Hlavní navigace

Slovníček pojmů "N"

Nedílné součásti domů, budov a staveb
zařízení a předměty, které z hlediska stavebního díla umožňují jeho funkci a účel, ke kterému je určeno. Takováto zařízení a předměty musí být se stavebním dílem pevně spojena a nelze je demontovat, aniž by došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavebního díla, a jsou zpravidla součástí celkové dodávky stavebního díla.

Pramen: Příloha č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Nedokonalá konkurence
modelová tržní struktura, která neodpovídá podmínkám dokonalé konkurence, ve které mohou ekonomické subjekty uplatnit určitou monopolní sílu při stanovování ceny (tj. ovlivnit tržní výši ceny)
Nedovolená napodobenina zboží
nedovolenou napodobeninou zboží, včetně jeho obalu je zboží přímo nebo nepřímo vyrobené bez souhlasu majitele nebo spolumajitele patentu, majitele autorského osvědčení, majitele autorského práva nebo jiného práva chráněného autorským zákonem nebo majitele práva k zapsanému průmyslovému vzoru nebo užitnému vzoru nebo bez souhlasu osoby oprávněné k výrobě tohoto zboží, které je kopií nebo v němž je kopie zahrnuta, jestliže pořízení kopie porušuje tato práva podle zvláštního právního předpisu, dále i forma nebo raznice zvlášť určená nebo upravená k výrobě nedovolené napodobeniny, jestliže použití takové formy nebo raznice poškozuje nebo by mohlo poškodit práva majitele podle zvláštního právního předpisu
Nedovolené ozbrojování

trestní zákoník

trestný čin jehož se dopustí ten, kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty

Pramen: § 279 zákona č. 40/2009 Sb.

Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku

trestní zákoník

trestný čin jehož se dopustí ten, kdo neoprávněně pro vlastní potřebu pěstuje v množství větším než malém rostlinu konopí

Pramen: § 285 zákona č. 40/2009 Sb.

Negatorní žaloba
zápůrčí žaloba

Vlastník, který je ve svém právu rušen se domáhá, aby se žalovaný musel něčeho zdržet.

Negociace
vyjednávání
Negociační úvěr
modifikace eskontního úvěru, kdy eskontující (negociační) banka eskontuje směnky vývozce (věřitel) vystavených na dovozce (dlužník), iniciativa k eskontu směnek leží na dovozci
Nehmotná věc
jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez hmotné podstaty

Pramen: § 496 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)

ústava ČR

nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán. vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.

prezidenta a viceprezidenta nejvyššího kontrolního úřadu jmenuje prezident republiky na návrh poslanecké sněmovny.
odkaz na webové stránky NKÚ

Pramen: článek 97 zákona č. 1/1993 Sb., ústava ČR

Nejvyšší orgán

zákon o obchodních korporacích

v osobní společnosti jsou všichni její společníci, v kapitálové společnosti valná hromada a v družstvu členská schůze.

Pramen: § 44 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Nejvyšší soud

ústava ČR

nejvyšší soud je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje ústavní soud nebo nejvyšší správní soud. soudce je jmenován do funkce prezidentem republiky bez časového omezení. své funkce se ujímá složením slibu.

soudcem může být jmenován bezúhonný občan, který má vysokoškolské právnické vzdělání. další předpoklady a postup stanoví zákon.
soustavu soudů tvoří nejvyšší soud, nejvyšší správní soud, vrchní, krajské a okresní soudy.

Pramen: článek 92 zákona č. 1/1993 Sb., ústava ČR

Nekalá obchodní praktika

(1) Obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil.

(2) Je-li obchodní praktika zaměřena na spotřebitele, kteří jsou z důvodu duševní nebo fyzické slabosti nebo věku zvlášť zranitelní, hodnotí se její nekalost z hlediska průměrného člena této skupiny; tím není dotčeno obvyklé reklamní přehánění.

(3) Užívání nekalých obchodních praktik při nabízení nebo prodeji výrobků, při nabízení nebo poskytování služeb či práv se zakazuje. Nekalé jsou zejména klamavé a agresivní obchodní praktiky.

Pramen: § 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Nekalá soutěž
jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům

Pramen: § 2976 občanského zákona

Nekalé obchodní praktiky
za nekalou obchodní praktiku je dle zákona 36/2008 Sb. považováno takové jednání podnikatele vůči spotřebiteli, které je v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Automaticky se za nekalé praktiky označují klamavé obchodní praktiky a agresivní obchodní praktiky.
Několikeré příbuzenství
Je-li někdo se zůstavitelem příbuzný z více než z jedné strany, má z každé strany dědické právo, které by mu náleželo jako příbuznému z této strany.

Pramen: §1641 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Nelegální práce

pro účely zákona o zaměstnanosti

1. pokud fyzická osoba nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o osobu uvedenou v manžela nebo dítě této fyzické osoby, nebo
2. pokud cizinec nevykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o osobu uvedenou v manžela nebo dítě této fyzické osoby, nebo ji vykonává v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona povolení k zaměstnání vyžadováno.

Pramen: § 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Nemoc z povolání
nemoc uvedená v právních předpisech o sociálním zabezpečení (seznam nemocí z povolání), jestliže vznikla za podmínek tam uvedených
Nemocenské
Nemocenské je peněžitá dávka, která náleží zaměstnanci, který je podle zvláštního předpisu uznán dočasně neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání ("pracovní neschopnost").

Pramen: § 15 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění

Nemovité věci

pro účely občanského zákona

jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá

viz. také odst. 2) zákona 89/2012 Sb. veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou movité

Pramen: § 498 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Nemovitost

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

dovolává-li se tento zákon oprávnění nabývat nebo zcizovat nemovitost, rozumí se tím oprávnění nabývat nebo zcizovat nemovitou věc včetně jejího příslušenství.

Pramen: § 628 zákona č. 240/2013 Sb.

Nemožnost plnění

dle občanského zákoníku

Stane-li se plnění nemožným, povinnost dlužníka plnit zanikne.

Pramen: § 2006 odst. 1) občanského zákoníku

Neobjednané plnění

pro účely občanského zákona

Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět.

Pramen: §1838 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Neodvedení daně

trestní zákoník

trestný čin jehož se dopustí ten, kdo ve větším rozsahu nesplní jako zaměstnavatel nebo plátce svoji zákonnou povinnost odvést za zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na zdravotní pojištění nebo jinou podobnou povinnou platbu

Pramen: § 241 zákona č. 40/2009 Sb.

Neoprávněné nakládání s osobními údaji

trestní zákoník

kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.

Pramen: § 180 zákona č. 40/2009 Sb.

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).