).