Hlavní navigace

Slovníček pojmů "O"

Obydlí

trestní zákoník

obydlím se rozumí dům, byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející.

Pramen: § 133 zákona č. 40/2009 Sb.

Obytná místnost

dle vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu

část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2; pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2
Obžalovaný

trestní řád

po nařízení hlavního líčení se obviněný označuje jako obžalovaný

Pramen: § 12 zákona č. 141/1961 Sb.

Odběratelský úvěr
forma obchodního úvěru, který je poskytnut odběratelem dodavateli ve formě zálohy na dodávané zboží
Odborná péče

zákon o investičních společnostech a investičních fondech

obhospodařovatel investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu je povinen obhospodařovat tento fond s odbornou péčí.

Pramen: § 18 zákona č. 240/2013 Sb.

Odbytné
Je-li pro to důležitý důvod a žádá-li o to poškozený, přizná soud poškozenému namísto peněžitého důchodu odbytné.

Pramen: § 2968 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Oddělený sběr elektroodpadu

pro účely zákona o odpadech

odebírání použitých elektrozařízení nepocházejících z domácností od konečných uživatelů na místě k tomu výrobcem určeném

Pramen: § 37g zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Oddlužení

insolvenční zákon

sanační způsob řešení úpadku

Pramen: § 389 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Synonyma: bankrot

Odesílatel

pro účely zákona u poštovních službách

osoba, která je na poštovní zásilce nebo v dokladu o poštovním poukazu jako odesílatel označena; není-li odesílatel označen, je jím osoba, která poštovní smlouvu uzavřela
Odkaz dětem a příbuzným

odkaz, dědictví

Dětmi se rozumí dcery a synové, jestliže zstavitel pamatoval na děti někoho jiného, v případě vlastních dětí se jedná o potomky.

Pramen: § 1618 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Odkaz s podmínkou

pro účely občanského zákona

K nabytí toho, co bylo zůstaveno s odkládací podmínkou, je třeba, aby osoba, jíž bylo něco takto zůstaveno, přežila zůstavitele a byla způsobilá dědit

Pramen: § 1562 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Odkazovník
odkazovník není dědicem, ale vzniká mu pouze pohledávka vůči dědici na vydání zůstavitelem označené věci. V praxi to bude odkaz fungovat tak, že zůstavitel v závěti dědici přikáže, aby z pozůstalosti vydal odkazovníku např. obrazy. Pokud o odkazu odkazovník neví, musí jej dědic o odkazu informovat. Teprve poté bude moci dědic nabýt majetek označený v závěti. Mezi dědicem a odkazovníkem vznikne stejný právní vztah jako mezi věřitelem a dlužníkem. Nevydá-li dědic odkázanou věc dobrovolně, bude se jí moci odkazovník domoci soudní cestou.
Odkupné
část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění

Pramen: § 2842 odst.1) zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Odloučení pozůstalosti
Věřitel, který osvědčí obavu z předlužení dědice, může předtím, než soud potvrdil nabytí dědictví, navrhnout, aby pozůstalost zůstala odloučena od jmění dědice a byla spravována jako oddělené jmění. Soud návrhu nevyhoví, je-li zřejmé, že k obavě není důvod.

Pramen: §1709 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona

Odlučné
náhrada zvýšených výdajů na stravování a ubytování, na něž má nárok pracovník v manželství, žijící odloučené od své rodiny vzhledem k povaze zaměstnání (např. ve stavebnictví)

Český právní řád klasickou formu odlučného již nestanovuje, obdobou je pouze náhrada podle § 4 odst. e) zákona o cestovních náhradách:
"e) náhrada prokázaných jízdních výdajů za cesty k návštěvě rodiny do místa trvalého nebo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem předem dohodnutého pobytu rodiny, trvá-li pracovní cesta více než sedm po sobě následujících kalendářních dnů, a to každý týden, není-li v kolektivní smlouvě, popřípadě v pracovní smlouvě nebo jiné písemné dohodě se zaměstnancem dohodnuta tato náhrada za delší dobu, nejdéle však za jeden měsíc".

Odměna z dohody
Výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti.

Pramen: § 138 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Odměna za pracovní pohotovost
Za dobu pracovní pohotovosti [§ 78 odst. 1 písm. h) a § 95] přísluší zaměstnanci odměna nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku.

Pramen: § 140 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Odmítnutí dědictví
právo po smrti zůstavitele dědictví odmítnout; smluvní dědic však jen, pokud to není dědickou smlouvou vyloučeno. Odmítá-li dědictví nepominutelný dědic, může dědictví odmítnout s výhradou povinného dílu

Pramen: § 1485 odst.1) zákona č.89/2012 Sb. občanského zákona

Odpad
movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Okruh věcí, které se za stanovených podmínek považují je uveden v příloze č. 1 zákona o odpadech.

Pramen: § 2 odst. 1 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech

Odpisy
peněžní vyjádření opotřebení hmotného i nehmotného investičního majetku
Odpočet daně

pro účely zákona o DPH

daň na vstupu, popřípadě krácená podle § 76 zákona o dani z přidané hodnoty

Pramen: § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Odpočinek

pro účely zákoníku práce

může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas, b) v zemědělství, c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména 1. ve veřejném stravování, 2. v kulturních zařízeních, 3. v telekomunikacích a poštovních službách, 4. ve zdravotnických zařízeních, 5. v zařízeních sociálních služeb22a), d) u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců, e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Pramen: § 90 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Odpočinek

pro účely zákoníku práce

může být zkrácen až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích zaměstnanci staršímu 18 let za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas, b) v zemědělství, c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména 1. ve veřejném stravování, 2. v kulturních zařízeních, 3. v telekomunikacích a poštovních službách, 4. ve zdravotnických zařízeních, 5. v zařízeních sociálních služeb22a), d) u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců, e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.

Zaměstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích.

Pramen: § 90 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Odpovědný zástupce
osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu

Pramen: § 11 odst. 1) živnostenského zákona

Odpracovaný den

pro účely zákoníku práce

den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají

Definováno pro účely určení nároku na dovolenou.

Pramen: § 101 odst. 1) zákoníku práce

  • Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).