Hlavní navigace

Slovníček pojmů "P"

Podíl na zisku

zákon o obchodních korporacích

se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Lze jej rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak.

Pramen: § 34 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Podílnictví

trestní zákoník

trestný čin jehož se dopustí ten, kdo ukryje, na sebe nebo jiného převede anebo užívá
a) věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky nebo v cizině jinou osobou, nebo jako odměna za něj
b) věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která byla opatřena za věc nebo jinou majetkovou hodnotu uvedenou v písmenu a)

Pramen: § 214 zákona č. 40/2009 Sb.

Podílník

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

používá-li zákon o investičních společnostech a investičních fondech ve vztahu k zahraničnímu investičnímu fondu pojem "podílník", rozumí se jím osoba ve srovnatelném postavení jako podílník.

Pramen: § 630 odst. 2) zákona č. 240/2013 Sb.

Podílový fond

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

podílový fond je tvořen jměním. vlastnické právo k majetku v podílovém fondu náleží společně všem podílníkům, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných podílových listů. žádný z podílníků však nemůže žádat o oddělení majetku v podílovém fondu, rozdělení podílového fondu nebo zrušení podílového fondu. Ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví se pro podílový fond nepoužijí.

podílový fond nemá právní osobnost.

Pramen: § 102 zákona č. 240/2013 Sb.

Podílový list

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

cenný papír, nebo zaknihovaný cenný papír, který představuje podíl podílníka na podílovém fondu a se kterým jsou spojena práva podílníka plynoucí z tohoto zákona nebo ze statutu podílového fondu.

Pramen: § 115 zákona č. 240/2013 Sb.

Podlahová plocha bytu
podlahová plocha všech místností, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu nebo rozestavěného bytu
Podlahová plocha nebytového prostoru
podlahová plocha všech místností nebytového prostoru včetně ploch určených výhradně k užívání s nebytovým prostorem; do této plochy se započítává jednou polovinou podlahová plocha vnitřních ochozů a jiných ploch, které jsou součástí meziprostoru
Podlimitní veřejná zakázka
zakázka, u níž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky nedosáhne finančních limitů uvedených v § 14 odst. 2 a 3 zákona o veřejných zakázkách

Protikladem jsou nadlimitní veřejné zakázky.

Podmínka

pro účely občanského zákona

Vznik, změnu nebo zánik práv lze vázat na splnění podmínky.

Pramen: § 548 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Podnájem
nájem pronajaté věci, tj. situace, kdy pronajímatel má pronajímanou věc sám pronajatou od třetí osoby

Viz např. § 719 občanského zákoníku (podnájem bytu), nebo § 6 zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

Pramen: § 2215 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Podněcování k trestnému činu

trestní zákoník

trestný čin jehož se dopustí ten, kdo veřejně podněcuje k trestnému činu

Pramen: § 364 zákona č. 40/2009 Sb.

Podnik pomocných bankovních služeb
právnická osoba, která poskytuje služby sloužící k podpoře podnikání bank

Pramen: § 17a odst. 5) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Podnikání
soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku
Podnikání zahraniční osoby na území ČR
podnikání této osoby, má-li podnik nebo jeho organizační složku umístěnou na území České republiky
Podnikatel
Podnikatelem podle obchodního zákoníku je:
a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
Podnikatel

pro účely občanského zákona

je ten, kdo samostatně, soustavně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem za účelem dosažení zisku.

Pramen: § 420 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Podnikatelské riziko
nebezpečí, že se dosažené výsledky podnikání budou odchylovat od výsledků předpokládaných
Pododkaz
Přikáže-li zůstavitel odkazovníku splnění dalšího odkazu, nezbavuje odkazovníka povinnosti splnit další odkaz ani skutečnost, že hodnota dalšího odkazu přesahuje hodnotu odkazu.

Pramen: zákon č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Podplácení
jednání, jímž:
a) soutěžitel osobě, která je členem statutárního nebo jiného orgánu jiného soutěžitele nebo je v pracovním poměru k jinému soutěžiteli, přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí či poskytne jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži, anebo b) osoba uvedená v písmenu a) přímo či nepřímo žádá, dá si slíbit nebo přijme za stejným účelem jakýkoliv prospěch.

Pramen: § 2983 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Podplácení

trestní zákoník

Kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

Pramen: § 161 zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Podplacení

trestní zákoník

trestný čin jehož se dopustí ten, kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek, nebo kdo jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného poskytne, nabídne nebo slíbí úplatek

Pramen: § 332 zákona č. 40/2009 Sb.

Podpojištění
Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.

Pramen: § 2854 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Podpora prodeje
prvek marketingové komunikace, který představuje krátkodobé stimuly povzbuzující nákup nebo prodej výrobku
Podpůrce
nesmí ohrozit zájmy podporovaného nevhodným ovlivňováním, ani se na úkor podporovaného bezdůvodně obohatit

Pramen: §47 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Podpůrčí doba

dle zákona o nemocenském pojištění

doba, po kterou má být podle tohoto zákona vyplácena dávka

Pramen: § 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).