Hlavní navigace

Slovníček pojmů "D"

Dlužník

insolvenční zákon

osoba v úpadku, která má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit

Pramen: § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Dno
jedná se o pojem ve smyslu hospodářského cyklu, kdy se od sebe odděluje fáze recese a expanze.
Dny pracovního klidu
dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu, a svátky

Pramen: § 91 odst. 1) zákoníku práce

Doba návratnosti investice
doba (počet let), za kterou peněžní příjmy z investice vyrovnají počáteční kapitálový výdaj na investici

Např. investujeme-li do výrobní linky 1.000.000,- Kč a přinese-li nám tato linka 100.000,- Kč ročně, pak je doba návratnosti této linky 10 let.
Někdy též označováno jako doba úhrady.

Doba odpočinku
doba, která není pracovní dobou

Pramen: § 83 odst. 2) zákoníku práce

Dobrá víra
Jedná se o určitý subjektivní vnitřní pocit správnosti, v českém právním řádu není definována.
Je to vnitřní psychický stav jednajícího subjektu, který sám o sobě nelze přímo dokazovat, nýbrž lze na něj usuzovat jen z okolností, za kterých se tento psychický stav projevuje.

V případném sporu uvádí subjekt okolnosti, ze kterých lze na jeho dobrou víru usuzovat.

Dobré mravy
Tento pojem není v českém právním řádu přímo definován.
Dobré mravy jsou posuzovány vždy vzhledem k danému času, danému místu s přihlížením ke všem okolnostem a povaze konkrétního případu.
Dobrovolná nezaměstnanost
v ekonomii se tento výraz používá, kdy nezaměstnaný nechce při dané mzdě pracovat
Dobrovolnická služba
činnost, při níž dobrovolník poskytuje
a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase,
b) pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a), nebo
c) pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací

Za dobrovolnickou službu se nepovažuje činnost týkající se uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti anebo v pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo členském poměru.

Dočasné přidělení
přidělení na výkon práce u jiného zaměstnavateli; dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli smí zaměstnavatel s tímto zaměstnancem uzavřít nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.

Pramen: § 43a Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Dodání

u poštovních služeb

vydání poštovní zásilky nebo výplata poukázané peněžní částky provozovatelem příjemci, a to způsobem stanoveným v poštovních podmínkách
Dodání zboží

pro účely zákona o DPH

převod práva nakládat se zbožím jako vlastník

Pramen: § 13 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Dodatečné daňové přiznání
daňové přiznání, které z vlastní iniciativy předkládá daňový subjekt, zjistí-li po uplynutí řádné lhůty pro podání daňového přiznání, že jím podané řádné daňové přiznání bylo chybné

Zjistí-li daňový subjekt svou chybu ještě před uplynutím řádné lhůty pro podání daňového přiznání, může podat opravné daňové přiznání. Po zmeškání této lhůty musí podat dodatečné daňové přiznání.

Pramen: § 41 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Dodatková dovolená
Zaměstnanci, který pracuje u téhož zaměstnavatele po celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol a zaměstnanec, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné, přísluší dodatková dovolená v délce 1 týdne. Pracuje-li zaměstnanec za podmínek uvedených ve větě první jen část kalendářního roku, přísluší mu za každých 21 takto odpracovaných dnů jedna dvanáctina dodatkové dovolené. Dodatková dovolená z důvodu výkonu prací zvlášť obtížných nebo přísluší zaměstnanci při splnění stanovených podmínek, i když má nárok na dodatkovou dovolenou z důvodu výkonu prací pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.

Pramen: § 215 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Dodatková dovolená
Zaměstnanci, který pracuje u téhož zaměstnavatele po celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol a zaměstnanec, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné, přísluší dodatková dovolená v délce 1 týdne. Pracuje-li zaměstnanec za podmínek uvedených ve větě první jen část kalendářního roku, přísluší mu za každých 21 takto odpracovaných dnů jedna dvanáctina dodatkové dovolené. Dodatková dovolená z důvodu výkonu prací zvlášť obtížných nebo přísluší zaměstnanci při splnění stanovených podmínek, i když má nárok na dodatkovou dovolenou z důvodu výkonu prací pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.

viz také odst. 2)

Pramen: § 215 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Dodavatel

dle zákona o veřejných zakázkách

právnická nebo fyzická osoba, která
a) poskytuje služby,
b) dodává zboží,
c) provádí stavební práce

Pramen: § 17 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Dodavatel

pro účely zákona o ochraně spotřebitele

každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky

Pramen: § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Dodavatelský úvěr
forma obchodního úvěru, který je poskytnut dodavatelem odběrateli ve formě odložení platby za dodané zboží

Je často kryt směnkami, které může dodavatel eskontovat u banky, čímž přemění dodavatelský úvěr na úvěr bankovní (eskontní).

Dohadné položky
dohadné položky jsou případy pohledávek (a s nimi spojených výnosů) a závazků (a s nimi spojených nákladů), které věcně patří do běžného účetního období, ale nemohou být zaúčtovány, protože chybí doklad. Protože nejsou doloženy dokladem a není tedy známá ani přesná výše částky, která bude uhrazena nebo přijata. Částka je tedy odhadována, přičemž se vychází ze známých (obvyklých) skutečností nebo dohod. Pojem se obvykle řadí do kategorie časového rozlišení.
Dohled

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

dohled na konsolidovaném základě vykonává Česká národní banka, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak

Pramen: § 152 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Dohled

trestní zákon

pravidelný osobní kontakt pachatele s úředníkem Probační a mediační služby ("probační úředník"), spolupráce při vytváření a realizaci probačního programu ve zkušební době a kontrola dodržování podmínek uložených pachateli soudem nebo vyplývajících ze zákona.

dohled nad pachatelem provádí probační úředník.

Pramen: § 49 zákona č. 40/2009 Sb.

Dohlédací činnost

insolvenční zákon

insolvenční soud v insolvenčním řízení průběžně vykonává dohled nad postupem a činností ostatních procesních subjektů a rozhoduje o záležitostech s tím souvisejících

Procesními subjekty dle insolvenčního zákona:
a) insolvenční soud
b) dlužník
c) věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku
d) insolvenční správce, popřípadě další správce
e) státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení nebo do incidenčního sporu
f) likvidátor dlužníka

Pramen: § 10 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Dohoda

pro účely zákoníku práce

písemné vyjádření souhlasu dvou stran o podmínkách rozvázání pracovního poměru

Pramen: § 49 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Dohoda

pro účely občanského zákona

Stranám je na vůli ujednat si zánik závazku, aniž bude zřízen závazek nový.

Pramen: § 1981 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Dohoda AETR
Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě

V naší sbírce zákonů vyšla ve vyhlášce Ministerstva zahraničních věcí pod č. 108/1976 Sb. a od roku 1976 byla několikrát novelizována.

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).