Hlavní navigace

Slovníček pojmů "D"

Dílčí plnění

dle zákona o DPH

zdanitelné plnění, které se podle nájemní smlouvy, smlouvy o nájmu podniku, smlouvy o nájmu dopravního prostředku, smlouvy o finančním pronájmu, smlouvy o dílo nebo jiné obdobné smlouvy uskutečňuje ve sjednaném rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plnění, na které je uzavřena smlouva

Pramen: § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Dílo

ve smyslu autorského zákona

Dílem ve smyslu autorského zákona je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Za dílo se považuje též počítačový program, je-li původní v tom smyslu, že je autorovým vlastním duševním výtvorem. Databáze, která je způsobem výběru nebo uspořádáním obsahu autorovým vlastním duševním výtvorem a jejíž součásti jsou systematicky nebo metodicky uspořádány a jednotlivě zpřístupněny elektronicky či jiným způsobem, je dílem souborným. Jiná kritéria pro stanovení způsobilosti počítačového programu a databáze k ochraně se neuplatňují. Fotografie a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, které jsou původní ve smyslu věty první, jsou chráněny jako dílo fotografické.

Dílem není zejména námět díla sám o sobě, denní zpráva nebo jiný údaj sám o sobě, myšlenka, postup, princip, metoda, objev, vědecká teorie, matematický a obdobný vzorec, statistický graf a podobný předmět sám o sobě.

Pramen: § 2 autorského zákona

Synonyma: autorské dílo

Dílo

dle občanského zákoníku

Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

Pramen: § 2586 občanského zákona

Diskont
1. sleva, srážka;
2. srážka z nominální hodnoty pohledávky splatné před dobou její splatnosti;
Diskontinuita
vývoj, který nelze vyjádřit křivkou, ale probíhá ve skokových jednotkách
Diskontní broker
Makléř, účtující za své obchody komisi, ležící značně pod jinak běžnými sazbami.
Diskontní sazba
1. úroková míra, za kterou mohou komerční banky získat od centrální banky úvěr;
2. výnosová míra, kterou jsou diskontovány (přepočítány) budoucí peněžní toky na současnou hodnotu
Diskontování
přepočet budoucí hodnoty na současnou hodnotu; zohlednění faktoru času do peněžní hodnoty
Disponibilní důchod
důchod, který mají domácnosti k dispozici. tento druh důchodu mohou použít buď na spotřebu, nebo úspory.
Dispoziční princip
princip, kdy je řízení zahajováno výlučně na návrh jeho účastníka

Protiklad principu oficiality.

Dispozitivní
volně upravitelné, odlišně upravitelné, volně použitelné;
připouštějící odlišnou úpravu právního vztahu účastníky

Dispozitivní ustanovení zákona se použije, neupraví-li si účastníci právního vztahu svá oprávnění a povinnosti jinak. Zákon u těchto ustanovení výslovně připuští odlišnou úpravu.
Opak "kogentní".

Distributor výrobku

zákon o technických požadavcích na výrobky

ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po uvedení výrobku na trh (dále jen "distribuuje")

Pramen: § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Dítě

trestní zákoník

dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak.

Pramen: § 126 zákona č. 40/2009 Sb.

Dítě

pro účely zákona o důchodovém pojištění

dítě vlastní nebo osvojené, a pokud se dále nestanoví jinak, též dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů

Pramen: § 20 odst. 1) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Diverzifikace
rozrůzňování, zvyšování rozmanitosti, rozšiřování portfolia např. podnikových aktivit anebo vlastnictvím akcií s cílem na snížení rizika a získání konkurenční výhody.

Rozložení (investic) mezi různými trhy, zeměmi, cennými papíry apod. Tím snížíme riziko, kterému je investor vystaven. Můžeme totiž předpokládat, že například cenový pokles jedné investice bude vykompenzován naopak růstem ceny jiné investice.

Divestice
opak investice, subjekt se zbavuje majetku, majetkových účastí, cenných papírů, atp.

(prodej divize dceřiné společnosti)

Dividenda
je peněžité plnění akciových společností vyplácené akcionářům podle rozhodnutí valné hromady: Vyplácí se majitelům akcií podle rozhodného dne jejich držení. Vyjadřuje se zpravidla pevnou částkou na akcii. Podléhá zdanění.
Divize

obecné

taktický svazek ozbrojených sil,pracovní úsek, oddělení., skupina,mistrovská soutěž v kolektivních sportech
Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

pro účely zákona o sociálních službách

nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost
Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

pro účely zákona o důchodovém pojištění

nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok

Pramen: § 26 zákona č. 151/1991 Sb., o důchodovém pojištění

Dluhopis
zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit

Synonyma: obligace

Dluhová služba
1. suma všech závazků z návratných zdrojů k určitému datu
2. souhrn plateb představujících splátky dluhu (jistiny) a úroků za určité období

Angl. Debt Service.

Dluhy investičního fondu

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

rozumí se jím ve vztahu k podílovému fondu dluhy v tomto podílovém fondu, ve vztahu ke svěřenskému fondu dluhy v tomto svěřenském fondu a ve vztahu k podfondu dluhy v tomto podfondu.

Pramen: § 633 odst. 2) zákona č. 240/2013 Sb.

Dlužní úpis

pro účely občanského zákona

prohlášení o uznání dluhu nebo jiný dlužní úpis, je musí dlužníkovi při splnění vrátit nebo na dlužním úpisu vyznačit, že bylo splněno částečně. Není-li to možné, může dlužník požadovat, aby mu věřitel vydal potvrzení, že dlužní úpis pozbyl platnosti v rozsahu, ve kterém byl dluh splněn.

Pramen: § 1952 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně
Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků.

Pramen: § 1872 odst.1) zákona č. 89/2012 občanského zákona

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).