Hlavní navigace

Slovníček pojmů "O"

Ochrana proti nekalé soutěži
Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Pramen: § 2988 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Ochrana proti omezování soutěže
Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

Pramen: § 2990 zákona č. 89/2012 Sb. občanského sdružení

Ochrana životního prostředí
činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku.
Ochranná doba

u pracovního poměru

doba, kdy nesmí (až na zákonem stanovené výjimky) zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď

Pramen: § 53 zákoníku práce

Ochranná známka
označení tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku nebo jeho obalu, popřípadě jejich kombinací, určené k rozlišení výrobků nebo služeb pocházejících od různých podnikatelů a zapsané do rejstříku ochranných známek vedeného Úřadem průmyslového vlastnictví

Synonyma: trademark

Ochranný znak

pro účely zákona o registračních pokladnách

spojení písmen "M" a "F", ve tvaru podle přílohy č. 1 k zákonu o registračních pokladnách

Zákon o registračních pokladnách zrušen k 1.1.2008

Pramen: § 2 zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách

OKEČ
odvětvová klasifikace ekonomických činností - hierarchicky uspořádané třídění ekonomických činností stanovené Českým statistickým úřadem. Obecně je činnost dána kombinací práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů, výrobků a vede k vytvoření specifických výrobků nebo výkonů (služeb). Každá položka zahrnuje seskupení stejnorodých činností na příslušném stupni třídění.

Podrobnosti o systému OKEČ a jeho číselníky můžete najít na stránkách Českého statistického úřadu.

Okolnosti vylučující odpovědnost
překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předpovídala

Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
Obchodní zákoník zrušen k 1.1.2014.

Pramen: § 374 obchodního zákoníku

Synonyma: vyšší moc

Okunův zákon
empirický vztah vyjadřující závislost rozdílu mezi skutečným a potenciálním produktem na rozdílu skutečné míry nezaměstnanosti a přirozené míry nezaměstnanosti
Oligopol
tržní struktura na straně nabídky, která je charakteristická existencí malého počtu firem v odvětví, přičemž alespoň některé firmy mohou ovlivňovat celkovou cenu odvětví, resp. alespoň některé firmy jsou tvůrci ceny

Vstup do odvětví bývá pravidla spojen s výskytem určitých bariér, vyráběný produkt může být jak homogenní, tak diferencovaný.

Oligopol s cenovým vůdcem
předpokládá, že se v odvětví nachází firma s dominantním postavením, která stanovuje cenu produkce na trhu. ostatní firmy tuto cenu přejímají (tyto firmy se nazývají firmy v konkurenčním lemu).
Oligopson
tržní struktura na straně poptávky, vyznačující se porušením podmínek dokonalé konkurence ve smyslu mého počtu poptávajících. V podstatě se jedná o oligopol na straně poptávky.
Omezování osobní svobody

trestní zákoník

kdo jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody

Pramen: § 171 zákona č. 40/2009 Sb.

Omezující opatření

zákon o přestupcích

omezující opatření spočívá v zákazu navštěvovat určená veřejně přístupná místa a místnosti, v nichž se podávají alkoholické nápoje nebo se konají veřejné tělovýchovné, sportovní nebo kulturní podniky. Lze je uložit pachateli přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (§ 30), přestupku proti veřejnému pořádku (§ 47 a 48) a přestupku proti občanskému soužití (§ 49).

Pramen: § 17 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Omyl právní

trestní zákoník

kdo při spáchání trestného činu neví, že jeho čin je protiprávní, nejedná zaviněně, nemohl-li se omylu vyvarovat.

Pramen: § 19 zákon č. 40/2009 Sb.

Omyl skutkový

trestní zákoník

kdo při spáchání činu nezná ani nepředpokládá jako možnou skutkovou okolnost, která je znakem trestného činu, nejedná úmyslně; tím není dotčena odpovědnost za trestný čin spáchaný z nedbalosti.

Pramen: § 18 zákona č. 40/2009 Sb.

Opakované plnění

dle zákona o DPH

uskutečnění zdanitelných plnění ve sjednaných lhůtách během zdaňovacího období, přičemž se v rámci smlouvy jedná o plnění zbožím stejného druhu, které je navzájem zastupitelné nebo službou stejné povahy

Pramen: § 21 odst. 11) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Opakované použití obalu

pro účely zákona o obalech

činnost, při níž se obal, který byl navržen a určen, aby během doby své životnosti vykonal určitý minimální počet obrátek či cyklů ("opakovaně použitelný obal"), znovu plní nebo se používá k témuž účelu, pro nějž byl určen, s pomocí nebo bez pomoci dodatečných prostředků, které opětovné plnění umožňují, jako jsou zejména náhradní doplňková balení a prostředky k jejich použití
Opatrovatel
ten, kdo dle smlouvy o uložení věci bezplatně opatruje věc uložitele

Obchodní zákoník zrušen k 1.1.2014

Pramen: § 516 odst. 1) obchodního zákoníku

Opatrovnická rada

pro účely občanského zákona

schůzi osob blízkých opatrovanci a jeho přátel, jsou-li mu známi, tak, aby se schůze konala do třiceti dnů po obdržení žádosti.

Pramen: § 472 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Opatrovník
Osoba způsobilá právně, hájí zájmy opatrovance.

Pramen: §63 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Opce
1. volba, právo volby;
2. právo koupit nebo prodat konkrétní množství aktiv (akcií, deviz, obligací) za stanovenou opční cenu;
3. obecně určité přednostní právo (zejména k uzavření smlouvy)
Opční list

zákon o obchodních korporacích

je cenný papír na doručitele, který lze vydat jako zaknihovaný cenný papír. společnost může vydat k uplatnění přednostního práva opční list.

opční list obsahuje
a) označení, že se jedná o opční list
b) jednoznačnou identifikaci společnosti
c) určení, kolik akcií a jaké formy nebo kolik akcií, jež budou vydány jako zaknihované cenné papíry, jakého druhu anebo kolik dluhopisů společnosti, jaké formy nebo kolik dluhopisů, jež budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a v jaké jmenovité hodnotě lze získat z opčního listu
d) lhůtu a podmínky pro uplatnění práva

Pramen: § 295 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích

OPEC

Organization of the Petroleum Exporting Countries

Organization of the Petroleum Exporting Countries - Organizace států vyvážejících ropu
Mezinárodní organizace těžících a exportujících většinu světové produkce ropy. Organizace např. koordinuje objem těžby (kvóty) v jednotlivých členských státech a tím výrazně ovlivňuje cenu ropy na světových trzích (mechanizmem střetu nabídky a poptávky - ovlivňováno je nabízené množství a cena). Členské státy: Irák, Irán, Kuvait, Saúdská Arábie, Venezuela, Katar, Indonésie, Libie, Spojené Arabské Emiráty, Alžírsko, Nigérie, Ekvádor, Angola, Gabun

www.opec.org

Operační riziko
operační riziko je riziko ztráty banky vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty banky vlivem vnějších událostí, včetně rizika ztráty banky v důsledku porušení či nenaplnění právní normy.
  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).