Hlavní navigace

Slovníček pojmů "O"

Odpůrčí žaloba

insolvenční zákon

neúčinnost dlužníkových právních úkonů se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba").

Pramen: § 235 ods. 2) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Odsouzený

trestní řád

ten, proti němuž byl vydán odsuzující rozsudek, který již nabyl právní moci

Pramen: § 12 odst. 9) zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu

Odstoupení od smlouvy

pro účely občanského zákona

jednostranný právní úkon směřující ke zrušení smlouvy. odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku, zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.

Pramen: § 2004 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Odstupné

u pracovního poměru

Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 46 odst. 1 písm. a) až c) (organizační důvody) nebo dohodou z týchž důvodů, náleží při skončení pracovního poměru odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku.
V kolektivní smlouvě, popřípadě ve vnitřním předpisu lze odstupné podle předchozí věty zvýšit o další násobky průměrného výdělku, popřípadě stanovit další podmínky, za nichž zaměstnanci přísluší zvýšené odstupné. To se vztahuje i na zaměstnavatele, kteří neprovozují podnikatelskou činnost.

Pro účely odstupného se průměrným výdělkem rozumí průměrný měsíční výdělek zjištěný dle § 17 zákona o mzdě odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.
Odstupné vyplácí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu určeném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy, pokud se se zaměstnancem nedohodne na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru nebo na pozdějším termínu výplaty.

Pramen: § 67 zákona č. 262/2006 Sb.

Odstupné

pro účely občanského zákona

Ujednají-li si strany, že jedna z nich může závazek zrušit zaplacením odstupného, ruší se závazek zaplacením odstupného obdobně jako při odstoupení od smlouvy. Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.

Pramen: § 1992 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Odštěpný závod
organizační složka podniku, která je jako odštěpný závod zapsána v obchodním rejstříku

Při provozování odštěpného závodu se užívá obchodní firmy podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod.
Obchodní zákoník zrušen k 1.1.2014.

Pramen: § 7 odst. 1) obchodního zákoníku

Odúmrť
Není-li žádný dědic, dědictví připadne státu - nemá právo dědictví odmítnout ani právo na odkaz podle § 1594 odst. 1, třetí věty.

Pramen: § 1634 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Odúročitel
koeficient
1
(1+i)n
kde
i je úroková míra za období (rok),
n je počet období (let)

Vynásobíme-li odúročitelem budoucí příjem, dostaneme jeho současnou (diskontovanou) hodnotu (částku, kterou bychom nyní museli uložit na složeně úročený účet, abychom docílili stejného efektu).
Odúročitel je obrácenou hodnotou úročitele.

Odvetné clo
přirážky k celním sazbám, popřípadě zavedení zvláštního cla ze zboží, které podle celního sazebníku clu nepodléhá, stanovené nařízením vlády po přechodnou dobu z důvodu hospodářské odvety na zboží dovážené ze státu, který diskriminuje Českou republiku v hospodářských vztazích
Odvolání

zákon o přestupcích

proti rozhodnutí o přestupku se může odvolat v plném rozsahu jen obviněný z přestupku a, jde-li o mladistvého, v jeho prospěch i jeho zákonný zástupce a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí.

Pramen: § 81 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Odvolání

pro účely zákoníku práce

V případech uvedených v § 33 odst. 3 může ten, kdo je příslušný ke jmenování (§ 33 odst. 4), vedoucího zaměstnance z pracovního místa odvolat; vedoucí zaměstnanec se může tohoto místa rovněž vzdát.

viz také /business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast2h4.aspx#par73a

Pramen: § 73 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Odvolání daru pro nevděk
Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

Pramen: § 2072 odst.1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Odvolání daru pro nouzi
Upadne-li dárce po darování do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen, může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš však v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k uvedené výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba.

Pramen: § 2068 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Odvolání nabídky

pro účely občanského zákona

I když je nabídka odvolatelná, nelze ji odvolat ve lhůtě určené pro její přijetí, ledaže se to v nabídce vyhradí. Odvolatelnou nabídku lze odvolat, jen pokud odvolání dojde druhé straně dříve, než ta odeslala přijetí nabídky.

Pramen: § 1738 zákona č. 89/2012Sb. občanského zákona

Odvolání odkazu

odkaz, odvolání

Odvolání odkazu při zničení věci, zcizení a její znovu nenabití nebo odkázanou věc změní takovým způsobem, že to je již jiná věc nebo odkázanou pohledávku vymůže a vybere zůstavitel.

Pramen: § 1602 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Odvolání proti rozsudku

trestní řád

o odvolání proti rozsudku okresního soudu rozhoduje nadřízený krajský soud. o odvolání proti rozsudku krajského soudu jako soudu prvního stupně rozhoduje nadřízený vrchní soud.

Pramen: § 252 zákona č. 141/1961 Sb.

Odvrácení škody
Obstará-li někdo, ač k tomu nebyl povolán, cizí záležitost, aby odvrátil hrozící škodu, pak mu ten, jehož záležitost byla obstarána, nahradí účelně vynaložené náklady, třebaže se výsledek bez zavinění nepřikázaného jednatele nedostavil.

Pramen: § 3007 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

OECD
Organization for Economic Cooperation and Development - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
Mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou nejvyspělejší státy světa a jejímž cílem je koordinace politiky ekonomického růstu a finanční stability, rozvoj obchodních vztahů a koordinace pomoci rozvojovým zemím.

Česká republika je členem OECD od roku 1995.

Oferta
návrh, nabídka na uzavření smlouvy
Ohrožení pod vlivem návykové látky

trestní zákon

trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

Pramen: § 274 Ohrožení pod vlivem návykové látky

Ohrožení pohlavní nemocí

trestní zákoník

kdo jiného vydá, byť i z nedbalosti, nebezpečí nákazy pohlavní nemocí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Pramen: § 155 zákona č. 40/2009 Sb.

Ohrožení zdraví nebo životního prostředí
Ohrožení zdraví nebo životního prostředí je jednání, jímž soutěžitel zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobek nebo provádí výkon ohrožující zájem na ochraně zdraví nebo životního prostředí chráněný zákonem, aby tak získal pro sebe nebo pro jiného prospěch na úkor jiného soutěžitele nebo zákazníků.

Pramen: § 2987 zákona č. 89/2012 Sb. občanského sdružení

Ohrožování oběhu tuzemských peněz
trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo neoprávněně vyrobí nebo vydá náhražky tuzemských peněz, nebo kdo takové náhražky neoprávněně dává do oběhu, dále ten, kdo bez zákonného důvodu odmítá tuzemské peníze, bez hospodářské potřeby shromažďuje drobné tuzemské peníze, nebo poškozuje tuzemské peníze

Pramen: § 144 zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona

Ohrožování výchovy dítěte

trestní zákoník

kdo, byť i z nedbalosti, ohrozí rozumový, citový nebo mravní vývoj dítěte tím, že
a) svádí ho k zahálčivému nebo nemravnému životu
b) umožní mu vést zahálčivý nebo nemravný život
c) umožní mu opatřovat pro sebe nebo pro jiného prostředky trestnou činností nebo jiným zavrženíhodným způsobem
d) závažným způsobem poruší svou povinnost o ně pečovat nebo jinou svou důležitou povinnost vyplývající z rodičovské zodpovědnosti

Pramen: § 201 zákona č. 40/2009 Sb.

Ohrožování zdraví a životního prostředí

ve smyslu obchodního zákoníku

jednání, jímž soutěžitel zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobky nebo provádí výkony ohrožující zájmy ochrany zdraví anebo životního prostředí chráněné zákonem, aby tak získal pro sebe nebo pro jiného prospěch na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů

Obchodní zákoník zrušen k 1.1.2014.

Pramen: § 52 obchodního zákoníku

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).