Hlavní navigace

Slovníček pojmů "O"

Operátor

pro účely zákona o elektronických komunikacích

podnikatel, který zajišťuje nebo je oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky
Opětovné použití

pro účely zákona o odpadech

použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému účelu, pro který byly původně určeny

Pramen: § 37g zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

OPEX

Operating Expense

operační náklady
náklady na zajištění běžné podnikatelské činnosti (mzdy, materiál, atp.), tj. neinvestiční náklady
Opilství

trestní zákoník

trestný čin jehož se dopustí ten, kdo se požitím nebo aplikací návykové látky přivede, byť i z nedbalosti, do stavu nepříčetnosti, v němž se dopustí činu jinak trestného, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let; dopustí-li se však činu jinak trestného, na který zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán tímto trestem mírnějším.

Pramen: § 360 zákona č. 40/2009 Sb.

Opora cizí stavby
Kdo je povinen nést tíži cizí stavby, přispěje také poměrně na udržování zdí nebo podpěr, není však povinen k podpěře panujícího pozemku.

Pramen: § 1269 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Oportunista
človek přizpůsobující své myšlení a jednání podle očekávaných výhod
Oprávky

v účetnictví

kumulovaný souhrn provedených odpisů
Opravné daňové přiznání
daňové přiznání, které může daňový subjekt podat po odevzdání řádného daňového přiznání před uplynutím lhůty pro podání řádného daňového přiznání. Pro vyměřovací řízení se pak použije tohoto opravného přiznání a k přiznání předchozímu se nepřihlíží.

Opravným daňovým přiznáním může daňový subjekt před uplynutím řádné lhůty nahradit předchozí chybné daňové přiznání, které finanční úřad "zahodí". Po zmeškání lhůty pro podání daňového přiznání je nutno chyby opravit dodatečným daňovým přiznáním.
Zákon o správě daní a poplatků zrušen k 1.1.2011.

Pramen: § 41 odst. 3) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

Opravné položky

v účetnictví

částky, o které se upravuje účetní ocenění aktiv (popř. dluhů) na úroveň jejich současné tržní hodnoty
Oprávněná osoba

pro účely zákona o pojistné smlouvě

osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění

viz také § 2770 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Pramen: § 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Oprávněné použití zbraně

trestní zákoník

trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem.

Pramen: § 32 zákona č. 40/2009 Sb.

Opuštění dítěte

trestní zákoník

trestný čin, jehož se dopustí ten, kdo opustí dítě nebo jinou osobu, o kterou má povinnost pečovat a která si sama nemůže opatřit pomoc, a vystaví ji tím nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví.

Pramen: § 195 zákona č. 40/2009 Sb.

Opuštění nemovité věci
je-li opuštěna nemovitá věc, počne běžet doba uvedená v § 1050 (tj. 10let) odst. 2 ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pramen: § 3067 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Ordinalistická teorie užitku
teorie užitku, která vychází z předpokladu nemožnosti přímé měřitelnosti užitku, připouští pouze jeho uspořádání, tj. ordinální škálu

Protikladem je kardinalistická teorie užitku.

Ordinální škála
množina prvků s uspořádáním mezi nimi, tj. rozlišující mezi každými dvěma prvky menší-větší, lepší-horší, atp.
Mezi každými dvěma prvky lze říci, který je menší, resp. větší, popř. mohou být oba prvky stejné. Nelze však kvantifikovat rozdíl mezi prvky.

Např. škála "špatný", "dobrý", "lepší", "nejlepší".
Protikladem je kardinální škála.

Orgán dohledu

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

rozumí se jím úřad, který vykonává dohled nad finančním trhem

Pramen: § 623 odst. e) zákona č. 240/2013 Sb.

Orgánem dohledu jiného státu

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

rozumí se jím úřad v jiném státě, než je členský stát, který v tomto státě vykonává dohled nad finančním trhem

Pramen: § 623 odst. f) zákona č. 240/2013 Sb.

Organizace

pro účely předpisů sociálního zabezpečení

právnické osoby a občané, kteří zaměstnávají jiné občany

Zákon o sociálním zabezpečení zrušen k 1.1.2012

Pramen: § 5 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení

Organizátor regulovaného trhu

zákon o podnikání na kapitálovém trhu

je právnická osoba, která organizuje regulovaný trh na základě povolení České národní banky.

Pramen: § 37 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Orgány dozoru

zákon o technických požadavcích na výrobky

a) Český báňský úřad
b) Drážní úřad
c) popřípadě další úřad, pokud tak zvláštní zákon stanoví (dále jen "orgány dozoru")

Pramen: § 18 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Oscilační pásmo
pásmo ve kterém volně kolísá měnový kurz, je ohraničené spodním a horním limitem při jehož překročení zasahuje zpravidla centrální banka.
Osoba blízká

trestní zákoník

osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel a partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.

Pramen: § 125 zákona č. 40/2009 Sb.

Osoba blízká

ve smyslu občanského zákoníku

je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen "partner"); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí

Pramen: § 22 odst. 1) zákon č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Osoba identifikovaná k dani

pro účely zákona o DPH

osoba, které tak stanoví tento zákon v § 96

Pramen: § 4 odst. 1 písm. t) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě

pro účely zákona o DPH

osoba, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty v jiném z členských států

Pramen: § 4 odst. 1 písm. u) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).