Hlavní navigace

Slovníček pojmů "N"

Nevyvratitelná právní domněnka
právní domněnka, kdy se důkazy o opaku nepřipouštějí
Nezaměstnanost
ekonomický jev spočívající v existenci nezaměstnaných osob

Angl. Unemployment (u).

Nezaměstnaný
osoba, která splňuje následující podmínky (definice Eurostatu):
1. je bez práce,
2. aktivně hledá práci,
3. je připravena k nástupu do práce (do 14 dnů).

Nepostihuje však např. osoby pracující nedobrovolně na zkrácený pracovní úvazek.

Nezaopatřené dítě

pro účely zákona o důchodovém pojištění

dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání,
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost

Pramen: § 20 odst. 3) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Nezasloužené pojistné
část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno

Pramen: § 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

Nezastavěné území

dle stavebního zákona

pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy

Pramen: § 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nezastavitelný pozemek

dle stavebního zákona

pozemek, jenž nelze zastavět na území obce, která nemá vydaný územní plán, a to
1. pozemek veřejné zeleně a parku sloužící obecnému užívání;
2. v intravilánu zemědělský pozemek nebo soubor sousedících zemědělských pozemků o výměře větší než 0,5 ha, s tím, že do tohoto souboru zemědělských pozemků se nezahrnují zahrady o výměře menší než 0,1 ha a pozemky, které jsou součástí zastavěných stavebních pozemků;
3. v intravilánu lesní pozemek nebo soubor sousedících lesních pozemků o výměře větší než 0,5 ha,

Pramen: § 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nezbytná cesta
Vlastník nemovité věci, na níž nelze řádně hospodařit či jinak ji řádně užívat proto, že není dostatečně spojena s veřejnou cestou, může žádat, aby mu soused za náhradu povolil nezbytnou cestu přes svůj pozemek za úplatu a odčiněnní újmy.

Pramen: §1029 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Nezbytný statek
statek, jehož nakupované množství roste pomaleji než důchod spotřebitele

Např. chleba - není pravda, že vyděláme-li dvojnásobek, spotřebujeme dvojnásobné množství chleba. Spotřeba chleba roste pomaleji než náš důchod.

Nezletilost
doba před dovršením osmnáctého roku věku fyzické osoby odřádkovánítextMá se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku.

Pramen: § 31 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Nezvěstnost
Za nezvěstného může soud prohlásit svéprávného člověka, který opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a není o něm známo, kde se zdržuje

Pramen: § 66 zákona č. 89/2012 Sb. občasnkého zákona

Nežádoucí statek
statek, jehož spotřeba přináší záporný užitek (újmu)

Např. riziko.

Synonyma: statek s negativní preferencí

Neživotní pojištění

pro účely zákona o pojišťovnictví

soubor pojistných odvětví uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví

Viz životní pojištění, zbylá pojištění jsou neživotní.

Pramen: § 2 písm. w) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

NIBOR

New York InterBank Offered Rate

New York InterBank Offered Rate - newyorkská mezibankovní nabídková sazba
úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na newyorkském mezibankovním trhu

Používá se jako sazba referenční, např. "3% nad sazbou NIBOR".

Noční doba

ve smyslu zákoníku práce

doba mezi 22. a 6. hodinou

Pramen: § 78 písm. j) zákona č. 262/ 2009 zákoníku práce

Noční práce
práce konaná v noční době

Délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; není-li to z provozních důvodů možné, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout stanovenou týdenní pracovní dobu tak, aby průměrná délka směny nepřekročila 8 hodin v období nejdéle 26 týdnů po sobě jdoucích, přičemž při výpočtu průměrné délky směny zaměstnance pracujícího v noci se vychází z pětidenního pracovního týdne.

Pramen: § 94 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce

Nominální hodnota
jmenovitá hodnota, hodnota udaná (na cenném papíru, pohledávce, bankovce, atp.)

Synonyma: jmenovitá hodnota

NOPAT

Net Operating Profit after Taxes

Net Operating Profit after Taxes - čistý provozní zisk po zdanění
NOPAT = EBIT × (1-t)
t - sazba daně
vyjadřuje zdaněný zisk pro vlastníky a věřitele (nejsou odečteny úroky)
Normální hodnota
částka určená na základě cen, které jsou placeny nebu které mají být zaplaceny za obdobný výrobek určený ke spotřebě v zemi vývozu při běžném obchodu
Normativní ekonomie
ekonomický přístup, který spočívá v zkoumání a popisu optimální ekonomické reality, odvozování hodnotových soudů a doporučení

Protikladem je pozitivní ekonomie.

Nostrifikace
uznání, přijetí něčeho cizího, cizozemského, zejména uznání studií, hodností, titulů, diplomů, atp.
Nostro účet
bežný účet, který má banka u jiné banky (obvykle tuzemská banka u banky v cizině v cizí měně)
Notář
fyzická osoba splňující předpoklady podle zákona o notářích a jejich činnosti, kterou stát pověřil notářským úřadem
Notářská činnost
sepisování veřejných listin o právních úkonech, osvědčování právně významných skutečností a prohlášení, přijímání listin do úschovy a dále přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám
Notářský úřad
soubor pravomocí k notářské a další činnosti stanovené zákonem trvale spojený s místem výkonu této činnosti

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).