Hlavní navigace

Slovníček pojmů "D"

Depreciace
znehodnocení (oslabení) kurzu jedné měny vůči ostatní v závislosti na situaci na devizovém trhu (nabídka a poptávka měny)

Opak apreciaci, odlište devalvaci.

Deprese
je dlouhotrvající recese
DEQ

Delivered Ex Quay - duty paid

Delivered Ex Quay - duty paid - s dodáním z nábřeží - clo placeno (...ujednaný přístav určení) - doložka INCOTERMS
Prodávající má povinnost dát zboží odbavené pro dovoz k dispozici kupujícímu až na nábřeží v ujednaném přístavu určení, nést veškeré výlohy a rizika spojená se zbožím až do tohoto místa, obstarat na vlastní náklady dovozní povolení a nést veškeré výlohy související s celním projednáním, dovozními daněmi a dávkami. Navíc musí na své náklady opatřit doklady, které by kupující potřeboval k převzetí zboží a k jeho dopravě z nábřeží. Kupující hradí náklady a nese rizika spojená se zbožím od okamžiku, kdy mu zboží bylo dáno k dispozici na ujednaném místě.
Deriváty

pro účely zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Deriváty se pro účely zákona o podnikání na kapitálovém trhu rozumí
a) opce na investiční nástroje,
b) finanční termínové smlouvy (zejména futures, forwardy a swapy) na investiční nástroje,
c) rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového rizika,
d) nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
e) jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje zejména z kurzu investičního cenného papíru, indexu, úrokové míry, kurzu měny nebo ceny komodity.

Redakčně upraveno.

Pramen: § 3 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Synonyma: deriváty

Deriváty

dle zákona o cenných papírech

penězi ocenitelná práva a závazky, jejichž hodnota se vztahuje k cenným papírům nebo je odvozena z cenných papírů, komodit, měn, jiných majetkových hodnot, úrokových měr, kursových indexů nebo jakýchkoliv jiných faktorů stanovených pro tento účel a ke smlouvám nebo ze smluv o nich
Derogační klauzule
ustanovení, které ruší právní normy

Např. ustanovení nového zákona, kterým se ruší předchozí zákony dosud upravující dotčenou oblast. Zpravidla je umístěno na konci nového zákona.

DES

Delivered Ex Ship

Delivered Ex Ship - s dodáním z lodi (...ujednaný přístav určení) - doložka INCOTERMS
Náklady a rizika přecházejí na kupujícího v okamžiku, kdy prodávající dá zboží k dispozici kupujícímu na lodi ve sjednaném přístavu v obvyklém vykládacím místě. Prodávající má povinnost uvědomit kupujícího včas o předpokládaném dni příjezdu jmenované lodi a dodat mu včas konosament nebo vydací list a případně jiné doklady nezbytné k převzetí zboží. Prodávající má zároveň povinnost opatřit na žádost a náklady kupujícího osvědčení o původu a konzulární fakturu, a poskytnout mu pomoc při obstarávání dalších dokladů vystavovaných v zemi nalodění nebo původu.
Desinflace
pokles tempa růstu všeobecné cennové hladiny (decelerace inflace)

Absolutní snížení všeobecné cennové hladiny je deflace (míra inflace je záporná). Desinflace je snížení rychlosti růstu všeobecné cennové hladiny (míra inflace je nižší než v předchozím období, nemusí však být záporná).

Detence
faktické ovládání věci určitou osobou, která s ní však nenakládá jako s vlastní (na rozdíl od držby)
Detentor
ten, kdo má faktickou moc nad určitou věcí, s kterou však nenakládá jako s vlastní (na rozdíl od držitele)
Deteriorizace
zhoršování; znehodnocování materiálu, degradace
Determinace
vymezení, určení pojmu; stanovení vývojového směru; vztah mezi určujícím a určovaným
Detto

dtto, dto

rovněž, právětak, taktéž, totéž
nahrazuje opakující se údaj
Devalvace
1. pokles nominálního (úředně stanoveného) měnového kurzu jedné měny vůči ostatním měnám v systému fixních kurzů;
2. původně snížení zlatého obsahu (krytí) měnové jednotky

Opak revalvace, odlišujte depreciaci.

Developer
vývojář:
1. osoba oragnizující investice do staveb;
2. osoba zabývající se vývojem počítačových programů
Devinkulace
uvolnění vinkulace, zrušení vinkulace, uvolnění dispozičního práva
Devizová politika
součást monetární politiky centrální banky, která svými opatřeními reguluje ekonomické vztahy se zahraničím
Devizové hodnoty

pro účely devizového zákona

prostředky v cizí měně, zahraniční cenné papíry a dále penězi ocenitelná práva a závazky od nich odvozené (finanční deriváty)
Devizové intervence
provádí je centrální banka (v ČR je to ČNB) s cílem ovlivnit výši měnového kurzu. Může se jednat například o nákup či prodej zahraniční měny do/z devizových rezerv.

devizové intervence je jeden z nástrojů měnové politiky, který může užít centrální banka

Devizové místo

pro účely devizového zákona

1. banka se sídlem v tuzemsku nebo pobočka zahraniční banky, které jsou v rozsahu bankovní licence udělené podle zvláštního zákona, oprávněny provádět obchod s devizovými hodnotami nebo platební styk ve vztahu k zahraničí,
2. osoba, které byla udělena podle tohoto zákona devizová licence k provádění obchodu s devizovými hodnotami nebo k poskytování peněžních služeb,
3. osoba, které byla podle zvláštního zákona udělena koncese a vydána koncesní listina pro směnárenskou činnost,
4. osoba oprávněná k provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo k provádění platebního styku ve vztahu k zahraničí na základě principu jednotné licence
Devizové orgány

pro účely devizového zákona

Ministerstvo financí a Česká národní banka
Devizové rezervy
centrální banka země obhospodařuje sumu deviz vlastněnou daným státem označovanou jako devizové rezervy. Devizové rezervy jsou složeny z různých měn, největší zastoupení však u evropských zemí mívají měny s největším významem v daném geopolitickém prostoru, tj. euro a dolar. Prodej či naopak nákup části devizových rezerv má význam např. při snaze centrální banky ovlivnit devizový kurz domácí měny nebo při zajišťování devizové likvidity státních orgánů.
Devizy
1. pohledávky znějící na cizí měnu, které zakládají právo oprávněné osoby na plnění v cizí měně;
2. peníze v cizí měně (peněžní pohledávky) na bankovních účtech
Devoluce
přesun působnosti v určité věci z nižšího orgánu státní moci na orgán vyšší (za podmínek stanovených právním řádem)

Například jako účinek opravných prostředků.

Diferencicacce
odlišení výrobků či služeb od konkurentů s účelem získání zákazníků, nebo dosažení konkurenční výhody či vyšší ceny.

diferencicacce=differentiation

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).