Hlavní navigace

Slovníček pojmů "P"

Poplatek

zákon o správních poplatcích

sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem u poplatku, jehož základ je vyjádřen v penězích (dále jen „procentní poplatek“). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru. Procentní poplatek se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.

Pramen: § 4 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Poplatník

zákon o správních poplatcích

poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

Pramen: § 3 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Poplatník daně

zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je:
a) převodce vlastnického práva k nemovité věci, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou a převodce a nabyvatel se v kupní nebo směnné smlouvě nedohodnou, že poplatníkem je nabyvatel
b) nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci v ostatních případech

Pramen: § 1 zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Poplatník daně
osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani
Popření pořadí pohledávky

insolvenční zákon

o popření pohledávky co do jejího pořadí jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka má méně výhodné pořadí, než je pořadí uvedené v přihlášce pohledávky, nebo je-li popíráno právo na uspokojení pohledávky ze zajištění. Ten, kdo popírá pořadí pohledávky, musí současně uvést, v jakém pořadí má být pohledávka uspokojena.

Pramen: § 195 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Popření pravosti pohledávky

insolvenční zákon

o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Pramen: § 193 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Popření výše pohledávky

insolvenční zákon

o popření pohledávky co do její výše jde tehdy, je-li namítáno, že dlužníkův závazek je nižší než přihlášená částka. Ten, kdo popírá výši pohledávky, musí současně uvést, jaká je ve skutečnosti výše pohledávky.

Pramen: § 194 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Poptávka
funkční závislost mezi cenou statku a jeho poptávaným množstvím
množství statků, které jsou kupující ochotni koupit při určité ceně

Angl. demand.

Porod

dle zákona o nemocenském pojištění

takové ukončení těhotenství, při kterém je do matriky narození zapsáno narození dítěte

Pramen: § 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Portfolio
soubor, obvykle soubor investičních možností
Portfoliový obchod

pro účely zákona o podnikání na kapitálovém trhu

portfoliový obchod podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů2b).

Pramen: § 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Porušení dobrých mravů
Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů, je povinen ji nahradit; vykonával-li však své právo, je škůdce povinen škodu nahradit, jen sledoval-li jako hlavní účel poškození jiného.

Pramen: § 2909 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Porušení obchodního tajemství
Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděl a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným na základě jeho pracovního poměru k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán, nebo b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.

Pramen: § 2985 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Porušení povinnosti v insolvenčním řízení

trestní zákoník

trestný čin jehož se dopustí ten, kdo v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení

Pramen: § 225 zákona č. 40/2009 Sb.

Porušení tajemství listin

trestní zákoník

kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, fotografie, filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného tím, že je zveřejní, zpřístupní třetí osobě nebo je jiným způsobem použije.

Pramen: § 183 zákona č. 40/2009 Sb.

Pořádková pokuta

insolvenční zákon

insolvenční soud může uložit i členům nebo náhradníkům věřitelského výboru, kteří se bez řádné omluvy neúčastní jeho schůzí nebo jinak neplní své povinnosti.
tnsolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200 000 Kč.

Pramen: § 81 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Pořizovací cena
cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související

Pramen: § 25 odst. 4) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Pořizovací nezpůsobilost
Nesvéprávný není způsobilý pořizovat, nejedná-li se o případy uvedené v § 1526 až 1528.

Pramen: § 1525 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Pořizovatel

dle stavebního zákona

příslušný obecní úřad, krajský úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "ministerstvo") nebo Ministerstvo obrany, který pořizuje územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentaci, vymezení zastavěného území nebo politiku územního rozvoje

Pramen: § 2 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Pořizovatel

pro účely zákona o DPH

osoba, která pořizuje zboží z jiného členského státu

Pramen: § 16 odst. 1) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Pořizovatel databáze
fyzická nebo právnická osoba, která na svou odpovědnost pořídí databázi, nebo pro kterou tak z jejího podnětu učiní jiná osoba

Pramen: § 89 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona

Poskytnutí služby

pro účely zákona o DPH

všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti.

Poskytnutím služby se rozumí také

a) převod práv,
b) poskytnutí práva využití věci nebo práva anebo jiné majetkově využitelné hodnoty,
c) vznik a zánik věcného břemene,
d) přijetí závazku zdržet se určitého jednání nebo strpět určité jednání nebo situaci.

Pramen: § 14 odst. 1) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Poskytování peněžních služeb

pro účely devizového zákona

zprostředkování úhrad do zahraničí a přejímání úhrad ze zahraničí
Poskytování právních služeb
zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracování právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu

Právní služby mohou poskytovat jen advokáti.

Poskytovatel certifikačních služeb

pro účely zákona o elektronickém podpisu

fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která vydává certifikáty a vede jejich evidenci, případně poskytuje další služby spojené s elektronickými podpisy

Pramen: § 2 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).