Hlavní navigace

Slovníček pojmů "P"

Podřízená pohledávka

insolvenční zákon

je pohledávka, která má být podle smlouvy uspokojena až po uspokojení jiné pohledávky případně ostatních pohledávek dlužníka, zejména je-li vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka; za podřízenou pohledávku se považuje také pohledávka z podřízeného dluhopisu podle zvláštního právního předpisu.

Pramen: § 172 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Podřízené dluhopisy
dluhopisy, kde v případě
a) vstupu emitenta do likvidace,
b) prohlášení konkurzu na majetek emitenta,
c) povolení vyrovnání, nebo
d) je-li emitentem zahraniční osoba, též jiného obdobného opatření,
budou uspokojeny pohledávky s nimi spojené až po uspokojení všech ostatních pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti
Podřízený fond

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

podřízeným fondem je fond kolektivního investování, který investuje alespoň 85 % hodnoty svého majetku do cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných jedním řídícím fondem.

Pramen: § 246 zákona č. 240/2013 Sb.

Podstatný omyl
týká-li se osoby, které se něco zůstavuje, nebo podílu či věci, které se zůstávají a nebo jejich podstatných věcí

Pramen: § 1530 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Podstatný vliv
takový významný vliv na řízení nebo provozování podniku podle zvláštního právního předpisu, jenž není rozhodující; není-li prokázán opak, považuje se za podstatný vliv dispozice nejméně s 20 % hlasovacích práv

Pramen: § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Podvod

trestní zákoník

trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou

Pramen: § 209 zákona č. 40/2009 Sb.

Podvojné účetnictví
účetnictví založené na principu podvojnosti
Podzástavní právo
Podzástavní právo vznikne zastavením pohledávky, zajištěné zástavním právem, jestliže zástavou je věc.

Pramen: § 1390 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Podzástavní věřitel

dle zákona o vyvlastnění

ten, kdo má pohledávku zajištěnou zastavením pohledávky zajištěné zástavním právem na vyvlastňovaném pozemku nebo stavbě

Pramen: § 2 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě

Pohlavní zneužití

trestní zákoník

kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným způsobem pohlavně zneužije

Pramen: § 187 zákona č. 40/2009 Sb.

Pohledávka
právo jedné osoby (věřitele) na plnění určitého závazku (dluhu) osobou druhou (dlužníkem)
Pohledávka z vkladu
pohledávka vkladatele na výplatu peněžních prostředků svěřených bance, zahraniční bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu nebo obdobné pohledávky na vrácení peněz, zejména pohledávka z obchodu na peněžním trhu
Pohledávky finančního charakteru
pohledávkami finančního charakteru pohledávky z obchodů, jejichž předmětem jsou výlučně peněžní prostředky nebo finanční nástroje; tyto pohledávky mohou být zcela nebo zčásti složeny
1. ze současných nebo budoucích, podmíněných nebo nepodmíněných pohledávek, včetně pohledávek vyplývajících z rámcové či obdobné smlouvy,
2. z pohledávek určité třídy nebo druhu, vznikajících příležitostně, nebo
3. z pohledávek vůči jiné osobě, než je poskytovatel finančního zajištění,
Pohrdání soudem

trestní zákoník

trestný čin jehož se dopustí ten, kdo opakovaně
a) závažným způsobem ruší jednání soudu
b) při takovém jednání se k soudu chová urážlivě nebo soud znevažuje
c) bez dostatečné omluvy neuposlechne příkaz nebo výzvu soudu anebo jednání soudu zmaří

Pramen: § 336 zákona č. 40/2009 Sb.

Pochybné úvěry
pochybné úvěry představují pohledávky, u kterých je splacení vysoce nepravděpodobné. Tyto úvěry jsou zpravidla po splatnosti 180 až 360 dní
Poison pill
taktika odrazování od nepřátelského převzetí, kdy se cílová společnost pokouší udělat své akcie pro útočníka méně atraktivní

Rozlišují se dva základní typy poison pills:
1) "flip-in", kdy je stávajícím akcionářům (mimo útočníka) umožněno získat více akcií se slevou,
2) "flip-out", kdy je stávajícím akcionářům umožněno po převzetí nakoupit akcie útočníka se slevou.

Anglicky "jedovatá pilulka".

Pojistitel

pro účely zákona o pojistné smlouvě

právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle zvláštního zákona

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Pojistka
písemné potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pramen: § 2775 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Pojistná doba

pro účely zákona o pojistné smlouvě

doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Pojistná hodnota

pro účely zákona o pojistné smlouvě

nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné události nastat

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Pojistná smlouva

dle zákona o pojistné smlouvě

smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné

Pramen: § 2 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Pojistná událost

pro účely zákona o pojistné smlouvě

nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Pojistné

pro účely zákona o pojistné smlouvě

úplata za soukromé pojištění, Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění.

Pramen: § 2782 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Pojistné nebezpečí

pro účely zákona o pojistné smlouvě

možná příčina vzniku pojistné události

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Pojistné období

pro účely zákona o pojistné smlouvě

časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).