Hlavní navigace

Slovníček pojmů "O"

Osoba s dispozičním oprávněním

insolvenční zákon

osoba, které v průběhu insolvenčního řízení přísluší právo nakládat s majetkovou podstatou ohledně všech oprávnění, ze kterých se skládá

Pramen: § 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Osoba s řídící pravomocí

pro účely zákona o podnikání na kapitálovém trhu

se rozumí:
1. vedoucí osoba,
2. dozorčí rada nebo jiný dozorčí orgán,
3. člen dozorčí rady nebo jiného dozorčího orgánu,
4. osoba, která v rámci emitenta činí rozhodnutí, které může ovlivnit budoucí vývoj a podnikovou strategii emitenta, a která má přístup k vnitřním informacím

Pramen: § 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Osoba s účastí na řízení pojišťovny nebo zajišťovny
osoba, která není členem statutárního nebo dozorčího orgánu pojišťovny nebo zajišťovny, jejím prokuristou nebo zástupcem její pobočky a která na základě dohody, účasti na pojišťovně nebo zajišťovně nebo na základě jiné skutečnosti podstatným způsobem ovlivňuje její činnost

Zákon o pojišťovnictví zrušen k 1.1.2010

Pramen: § 2 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví

Osoba samostatně výdělečně činná

dle zákona o nemocenském pojištění

fyzická osoba považovaná za osobu samostatně výdělečně činnou pro účely důchodového pojištění

Pramen: § 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Osoba samostatně výdělečně činná

pro účely pojištění

osoba, která ukončila povinnou školní docházku a dosáhla věku aspoň 15 let a
a) vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo
b) spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení

Pramen: § 9 odst. 2) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Synonyma: OSVČ

Osoba se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry

pro účely zákona o podnikání na kapitálovém trhu

se rozumí:
1. vedoucí osoba obchodníka s cennými papíry,
2. vázaný zástupce (§ 32a) obchodníka s cennými papíry a jeho vedoucí osoby,
3. investiční zprostředkovatel (§ 29) obchodníka s cennými papíry,
4. zaměstnanec obchodníka s cennými papíry, který se podílí na poskytování hlavních investičních služeb,
5. zaměstnanec vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry, který se podílí na poskytování hlavních investičních služeb,
6. fyzická osoba jiná než uvedená v bodech 1 až 4, která se podílí na poskytování hlavních investičních služeb obchodníka s cennými papíry a která svou činnost uskutečňuje podle příkazů obchodníka s cennými papíry,
7. fyzická osoba, která se přímo podílí na činnostech, jejichž výkonem obchodník s cennými papíry pověřil třetí osobu v souvislosti s poskytovánímhlavních investičních služeb,
8. osoba, která v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, povolání nebo funkce, vytváří věcný obsah analýzy investičních příležitostí

Pramen: § 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Osoba zájmově zúčastněná na nabídce převzetí

pro účely zákona o nabídkách převzetí

osoba, která má zájem na výsledku nebo průběhu nabídky převzetí, zejména navrhovatel, osoby s ním spolupracující, cílová společnost, osoby tvořící s cílovou společností podnikatelské seskupení, akcionáři vlastnící nebo disponující alespoň 5 % účastnických cenných papírů cílové společnosti

Pramen: § 2 zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí

Osobní automobil

pro účely zákona o DPH

dopravní prostředek, který má v technickém osvědčení nebo technickém průkazu zapsanou kategorii M1 nebo M1G; pokud zápis kategorie chybí, vymezuje se tato kategorie zvláštním právním předpisem4a),

Pramen: § 4 odst. 3 písm. f) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Osobní obchod

zákona o podnikání na kapitálovém trhu

obchod s investičním nástrojem uzavřený osobou se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry nebo na její účet, jestliže osoba se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry jedná nad rámec svých pracovních povinností nebo se obchod uzavírá na účet
1. této osoby,
2. osoby blízké podle občanského zákoníku,
3. osoby, se kterou je úzce propojena, nebo
4. jiné osoby, jestliže osoba se zvláštním vztahem k obchodníkovi s cennými papíry má přímý nebo nepřímý hmotný zájem na výsledku obchodu, který není poplatkem ani odměnou za provedení obchodu

Pramen: § 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Osobní příplatek

u státní služby

nenároková složka platu, kterou lze ocenit mimořádně kvalitní výkon služby nebo kvalitní plnění většího rozsahu služebních úkolů, než plní jiní státní zaměstnanci

Osobní příplatek lze státnímu zaměstnanci přiznat, zvýšit, snížit nebo odejmout na základě výsledků jeho služebního hodnocení.
Osobní příplatek lze určit až do výše 20 % platového tarifu státního zaměstnance.

Pramen: § 147 odst. 1) zákona č. 218/2002 Sb., služebního zákona

Osobní spis
Zaměstnavatel je oprávněn vést osobní spis zaměstnance. Osobní spis smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v základním pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3.Do osobního spisu mohou nahlížet vedoucí zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci nadřízeni. Právo nahlížet do osobního spisu má orgán inspekce práce, Úřad práce České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů, soud, státní zástupce, policejní orgán, Národní bezpečnostní úřad a zpravodajské služby. Zaměstnanec má právo nahlížet do svého osobního spisu, činit si z něho výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to na náklady zaměstnavatele.

Pramen: § 312 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Osobní společnost
společnost, jejíž podstatou je osobní účast společníků na jejím podnikání (práce pro společnost, její řízení, atp.)

V české republice je čistě osobní společností veřejná obchodní společnost. Za osobní je považována i komanditní společnost, přestože nese určité prvky kapitálových společnosti (někdy je označováno jako smíšená společnost).

Osobní údaj
jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Určeným nebo určitelným subjektem může být výlučně fyzická osoba, a to ta, k níž se osobní údaje vztahují. K určení subjektu údajů může někdy postačit jeden znak (například i fotografie), obvykle je však zapotřebí těchto znaků více, přičemž je třeba, aby jejich prostřednictvím byla osoba určena nebo alespoň určitelná, a to případně i nepřímo. Zatímco v malých komunitách postačí k určení osoby třeba jen jeden údaj, (např. povolání), ve větších komunitách bude k tomuto účelu zapotřebí více takových údajů.
V souladu s komunitárním právem se za osobní údaj podléhající režimu zákona o ochraně osobních údajů nepovažuje takový údaj, který sice umožňuje osobu určit, je k tomu však třeba objektivně nepřiměřeného množství času nebo prostředků. V takovém případě se údaje považují za anonymní. “Nepřiměřené množství času nebo prostředků” je obvyklý neurčitý pojem, který je používán v evropských předpisech. Konkretizace těchto pojmů závisí na okolnostech práce s osobními údaji a posuzuje je buď Úřad pro ochranu osobních údajů nebo případně soud.

Pramen: § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Osoby se zdravotním postižením

dle zákona o zaměstnanosti

fyzické osoby, které jsou
a) orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními ("osoby s těžším zdravotním postižením"),
b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními,
c) rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými ("osoby zdravotně znevýhodněné")

Pramen: § 67 odst. 2) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Ostatní kapitál
zahrnuje přijaté a poskytnuté úvěry, včetně dluhových cenných papírů a dodavatelských úvěrů, mezi přímými investory a jejich dceřinými společnostmi, pobočkami a přidruženými společnostmi. Tyto úvěrové vztahy jsou zachyceny v mezipodnikových pohledávkách a závazcích.
Ostatní ubytovací zařízení

dle vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu

turistické ubytovny, kempy a skupiny chat (bungalovů), popřípadě kulturní nebo památkové objekty využívané pro přechodné ubytování
Ostatní věcná osvobození od daně

zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci při:
a) provádění reorganizace v rámci insolvenčního řízení, jde-li o vydání části dlužníkových aktiv věřitelům nebo o převod dlužníkových aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast
b) vložení nemovité věci do sociálního družstva nebo evropského fondu sociálního podnikání

Pramen: § 9 zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně

pro účely zákona o DPH

osvobození od daně u plnění podle § 51 zákona o dani z přidané hodnoty, ve vztahu k nimž nelze uplatnit nárok na odpočet daně
Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně

pro účely zákona o DPH

osvobození od daně u plnění podle § 63 zákona o dani z přidané hodnoty, u nichž lze uplatnit nárok na odpočet daně
Osvobození od daně ve veřejnoprávní oblasti

zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci:
a) členským státem Evropské unie
b) jiným státem, je-li zaručena vzájemnost
c) územním samosprávným celkem, došlo-li k nabytí vlastnického práva k nemovité věci v souvislosti se:
1. změnou jeho území
2. zánikem právnické osoby zřízené nebo založené územním samosprávným celkem
3. snížením základního kapitálu obchodní korporace, je-li územní samosprávný celek jejím jediným členem

Pramen: § 6 zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Osvobození od poplatku

zákon o správních poplatcích

Od poplatků jsou osvobozeny:
a) státní orgány a státní fondy
b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob
c) územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny
d) právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny
e) fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána

Pramen: § 8 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Osvojení
přijetí cizí osoby za vlastní

Pramen: §794 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Otevřená pozice

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

otevřenou pozicí se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn závazků účtovaných na podrozvahových účtech, vyplývajících z obchodů s deriváty, které nejsou sjednávány, pořizovány a drženy za účelem snížení rizika.

Pramen: § 627 odst. 3) zákona č. 240/2013 Sb.

Otevřené zadávací řízení
zadávací řízení, ve kterém mohou podat nabídku všichni dodavatelé, kteří mají zájem

Zákon o veřejných zakázkách zrušen k 1.7.2006

Pramen: § 10 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

Otevřený podílový fond

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

s podílovým listem vydaným otevřeným podílovým fondem je spojeno právo podílníka na jeho odkoupení na účet tohoto fondu. počet podílových listů, které otevřený podílový fond vydá, není omezen.

Označení otevřeného podílového fondu obsahuje slova "otevřený podílový fond".

Pramen: § 128 zákona č. 240/2013 Sb.

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).