Hlavní navigace

Slovníček pojmů "N"

Notifikovaná osoba

zákon o technických požadavcích na výrobky

právnická osoba, která byla členským státem Evropské unie oznámena orgánům Evropského společenství a všem členským státům Evropské unie jako osoba pověřená členským státem Evropské unie k činnostem při posuzování shody výrobků s technickými požadavky

Pramen: § 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Nová cena

pro účely zákona o pojistné smlouvě

cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Novace
Dohodou o změně obsahu závazku se dosavadní závazek ruší a nahrazuje se novým závazkem. Může-li však dosavadní závazek vedle nového závazku obstát, má se za to, že nebyl zrušen.

Pramen: §1902 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Novela
zákon (nebo jiná právní forma) měnící nebo doplňující dosud platný zákon (nebo jinou právní formu)
Nový dopravní prostředek

pro účely zákona o DPH

novým dopravním prostředkem dopravní prostředek, který
1. byl dodán do 3 měsíců, v případě pozemního motorového vozidla do 6 měsíců, ode dne prvního uvedení do provozu, nebo
2. má najeto méně než 6000 km v případě pozemního motorového vozidla, u lodí najeto méně než 100 hodin, u letadel nalétáno méně než 40 hodin

Pramen: § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Nucená správa

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Česká národní banka může zavést nucenou správu obchodníka s cennými papíry, který není bankou, nebo provozovatele vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání se sídlem v České republice, a dále nucenou správu organizátora regulovaného trhu nebo centrálního depozitáře, jestliže
a) tato osoba opakovaně nebo závažně porušila povinnost stanovenou tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie2) nebo porušila podmínku nebo povinnost stanovenou ve vykonatelném rozhodnutí vydaném podle tohoto zákona
b) jsou ohroženy zájmy osob, kterým tato osoba poskytuje své služby, a hrozí nebezpečí z prodlení

Pramen: § 138 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Nucená správa

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Česká národní banka může zavést nucenou správu investiční společnosti nebo samosprávného fondu kolektivního investování, jestliže předchozí opatření k nápravě zjištěných nedostatků nebo uložení pokuty nevedlo k nápravě a tato investiční společnost nebo samosprávný fond kolektivního investování opakovaně nebo závažně porušil povinnost nebo podmínku podle § 535.

Pramen: § 558 zákona č. 240/2013 Sb.

Nucený správce

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

nucený správce investiční společnosti nebo investičního fondu vykonává svou funkci s odbornou péčí.

Nuceným správcem investiční společnosti nebo investičního fondu může být pouze ten, kdo je zapsán do seznamu osob, které mohou být nuceným správcem investiční společnosti, která obhospodařuje fond kolektivního investování nebo srovnatelný zahraniční investiční fond, a fondu kolektivního investování s právní osobností vedeného Českou národní bankou.

Pramen: § 563 zákona č. 240/2013 Sb.

Nulita
nicotnost, neexistence, naprostá neplatnost, anulování

Nulita nastává zpravidla v důsledku některých vad kompetence, absolutního nedostatku formy, absolutního omylu v osobě adresáta, požadavku trestného plnění, požadavku plnění fakticky nemožného, neurčitosti či nesmyslnosti a neexistence vůle.

Nulová dolní mez
nulová dolní mez vymezuje spodní hranici nominálních úrokových sazeb centrální banky. V případě ČNB je za nulovou dolní mez od podzimu roku 2013 považována tzv. technická nula (0,05%). Pokles úrokových sazeb výrazně pod nulovou hranici není z praktického hlediska možný, neboť střadatelé by namísto vkladů začali používat držbu hotovosti, u které nelze dosáhnout záporného úročení. Proto některé zahraniční centrální banky (jako např. ECB či Bank of Denmark) snížily své depozitní úrokové sazby jen do symbolicky záporných hodnot. V případě České republiky navíc platí, že by nulová či dokonce záporná úroková sazba byla v rozporu s duchem některých zákonů, které používají násobek úrokové sazby pro výpočet penále a úroků z dlužných částek.
Nutná obrana

občanský zákoník

Kdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu, není povinen k její náhradě.

Pramen: § 2905 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Nutná obrana

trestní zákoník

čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

Pramen: § 29 zákona č. 40/2009 Sb.

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).