Hlavní navigace

Slovníček pojmů "P"

Platová třída
kategorie, do které se zaměstnanec zařadí na základě druhu práce a v jeho rámci na něm požadovaných nejnáročnějších prací a plnění kvalifikačních předpokladů, popřípadě kvalifikačních požadavků, pokud zaměstnavatel stanovil kvalifikační požadavky vnitřním platovým předpisem. Vedoucí zaměstnanec se zařadí do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon odborně řídí nebo které sám vykonává.
Charakteristiky platových tříd stanoví příloha k zákonu o platu.

Zaměstnanci náleží platový tarif stanovený pro platovou třídu, do které je zařazen, ve výši a za podmínek stanovených prováděcím předpisem - např. nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.

Pramen: § 4 zákona č. 143/1992 Sb., o platu

Platový tarif

u státní služby

základní pravidelně měsíčně poskytovaná složka platu stanovená v měsíčních částkách za stanovenou dobu výkonu služby

Státnímu zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu stanovenou pro služební místo, na které byl jmenován, a pro platový stupeň, do kterého byl zařazen.

Pramen: § 134 zákona č. 218/2002 Sb., služebního zákona

Platový tarif
základní složka platu, která zaměstnanci náleží a je stanovena pro platovou třídu (a platový stupeň), do které je zařazen, ve výši a za podmínek stanovených prováděcím předpisem - nařízením vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací § 6.

Pramen: § 4 odst. 2) zákona č. 143/1992 Sb., o platu

Platový tarif

pro účely zákoníku práce

Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak.

Pramen: § 123 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Platový výměr
Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci v den nástupu do práce platový výměr, který musí být písemný; tuto povinnost nemá zaměstnavatel vůči zaměstnanci, se kterým sjednal smluvní plat.

je zaměstnavatel povinen uvést údaje o platové třídě a platovém stupni, do nichž je zaměstnanec zařazen, a o výši platového tarifu a ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu. Termín a místo výplaty je nutno v platovém výměru uvést, pokud tyto údaje neobsahuje smlouva nebo vnitřní předpis. Dojde-li ke změně skutečností uvedených v platovém výměru, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost zaměstnanci písemně oznámit včetně uvedení důvodů, a to nejpozději v den, kdy změna nabývá účinnosti.

Pramen: § 136 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Plebiscit
přímé obecné lidové hlasování, referendum, usnesení lidu
Pletichy v insolvenčním řízení

trestní zákoník

trestný čin jehož se dopustí ten, kdo jako věřitel v souvislosti s hlasováním věřitelů v insolvenčním řízení přijme nebo si dá slíbit v rozporu se zásadami a pravidly insolvenčního řízení majetkový nebo jiný prospěch

Pramen: § 226 zákona č. 40/2009 Sb.

Plná moc
jednostranný právní úkon (obvykle formou deklaratorní listiny), kterým zmocnitel (zastoupený) dává třetím osobám na vědomí, že zmocněný (zástupce) je oprávněn za něj v určitém rozsahu jednat

"Plná moc", která pouze určité zmocnění osvědčuje, není "dohodou o plné moci", na jejímž základě zastoupení vzniká.

Plná zaměstnanost

N*

úroveň zaměstnanosti, která odpovídá stavu ekonomiky na úrovni potenciálního produktu
Plod

pro účely občanského zákona

je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho.

Pramen: § 491 odst.1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Plocha

dle stavebního zákona

část území tvořená pozemkem nebo souborem pozemků, která je vymezena v politice územního rozvoje, zásadách územního rozvoje nebo územním plánu, popřípadě v územně plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob jejího využití a její význam

Pramen: § 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Plochou nadmístního, popřípadě republikového významu

dle stavebního zákona

plocha, která svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí nebo více městských částí na území hlavního města Prahy, popřípadě území více krajů

Pramen: § 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Pobočka

pro účely občanského zákona

je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou.

Pramen: § 503 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Pobočný spolek
se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku. Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rejstříku. Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku.

Pramen: § 228 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Poctivá držba
Kdo má z přesvědčivého důvodu za to, že mu náleží právo, které vykonává, je poctivý držitel. Nepoctivě drží ten, kdo ví nebo komu musí být z okolností zjevné, že vykonává právo, které mu nenáleží

Pramen: §992 odst.1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Poctivé zobrazení účetnictví
Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Tam, kde účetní jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá.

Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Pramen: § 7 odst. 2) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Synonyma: poctivý obraz účetnictví

Počáteční kapitál

pro účely zákona o podnikání na kapitálovém trhu

součet:
1. splaceného základního kapitálu,
2. splaceného emisního ážia,
3. povinných rezervních fondů,
4. ostatních rezervních fondů vytvořených ze zisku po zdanění, s výjimkou rezervních fondů účelově vytvořených,
5. rozdílu nerozděleného zisku z předchozích období, uvedeného v účetní závěrce ověřené auditorem a schválené valnou hromadou, o jehož rozdělení valná hromada nerozhodla, a neuhrazené ztráty z předchozích období včetně ztráty za minulá účetní období

Pramen: § 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Počítání času
Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek.

Pramen: § 605 odst.1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Počítání času

trestní zákoník

kde tento zákon spojuje s uplynutím určité doby nějaký účinek, nezapočítává se do ní den, kdy nastala událost určující její začátek.

Pramen: § 139 zákona č. 40/2009 Sb.

Podání alkoholu dítěti

trestní zákoník

trestný čin jehož se dopustí ten, kdo ve větší míře nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol

Pramen: § 204 zákona č. 40/2009 Sb.

Podávání alkoholických nápojů mládeži
trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo soustavně nebo ve větší míře podává osobám mladším než osmnáct let alkoholické nápoje
Podávání anabolických látek mládeži
trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo opakovaně nebo ve větší míře podává osobě mladší než osmnáct let anabolika nebo jiné prostředky s anabolickým účinkem k jinému než léčebnému účelu
Podfond

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

je účetně a majetkově oddělená část jejího jmění.

Akciová společnost s proměnným základním kapitálem zahrnuje do podfondu nebo podfondů majetek a dluhy ze své investiční činnosti. Označení podfondu musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy akciové společnosti s proměnným základním kapitálem a slovo "podfond", popřípadě jinak vyjádřit jeho vlastnost podfondu.

Pramen: § 165 zákon č. 240/2013 Sb.

Podíl

zákon o obchodních korporacích

představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.

Pramen: § 30 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

Podíl na hlasovacích právech

pro účely zákona o nabídkách převzetí

Přímý podíl hlasů plynoucích z účasti akcionáře ve společnosti na celkovém počtu hlasů plynoucích z účasti ve společnosti. Akcie, se kterými není spojeno hlasovací právo, se pro účely výpočtu podílu na hlasovacích právech považují za akcie bez hlasovacích práv I v případech, kdy jich podle zvláštního právního předpisu dočasně nabývají. Při výpočtu podílu na hlasovacích právech se nezohledňují hlasy z akcií v majetku cílové společnosti nebo jí ovládané osoby ani hlasy z akcií, které jsou drženy na účet cílové společnosti nebo jí ovládané osoby

Pramen: § 2 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).