Hlavní navigace

Slovníček pojmů "O"

Obchodní závod

pro účely občanského zákona

je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu

Pramen: § 502 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Obchodník s cennými papíry

dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

je právnická osoba, která poskytuje investiční služby na základě povolení České národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry

Pramen: § 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Obchody s účastí tvůrců trhu

na burze

vešekré obchody uzavřené v systému pro podporu trhu akcií a dluhopisů
Objednávka

na burze

příkaz člena burzy k nákupu nebo prodeji předmětu obchodu, který člen burzy vkládá stanoveným způsobem bez identifikace protistrany obchodu
Objektivní lhůta
lhůta, která začíná běžet od okamžiku, kdy k určté právní skutečnosti došlo

Protikladem je subjektivní lhůta.

Objektivní odpovědnost
odpovědnost, u které není podmínkou vzniku zavinění
Objektivní právo
soubor pravidel chování, vytvořený státem v určité zvláštní formě a státem vynutitelný (zákony atp.)
Objektivní riziko
riziko nezávislé na činnosti zúčastněných subjektů
Objemová podmínka

na burze

určení minimálního počtu cenných papírů, při kterém může být objednávka, resp. její určená část párována s jinou objednávkou
Oblát
ten, vůči němuž je směřován návrh na uzavření smlouvy
Obligační právo
závazkové právo
Obligatorní
závazný, povinný, nutný

Např. obligatorní (povinnou) náležitostí pracovní smlouvy je místo výkonu práce. Opak "fakultativní".

Obligo
1. závazek, povinnost, odpovědnost, záruka, ručení
2. souhrn směnečných dluhů podniků
3. kniha směnečných dlužníků v bance
Obmyšlený

pro účely zákona o pojistné smlouvě

osoba určená pojistníkem v pojistné smlouvě, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Obmyšlený
osoba určená, která je oprávněna k příjmu plnění ze svěřeneckého fondu, ledaže statut svěřeneckého fondu určil někoho jiného.

Pramen: § 1457 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Obnosové pojištění

pro účely občanského zákona

Vzniklo-li v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí osobě, která má právo na pojistné plnění, pojištěnému nebo osobě, která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému právo na náhradu škody nebo jiné obdobné právo, přechází tato pohledávka včetně příslušenství, zajištění a dalších práv s ní spojených okamžikem výplaty plnění z pojištění na pojistitele, a to až do výše plnění, které pojistitel oprávněné osobě vyplatil. To neplatí, vzniklo-li této osobě takové právo vůči tomu, kdo s ní žije ve společné domácnosti nebo je na ni odkázán výživou, ledaže způsobil pojistnou událost úmyslně.

Pramen: § 2821 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Obnosové pojištění

pro účely zákona o pojistné smlouvě

soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody

Pramen: písm. z) § 3 zákona, č. 37/2004 Sb., o pojistné smouvě

Obor služby
úsek činnosti služebního úřadu nebo jeho část vyplývající ze zvláštního zákona, který stanoví jeho působnost

Viz též seznam oborů státní služby v sekci Právo ~ Pracovní právo.

Pramen: § 5 odst. 1) zákona č. 218/2002 Sb., služebního zákona

Obrat

pro účely zákona o DPH

výnosy za uskutečněná plnění s výjimkou plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, u osob, které mají povinnost vést účetnictví nebo účetnictví vedou dobrovolně, nebo příjmy za uskutečněná plnění, s výjimkou plnění, která jsou osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, u ostatních osob. Do obratu se také zahrnují výnosy nebo příjmy z převodu a nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 56 zákona o dani z přidané hodnoty, které nejsou příležitostnou činností osoby povinné k dani, a výnosy nebo příjmy z finančních činností a pojišťovacích činností, které jsou osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 a 55 zákona o dani z přidané hodnoty, které nejsou příležitostnou nebo doplňkovou činností osoby povinné k dani. Do obratu se nezahrnují výnosy nebo příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku. Obratem veřejnoprávního subjektu se pro účely zákona o dani z přidané hodnoty rozumí výnosy za zdanitelná plnění uskutečněná účetní jednotkou.

Pramen: § 6 odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Obtěžování

dle zákona o zaměstnanosti

jednání, které je druhou fyzickou osobou oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí

Obtěžování z důvodu příslušnosti k pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženství či víry a sexuální obtěžování se považuje za diskriminaci.

Pramen: § 4 odst. 7) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Obtěžování

dle zákoníku práce

jednání, které je zaměstnancem, jehož se to týká, oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí na pracovišti

Obtěžování z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, zdravotního postižení, věku, náboženství či víry a sexuální obtěžování se považuje za diskriminaci.

Pramen: § 1 odst. 8) zákoníku práce

Obtížení odkazem

pro účely občanského zákona

k tíži všem dědicům podle poměru jejich podílů, a to i tehdy, byla-li odkázána věc náležející jednomu ze spoludědiců. To neplatí, pokud zůstavitel zvlášť přikáže splnění odkazu jednotlivému spoludědici nebo odkazovníku

Pramen: §1597 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Obuv

pro účely zákona o ochraně spotřebitele

výrobek určený k ochraně nebo pokrytí nohou, který má připevněnou podešev, včetně hlavních částí takové obuvi, i když jsou prodávány samostatně

Pramen: § 2 odst. 1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Obviněný

trestní řád

ten, kdo je podezřelý ze spáchání trestného činu a bylo proti němu zahájeno trestní stíhání

Pramen: § 32 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu

Obviněný z přestupku

zákon o přestupcích

občan je obviněným z přestupku, jakmile správní orgán učinil vůči němu první procesní úkon. na takového občana se hledí, jako by byl nevinen, pokud jeho vina nebyla vyslovena pravomocným rozhodnutím.

Pramen: § 73 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).