Hlavní navigace

Slovníček pojmů "N"

Neoprávněné podnikání

trestní zákoník

trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání

Pramen: § 251 zákona č. 40/2009 Sb.

Neoprávněné podnikání

dle živnostenského zákona

provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského oprávnění pro tuto živnost

Pramen: § 61 odst. 1) živnostenského zákona

Neoprávněné užívání cizí věci

trestní zákoník

trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu jich přechodně užívat, nebo kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takových věcí, které mu byly svěřeny, přechodně užívá

Pramen: § 207 zákona č. 40/2009 Sb.

Neoprávněné vydání cenného papíru

trestní zákoník

trestný čin jehož se dopustí ten, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo získat pro sebe nebo pro jiného neoprávněnou výhodu nebo prospěch uvede do oběhu jako cenný papír listinu, aniž jsou splněny podmínky stanovené zákonem pro jeho vydání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Pramen: § 249 zákona č. 40/2009 Sb.

Neplatnost
je právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje a pokud má být podle něho plněno něco nemožného.

Pramen: §580 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Neposkytnutí pomoci

trestní zákoník

kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Pramen: § 150 zákona č. 40/2009 Sb.

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

trestní zákoník

řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.

Pramen: § 151 zákona č. 40/2009 Sb.

Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek v týdnu v trvání alespoň 35 hodin. Nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit u mladistvého zaměstnance méně než 48 hodin.

Pramen: § 92 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Nepřetržitý pracovní režim
režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně střídají ve směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v nepřetržitém provozu zaměstnavatele

Pramen: § 78 odst. 1) písm. f zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce

Nepřetržitý provoz
takový provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po sedm dnů v týdnu

Pramen: § 78 odst. 1) písm. f) zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce

Nepříčetnost

trestní zákoník

kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.

Pramen: § 26 zákona č. 40/2009 Sb.

Nepřímá diskriminace

dle zákona o zaměstnanosti

jednání, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup znevýhodňuje či zvýhodňuje fyzickou osobu vůči jiné na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů; nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního stavu je i odmítnutí nebo opomenutí přijmout opatření, která jsou v konkrétním případě nezbytná, aby fyzická osoba se zdravotním postižením měla přístup k zaměstnání

Za nepřímou diskriminaci se nepovažuje, pokud zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup jsou objektivně odůvodněny cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné, nebo pokud u osob se zdravotním postižením je právnická nebo fyzická osoba povinna učinit vhodná opatření k odstranění nevýhod vyplývajících z takového rozhodnutí, rozlišování nebo postupu.

Pramen: § 4 odst. 6) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Nepřímá diskriminace

zákoník práce

pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon.

za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce; účel sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za diskriminaci se rovněž nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené některým z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákonu.

Pramen: § 16 zákona č. 262/2006 Sb.

Nepřímé náklady
náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému výkonu (výrobku, službě) nýbrž je nutné je určitým způsobem rozpočítávat

Obvykle jsou nepřímými náklady např. mzdy režijních pracovníků, nájemné, energie, atp.

Nepřímé úplatkářství

trestní zákoník

trestný čin jehož se dopustí ten, kdo žádá nebo přijme úplatek za to, že bude svým vlivem nebo prostřednictvím jiného působit na výkon pravomoci úřední osoby

Pramen: § 333 zákona č. 40/2009 Sb.

Nepřímé zastoupení

zákona o evidenci tržeb

Jedná-li poplatník svým jménem na účet jiného poplatníka, je povinen evidovat tržbu ten, kdo jedná svým jménem na účet jiného.

Pramen: § 8 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb

Nepřímý podíl

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

nepřímým podílem se pro účely tohoto zákona rozumí podíl držený prostřednictvím jiné osoby nebo skupiny osob jednajících ve shodě

Pramen: § 2 zákona č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Nepřímý podíl

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

nepřímým podílem se pro účely tohoto zákona rozumí podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech právnické osoby držený prostřednictvím jiné osoby nebo osob jednajících ve shodě.

Pramen: § 624 odst. 4) zákona č. 240/2013 Sb.

Nepřímý podíl

dle zákona o bankách

podíl držený zprostředkovaně, a to prostřednictvím právnické osoby nebo osob, nad kterou nebo nad kterými je vykonávána kontrola

Pramen: § 17a odst. 2) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Nepříznivá sociální situace

pro účely zákona o sociálních službách

oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením
Nerezident
nerezidenty jsou ty jednotky, jejichž ekonomický zájem je soustředěn v jiných hospodářstvích - to znamená pokud působí po delší dobu (jeden rok nebo více) v ekonomických činnostech na těchto územích (ESA95 1.30).
Netto
čistý

Synonyma: ntto

Netto princip
uvádění jednotlivých položek v rozvaze pouze v zůstatkové ceně (netto)

Protějškem je brutto princip.

Neúčinná zrušovací doložka
Prohlásí-li zůstavitel, že neplatná budou všechna jeho příští pořízení pro případ jeho smrti, anebo že budou neplatná taková pořízení, jež nebudou zřízena v určité formě, nepřihlíží se k tomu.

Pramen: § 1581 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Neúměrné zkrácení
Zaváží-li se strany k vzájemnému plnění a je-li plnění jedné ze stran v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, může zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, ledaže jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena, se zřetelem k ceně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy. To neplatí, pokud se nepoměr vzájemných plnění zakládá na skutečnosti, o které druhá strana nevěděla ani vědět nemusela.

Pramen: §1793 odst.1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).