Hlavní navigace

Slovníček pojmů "D"

Daňový štít
efekt zvyšování rentability vlastního kapitálu použitím cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku: Úroky z cizího kapitálu jako součást nákladů snižují zisk, ze kterého se platí daň, a tím snižují daňové zatížení podniku. Výsledná výnosnost vlastního kapitálu se zvýší.

Též označováno jako "daňový efekt".
Příklad [Synek M. - Manažerská ekonomika]: Mějme dva podniky, oba mají výnosnost aktiv 20% a úroková míra je 8%, zdanění je 40%.

 Vlastní
kapitál
Cizí
kapitál
Výnos
20%
Úroky
8%
Zisk
nezdaněný
Daň
40%
Zisk
zdaněný
Výnosnost
vlastního kapitálu
A2000-400-40016024012 %
B100010004008032012819219,2%

náklady na cizí kapitál = úroková míra × (1 - sazba daně)

Daňový vrubopis
daňový doklad, kterým se opravuje výše daně z přidané hodnoty při při zvýšení základu daně, ke kterému dojde po datu uskutečnění zdanitelného plnění

Redakčně upraveno.

Pramen: § 42 odst. 2 a § 43 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Synonyma: vrubopis

Darovací smlouva
Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá.

Pramen: § 2055 občanského zákoníku

Darování podpory
Zaváže-li se dárce obdarovaného pravidelně podporovat, přechází právo na podporu i povinnost k podpoře na dědice dárce a obdarovaného, jen pokud to bylo výslovně ujednáno.

Pramen: § 2062 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Darovnání pro případ smrti
Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se posuzuje zpravidla jako odkaz. Podle ustanovení o darování se řídí, přijme-li obdarovaný dar a vzdá-li se dárce výslovně práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu.

Pramen: § 2063 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Databáze

dle autorského zákona

soubor nezávislých děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření

Pramen: § 88 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona

Databáze pokladen

pro účely zákona o registračních pokladnách

evidence vedená ministerstvem pro účely správy daní, do které finanční úřady zaznamenávají nezbytné údaje o pokladnách a jejich provozu

Pramen: § 2 zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách

Datosměnka
směnka splatná určitý čas po datu vystavení

"... zaplatím tři dny po vystavení ..."

Datová schránka

pro účely zákona o elektronických úkonech

je elektronické úložiště, které je určeno k
a) doručování orgány veřejné moci,
b) provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci.

Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra.

Pramen: § 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Datová zpráva

pro účely zákona o elektronickém podpisu

elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou

Pramen: § 2 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

Datový soubor osobních údajů

pro účely zákona o ochraně osobních údajů

soubor osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií

Pramen: § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Dávka
1. jednorázová daň;
2. transferová platba z veřejných prostředků, mající sociální charakter (sociální dávky)
Dávkové řízení
Předmětem dávkového řízení je rozhodování o nemocenském, podpoře při ošetřování člena rodiny, vyrovnávacím příspěvku v těhotenství a mateřství a peněžité pomoci v mateřství.

Pramen: § 55 a násl. zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociální zabezpečení

DAX

burza

Index frankfurtské burzy, který se vypočte z kurzů 30 německých akcií s nejsilnějším obratem.
DDP

Delivered Duty Paid

Delivered Duty Paid - s dodáním clo placeno (...ujednané místo určení) - doložka INCOTERMS
Náklady a rizika spojená se zbožím přecházejí na kupujícího na sjednaném místě určení. Prodávající opatřuje dovozní povolení, hradí clo, celní poplatky, dovozní daně a jiné dovozní dávky. Pokud smlouva výslovně neuvádí opak, není povinností prodávajícího opatřit pojistku.
DDU

Delivered Duty Unpaid

Delivered Duty Unpaid - s dodáním clo neplaceno (...ujednané místo určení) - doložka INCOTERMS
Prodávající má za povinnost dát zboží k dispozici kupujícímu v ujednaném místě v zemi dovozu, nést všechny výlohy a rizika do okamžiku dodání, včetně výkladky (s vyjímkou cla, daní a jiných úředních poplatků placených při dovozu). Kupující hradí clo, celní poplatky, dovozní daně a dávky a obstarává dovozní povolení.
De facto
podle skutečnosti, podle faktického stavu
De iure
podle práva, právně
De lege ferenda
z hlediska připravované právní úpravy
úvaha o tom, jaké by právo mělo být, co z hlediska uvažujícího subjektu by mělo či nemělo být upraveno
De lege ferenda označuje námět pro přípravu nové právní úpravy, diskusi o její potřebnosti a smyslu, popřípadě kritiku navrhovaných osnov koncipovaných či renovovaných zákonů.
De lege lata
z hlediska platné právní úpravy
úvaha o tom, jaké právo je, co jako právo platí
De lege lata znamená uvažovat o problému z hlediska zákona či úpravy již přijaté, a tedy případně kritizovat obsah platných předpisů, poukazovat na nejasnosti jejich dikce a významu a zabývat se problémem jejich systematického zařazení ve stávajícím právním řádu.
Debet
1. pohledávka, dluh;
2. dlužnická (levá) strana účtů v podvojném účetnictví, "má dáti"
Decentralizace
organizační princip přenášející rozhodovací pravomoci a odpovědnost od centrálního řídícího orgánu do nižších úrovní řízení
Dědická nezpůsobilost
Z dědického práva je vyloučen, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevu poslední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli překazil nebo jeho poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil, ledaže mu zůstavitel tento čin výslovně prominul

Pramen: § 1481 zákona č. 89/2012 Sb. občanskoho zákona

Dědická smlouva
Veřejná listina, kterou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá.

Pramen: § 1582 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Dědický nápad
Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele. Kdo zemře před zůstavitelem, nebo současně s ním, nedědí.

Pramen: § 1479 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).