Hlavní navigace

Slovníček pojmů "D"

Deetatizace
odstátnění
Deficit
schodek
- převaha výdajů nad příjmy,
- převaha pasiv nad aktivy,
- převaha potřeb nad zdroji, apod.
Deflace
pokles všeobecné cenové hladiny (zvyšování kupní síly peněz)

Míra růstu všeobecné cennové hladiny je při deflaci záporná. Viz též desinflace.

Deflátor
podíl mezi nominální a reálnou hodnotou
Deflátor HDP
deflátor HDP zachycuje všeobecnou cenovou hladinu.

Vypočítá se jako podíl nominálního a reálného HDP.

Dekáda
1. soubor deseti prvků, desetice
2. deset dnů
3. desetiletí
Dekapitace
1. oddělení hlavy od trupu, stětí hlavy
2. odstranění z funkce (přeneseně)
Deklarant
osoba, která činí celní prohlášení vlastním jménem, anebo osoba, jejímž jménem bylo celní prohlášení učiněno
Deklaratorní listina
taková listina, která potvrzuje určité právo, ale není nezbytným předpokladem jeho vzniku

Např. písemná smlouva, pokud není písemná forma požadavkem její platnosti.

Delace
nápad pozůstalosti
Nápadem pozůstalosti se pozůstalost nabídla určitým osobám (delátům), kteří ji mohli přijmout nebo odmítnout. Pokud takovýto dědic pozůstalost přijal, muselo být jeho dědické právo zjištěno a prohlášeno soudem.

V českém právním řádu do 31. 12. 1950, nyní dědic nabývá pozůstalost již okamžikem smrti zůstavitele a má právo ho odmítnout.

Delikt
porušení práva

Obecně se jedná o jakékoliv porušení práva, např. nesplnění smluvního závazku.

Delikvent
ten, kdo porušil právo (spáchal delikt)
Delimitace
ohraničení, vytyčení, určení, úprava hranic nebo působnosti
Dělitelné plnění

pro účely občanského zákona

Každý z několika spoludlužníků dělitelného plnění je dlužen jen svůj díl a každý z několika věřitelů dělitelného plnění je věřitelem jen svého dílu, ledaže smlouva, zákon nebo rozhodnutí soudu stanoví jinak.

Pramen: § 1871 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Demise
nejčastěji se vyskytuje v politické sféře, označuje se odstoupení konkrétní osoby nebo skupiny osob z výkonu funkce či úřadu před koncem funkčního období
Demografie
vědní obor zabývající se obyvatelstvem, jeho strukturou, reprodukcí

Synonyma: lidopis

Demonetizace
1. proces opouštění drahých kovů ve funkci peněz;
2. stažení mince z oběhu;
3. přeměna nepoužitých peněžních prostředků v úspory, rezervy;
4. zrušení směnitelnosti bankovek za měnový (drahý, krycí) kov
Den daňové svobody
část peněz, které vyděláme, odvádíme státu na daních. Den daňové svobody je datem, které pomyslně rozděluje rok na dvě části podle toho, jak velký díl vydělaných peněz je odveden státu. Dnem daňové svody pomyslně přestáváme pracovat pro stát a začínáme vydělávat pro sebe. Každý rok připadá na jiný den, zhruba se však v ČR slaví v polovině června
Den vzniku oprávnění k obhospodařování

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

oprávnění k obhospodařování investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu vzniká právnické osobě zapsané do obchodního rejstříku dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o udělení povolení k činnosti

Pramen: § 13 zákona č. 240/2013 Sb.

Deník obchodníka s cennými papíry

dle zákona o podníkání na kapitálovém trhu

evidence přijatých pokynů k obstarání koupě, prodeje nebo jiného převodu investičních nástrojů a obchodů uzavřených na základě těchto pokynů

je veden v elektronické podobě. obchodník s cennými papíry je pro účely vedení deníku obchodníka s cennými papíry oprávněn vést rodná čísla účastníků transakcí.

Pramen: § 13 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Depozitář
1. ten, kdo převzal věc do úschovy, uschovatel;
2. instituce, která přijímá věci do úschovy (šperky, peníze, cenné papíry);
3. veřejnosti nepřístupný prostor k ukládání knih, sbírkových předmětů, ap.
Depozitář investičního fondu

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

depozitářem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu je právnická osoba, která je na základě depozitářské smlouvy oprávněna:
a) mít v opatrování majetek investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, umožňuje-li to jeho povaha
b) zřídit a vést peněžní účty a evidovat pohyb veškerých peněžních prostředků náležících do majetku investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
c) evidovat, umožňuje-li to jeho povaha, nebo kontrolovat stav jiného majetku investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu než majetku uvedeného v písmenech a) a b).

depozitář vykonává svou činnost na základě smlouvy o výkonu činnosti depozitáře, kterou uzavírá s investiční společností nebo investičním fondem ("depozitářská smlouva").
depozitářem standardního fondu může být pouze banka se sídlem v České republice nebo zahraniční banka, která má pobočku umístěnou v České republice.

Pramen: § 60 zákona č. 240/2013 Sb.

Depozitářská smlouva

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

depozitářskou smlouvou se depozitář investičního fondu zavazuje v rozsahu povinností plynoucích mu z tohoto zákona vykonávat činnost depozitáře tohoto fondu a obhospodařovatel tohoto fondu se zavazuje plnit povinnosti plynoucí mu v souvislosti s výkonem činnosti depozitáře z tohoto zákona a platit depozitáři tohoto fondu za jeho činnost úplatu.

depozitářská smlouva vyžaduje písemnou formu.

Pramen: § 67 zákona č. 240/2013 Sb.

Depozitní směnka
směnka vystavená finanční institucí k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele
Depozitum
1. movitá věc svěřená do odborné úschovy; 2. peněžní prostředky nebo cenné papíry, které se ukládají do peněžních ústavů

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).