Hlavní navigace

Slovníček pojmů "P"

Pojistné podmínky
podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění uzavíraných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky
Pojistné riziko

pro účely zákona o pojistné smlouvě

míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Pojistné riziko
míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané pojistným nebezpečím
Pojistník

pro účely zákona o pojistné smlouvě

osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Pojistný podvod

trestní zákoník

trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí
a) v souvislosti s uzavíráním nebo změnou pojistné smlouvy
b) v souvislosti s likvidací pojistné události
c) při uplatnění práva na plnění z pojištění nebo jiné obdobné plnění

Pramen: § 210 zákona č. 40/2009 Sb.

Pojistný zájem
Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.

Pramen: § 2761 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Pojistný zájem

pro účely zákona o pojistné smlouvě

oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Pojištěná činnost

dle zákona o nemocenském pojištění

zaměstnání vykonávané za podmínek zakládajících účast na pojištění, samostatná výdělečná činnost, pokud se osoba samostatně výdělečně činná na základě výkonu této činnosti přihlásila k účasti na pojištění, a zaměstnání zahraničního zaměstnance, pokud se přihlásil k účasti na pojištění

Pramen: § 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Pojištěnec

dle zákona o nemocenském pojištění

fyzická osoba, která je účastna pojištění; za pojištěnce se považuje též fyzická osoba po zániku pojištění, pokud jí plyne ochranná lhůta (§ 15), uplatňuje nárok na dávku pojištění (dále jen "dávka") nebo dávku pobírá, a fyzická osoba v době přerušení pojištění

Pramen: § 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Pojištění cizího nebezpečí
Uzavře-li pojistník ve vlastní prospěch smlouvu vztahující se na pojistné nebezpečí jako možnou příčinu vzniku pojistné události u třetí osoby, může uplatnit právo na pojistné plnění, pokud prokáže, že třetí osobu s obsahem smlouvy seznámil a že ta, vědoma si, že právo na pojistné plnění nenabude, souhlasí, aby pojistník pojistné plnění přijal. Má-li být pojištěným potomek pojistníka, který není plně svéprávný, nevyžaduje se zvláštní souhlas, pokud je pojistník sám zákonným zástupcem pojištěného a nejedná se o pojištění majetku.

Pramen: § 2767 odst.1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Pojištění velkého pojistného rizika
Pojišťuje-li pojistitel velké pojistné riziko v neživotním pojištění podle jiného zákona upravujícího pojišťovnictví, lze se odchýlit od jakéhokoli ustanovení této části ve prospěch kterékoli strany, vyžaduje-li to účel a povaha pojištění.

Pramen: § 2872 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Pojištěný
Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek nebo odpovědnost nebo jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje, je pojištěným.

Pramen: § 2766 zákona č. 89/2012 Sb.občanského zákona

Pojišťovací agent
právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s pojišťovnou
Pojišťovací činnost
uzavírání pojistných smluv podle zvláštního právního předpisu pojišťovnou, správa pojištění a poskytování plnění z pojistných smluv, poskytování asistenčních služeb a zpracování osobních údajů s těmito činnostmi souvisejících. Součástí pojišťovací činnosti je nakládání s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy pojišťovny ("finanční umístění"), uzavírání smluv pojišťovnou se zajišťovnami o zajištění závazků pojišťovny vyplývajících z jí uzavřených pojistných smluv (pasivní zajištění) a činnost směřující k předcházení vzniku škod a zmírňování jejich následků (zábranná činnost)
Pojišťovací nebo zajišťovací makléř
právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné nebo zajišťovací smlouvy
Pojišťovna
tuzemská pojišťovna, pojišťovna z jiného členského státu nebo pojišťovna z třetího státu
Pokladní blok
originál dokladu o plnění, tedy prodeji zboží nebo o poskytnutí hostinské činnosti vytištěný registrační pokladnou s fiskální pamětí
Pokladní evidence
kontrolní pokladní bloky, uspořádané podle závěrek, a servisní kniha
Pokladní místo
každé místo, kde se v prodejním místě uskutečňují platby v maloobchodě a za hostinskou činnost
Pokladniční poukázka
krátkodobé dluhopisy emitované nejčastěji centrálními bankami jednotlivých zemí.
Pokus

trestní zákoník

jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat, je pokusem trestného činu, jestliže k dokonání trestného činu nedošlo.

Pramen: § 21 zákona č. 40/2009 Sb.

Policejní orgány

trestní řád

policejními orgány se rozumějí:
a) útvary Policie České republiky, b) Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků Policie České republiky, příslušníků Vězeňské služby České republiky, celníků anebo zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce v Policii České republiky, nebo o trestných činech zaměstnanců České republiky zařazených k výkonu práce ve Vězeňské službě České republiky anebo v Celní správě České republiky, spáchaných v souvislosti s plněním jejich pracovních úkolů
c) pověřené orgány Vězeňské služby České republiky v řízení o trestných činech osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, spáchaných ve vazební věznici, věznici nebo v ústavu pro výkon zabezpečovací detence
d) pověřené celní orgány v řízení o trestných činech spáchaných porušením celních předpisů a předpisů o dovozu, vývozu nebo průvozu zboží, a to i v případech, kdy se jedná o trestné činy příslušníků ozbrojených sil nebo bezpečnostních sborů, a dále porušením právních předpisů při umístění a pořízení zboží v členských státech Evropských společenství, je-li toto zboží dopravováno přes státní hranice České republiky, a v případech porušení předpisů daňových, jsou-li celní orgány správcem daně podle zvláštních právních předpisů
e) pověřené orgány Vojenské policie v řízení o trestných činech příslušníků ozbrojených sil a osob, které páchají trestnou činnost proti příslušníkům ozbrojených sil ve vojenských objektech, proti vojenským objektům, vojenskému materiálu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany, f) pověřené orgány Bezpečnostní informační služby v řízení o trestných činech příslušníků Bezpečnostní informační služby
g) pověřené orgány Úřadu pro zahraniční styky a informace v řízení o trestných činech příslušníků Úřadu pro zahraniční styky a informace
h) pověřené orgány Vojenského zpravodajství v řízení o trestných činech příslušníků Vojenského zpravodajství
i) pověřené orgány Generální inspekce bezpečnostních sborů v řízení o trestných činech příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo o trestných činech zaměstnanců České republiky, zařazených k výkonu práce v Generální inspekci bezpečnostních sborů

Pramen: § 12 zákona č. 141/1961 Sb.

Polohové určení nemovitosti a katastrálního území

pro účely katastrálního zákona

určení jejich polohy ve vztahu k ostatním nemovitostem a katastrálním územím

Pramen: § 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrálního zákona

Pomluva

trestní zákoník

trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu

Pramen: § 184 zákona č. 40/2009 Sb.

Pomoc v nesnázích
Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích, poskytne mu pořadatel neprodleně pomoc.

Pramen: § 2541 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).