Hlavní navigace

Slovníček pojmů "D"

Dohoda o ceně
dohoda o výši ceny nebo o způsobu, jakým bude cena vytvořena za podmínky, že tento způsob dostatečně cenu určuje. Dohoda o ceně vznikne také tím, že kupující zaplatí bezprostředně před převzetím nebo po převzetí zboží cenu ve výši požadované prodávajícím.
Dohoda o pracovní činnosti
Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin.

Pramen: § 76 zákoníku práce

Dohoda o provedení práce
Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Pramen: § 75 zákoníku práce

Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů
Dluh lze zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek nebo z náhrady mzdy nebo platu ve výši nepřesahující jejich polovinu.

Pramen: § 2045 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Dohoda o ukončení účasti společníka

zákon o obchodních korporacích

znamená, že účast společníka ve společnosti může být ukončena písemnou dohodou s úředně ověřenými podpisy všech společníků a odevzdáním kmenového listu společnosti, byl-li vydán.

Pramen: § 203 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Dohoda o ukončení účasti společníka

zákon o obchodních korporacích

znamená, že účast společníka ve společnosti může být ukončena písemnou dohodou s úředně ověřenými podpisy všech společníků a odevzdáním kmenového listu společnosti, byl-li vydán.

(platí pro společnost s ručením omezeným)

Pramen: § 203 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Dokazování

insolvenční zákon

v insolvenčním řízení je insolvenční soud povinen provést i jiné důkazy potřebné k osvědčení dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku, než byly účastníky navrhovány.

Pramen: § 86 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Dokonalá kapitálová mobilita
modelová situace mezinárodní sféry, kdy investoři mohou nakupovat aktiva v kterékoliv zemi, s limitně nulovými transakčními náklady, rychle a v neomezeném rozsahu, tj. když:
1. neexistují politické ani jiné překážky přelévání kapitálu a jeho výnosů mezi zeměmi,
2. neexistují kurzová rizika (stabilní měnový kurz),
3. zdanění je ve všech zemích stejné.

V podmínkách dokonalé kapitálové mobility se domácí úroková míra nemůže dlouhodobě lišit od světové úrokové míry.

Dokonalá konkurence
modelový typ tržní struktury, kdy
1. existuje velký počet subjektů a žádný z nich nemá dominantní postavení a není tedy schopen ovlivnit cenu nebo poptávané/nabízené množství;
2. všechny statky jsou homogenní;
3. je volný vstup na trh (do odvětví) a volný výstup z něj, výstup a vstup není spojen s žádnými náklady (neexistují patenty apod.);
4. každý subjekt má dokonalé a stejně dostupné informace;
5. firmy usilují o maximalizaci zisku, spotřebitelé o maximalizaci užitku.

Základním rysem je nemožnost tržních subjektů ovlivnit cenu. Dokonale konkurenční firma je proto někdy nazývána "price-taker".

Dokument

pro účely zákona o archivnictví

každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce
Dokumentace o zadání veřejné zakázky

pro účely zákona o veřejných zakázkách

souhrn dokumentů, jejichž pořízení vyžaduje zákon o veřejných zakázkách, a nabídky všech uchazečů

Pramen: § 17 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Dokumentární akreditiv

pro účely občanského zákona

Při dokumentárním akreditivu výstavce akreditivu plní oprávněnému, jsou-li mu včas předloženy dokumenty určené akreditivem v souladu s akreditivními podmínkami. To platí i v případě, jsou-li dokumenty předloženy výstavci pověřenému akreditivem.

Pramen: § 2690 odst.1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Dokumentární inkaso
Při dokumentárním inkasu se obstaravatel inkasa vůči příkazci zavazuje vydat třetí osobě dokumenty, zaplatí-li tato osoba proti vydání dokumentů určitou peněžní částku, nebo provést před vydáním dokumentů jiný inkasní úkon, a příkazce se zavazuje zaplatit obstaravateli inkasa odměnu.

Pramen: § 2699 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Doložení času
Je-li k účinnosti právního jednání určena počáteční doba.

Pramen: § 550 zákona č 89/2012 Sb. občanského zákona

Doložka nejvyšších výhod
ustanovení v mezinárodní smlouvě, kterým se smluvní strany zavazují poskytnout si v dané oblasti minimálně stejné výhody, které před uzavřením smlouvy poskytuli jiným státům, nebo kdykoliv po uzavření smlouvy třetím státům poskytnou

Obvykle uvedeno v mezinárodní smlouvě o clech, kvótách atp.
Ustanovení zajišťuje, že smluvní strana bude mít vždy podmínky nejméně stejné, jako nejlepší jiný stát.

Dolus
úmysl
Domácí násilí

pro účely občanského zákona

nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči manželovi nebo jinému, kdo v rodinné domácnosti manželů žije, může soud na návrh dotčeného manžela omezit, popřípadě i vyloučit na určenou dobu právo druhého manžela v domě nebo bytě bydlet. Totéž platí pro rozvedneé manžele

Právo domáhat se ochrany proti domácímu násilí má také každá jiná osoba, která žije spolu s manžely nebo rozvedenými manžely v rodinné domácnosti.

Pramen: §751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Domácký zaměstnanec

dle zákona o nemocesnkém pojištění

zaměstnanci, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek vykonávají sjednané práce doma a v pracovní době, kterou si sami rozvrhují

Pramen: § 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Domácký zaměstnanec
zaměstnanec, který nepracuje na pracovištích zaměstnavatele, ale podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě pro něj vykonává sjednané práce doma v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje

Pramen: § 267 odst. 2) zákoníku práce

Domicil

u směnky

umístění platebního místa u třetí osoby - domiciliáta (umístěnce)

např. "Splatno u Velké banky, a.s., Praha"

Domicil
1. místo stálého pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby;
2. trvalé bydliště osoby v určitém státě
Domiciliát
třetí osoba, u níž má být směnka předložena k placení

Domiciliát není sám o sobě směnečně zavázanou osobou, může jím být například banka, která má z účtu směnečníka proplatit směnku.

Synonyma: umístěnec

Domiliciát

u směnek

umístěnec; osoba pověřená k placení směnky
Domněka nedbalosti
Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti, má se za to, že škodu zavinil z nedbalosti.

Pramen: § 2911 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Domněnka doby dojití
Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.

Pramen: §573 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).