Hlavní navigace

Slovníček pojmů "N"

Nájem věci

pro účely zákona o DPH

nájmem věci se rozumí i pronájem věci

Pramen: § 4 odst. 3 písm. f) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Nájemce
Nájemce je i bez zvláštního ujednání povinen užívat věc jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné.

Pramen: § 2213 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Nájemné
Nájemné se platí v ujednané výši, a není-li ujednána, platí se ve výši obvyklé v době uzavření nájemní smlouvy s přihlédnutím k nájemnému za nájem obdobných věcí za obdobných podmínek.

Pramen: § 2217 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Nájemní smlouva
Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně (ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky.

Pramen: § 2201 občanského zákoníku

Nakládání s obaly

pro účely zákona o obalech

výroba obalů, uvádění obalů nebo balených výrobků na trh nebo do oběhu, použití obalů, úprava obalů a opakované použití obalů
Nákladní list
přepravní doklad o uzavření smlouvy o přepravě věci nebo živých zvířat jako vozové zásilky
Nákladová funkce
vztah mezi náklady a objemem výroby (výstupem)
TC = f(Q)
Náklady
1. peněžně oceněná spotřeba výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů
2. spotřeba hodnot v daném období zachycená v účetnictví
Naléhavý případ

pro účely zákona o veřejných zakázkách

událost, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil

Pramen: § 17 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Náložný list
Potvrzení o převzetí zásilky lze nahradit náložným listem. Náložný list je cenný papír, se kterým je spojeno právo požadovat na dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem náložného listu; lze jej vydat na jméno, na řad nebo na doručitele.

Pramen: § 2572 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Naplavenina
Zemina naplavená poznenáhla na břeh náleží vlastníkovi pobřežního pozemku. To platí i o přírůstcích vzniklých působením větru nebo jiných přírodních sil.

Pramen: § 1068 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Narovnání
Dosavadní závazek lze nahradit novým závazkem i tak, že si strany ujednáním upraví práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné. Týká-li se narovnání věcného práva k věci zapsané do veřejného seznamu, nastávají účinky narovnání zápisem do tohoto seznamu.

Pramen: §1903 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Nasciturus
dítě dosud nenarozené, kterému se přiznávají práva (např. dědit) a povinnosti za podmínky, že se narodí živé
Následná nemožnost plnění
Stane-li se dluh po vzniku závazku nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. Nemožnost prokazuje dlužník.

Pramen: § 2006 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Nástroj elektronického podpisu

pro účely zákona o elektronickém podpisu

technické zařízení nebo programové vybavení, nebo jejich součásti, používané pro zajištění certifikačních služeb nebo pro vytváření nebo ověřování elektronických podpisů

Pramen: § 2 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

Natalita
porodnost, průměrný počet narozených za určité období

Též udáváno jakoprocentuální podíl novorozenců k celkovému počtu jedinců, či jako počet narozených na 1000 jedinců.

Synonyma: porodnost

Naturalia negotii
pravidelné složky právních úkonů (smluv). U právní úkonů se zpravidla vyskytují, jejich nedostatek však nemá vliv na platnost právního úkonu.

Pravidelnou složkou smluv bývá např. místo plnění.

Naturální mzda
může zaměstnavatel poskytovat jen se souhlasem zaměstnance a za podmínek s ním dohodnutých, a to v rozsahu přiměřeném jeho potřebám. Jako naturální mzda mohou být poskytovány výrobky, s výjimkou lihovin, tabákových výrobků nebo jiných návykových látek, výkony, práce nebo služby.

Pramen: § 119 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Návratní směnka
nová směnka, vystavená na viděnou na některého ze svých předchůdců a splatná v bydlišti tohoto předchůdce, kterou si může dát zaplatit ten, kdo je oprávněn ke směnečnému postihu

Synonyma: ritrata

Návyková látka

trestní zákoník

návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.

Pramen: § 130 č. 40/2009 Sb., trestního zákona

Ne bis in idem
právní zásada - zákaz nového stíhání obviněného pro týž skutek
Nebezpečný výrobek

pro účely zákona o ochraně spotřebitele

výrobek, který z důvodu jakékoli vady nebo nesprávné či nedostatečné informace sám o sobě nebo při obvyklém způsobu používání, sestavování nebo uchovávání, jakož i únikem škodlivých látek anebo v důsledku spoléhání se na přesnost, při náležité opatrnosti představuje nepředvídatelné nebo zvýšené nebezpečí ohrožení života, zdraví anebo majetku; výrobek nelze považovat za nebezpečný pouze proto, že byl do oběhu uveden výrobek bezpečnější

Pramen: § 2 odst. 1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Nebezpečný výrobek
každý výrobek, který nevyhovuje požadavkům na bezpečný výrobek
Nebytové prostory

dle zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor

a) místnosti nebo soubory místností, které podle rozhodnutí stavebního úřadu jsou určeny k jinému účelu než k bydlení, a jimiž jsou zejména prostory určené k provozování výroby, obchodu, služeb, výzkumu, administrativní činnosti, umělecké, výchovné a vzdělávací činnosti, dále archivy, garáže, skladové prostory a části veřejně přístupných prostorů budov; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu, prádelny, sušárny, kočárkárny a půdy,
b) byty, u kterých byl udělen souhlas k jejich užívání k nebytovým účelům.

Pramen: § 1 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

Nedělitelné plnění

pro účely občanského zákona

Nedělitelné plnění může věřitel požadovat na kterémkoli z několika dlužníků, ledaže z povahy závazku plyne, že dluh může být splněn jen společnou činností dlužníků.

Pramen: §1869 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).