Hlavní navigace

Slovníček pojmů "P"

Pedagogický pracovník
ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu1) (dále jen "přímá pedagogická činnost"); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.

Přímou pedagogickou činnost vykonává

a) učitel,
b) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
c) vychovatel,
d) speciální pedagog,
e) psycholog,
f) pedagog volného času,
g) asistent pedagoga,
h) trenér,
i) metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně20),
j) vedoucí pedagogický pracovník.

Peněžitý trest

trestní řád

jakmile se stal vykonatelným rozsudek, podle něhož je odsouzený povinen zaplatit peněžitý trest, vyzve předseda senátu odsouzeného, aby jej zaplatil do patnácti dnů, a upozorní ho, že jinak bude zaplacení vymáháno.

Pramen: § 341 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád

Peněžní iluze
vzniká z důvodu ztotožnění růstu nominálních mezd s růstem reálných mezd ze strany zaměstnanců bez toho, aniž by byla zohledněna celková cenová hladina.
Peněžní prostředky
peníze připsané na účet v jakékoliv měně

(zdrojem je zákon č. 513/1991 Sb., zákon zrušen k k 1.1.2014)

Peníze

pro účely zákona o DPH

platné bankovky, státovky a mince české nebo cizí měny. Za platné bankovky, státovky a mince se považují i takové, jejichž platnost byla ukončena, ale lze je ještě za platné bankovky, státovky a mince vyměnit

Pramen: § 4 odst. 2) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Synonyma: relativní likvidita

Penzion

dle vyhlášky o obecných technických požadavcích na stavbu

ubytovací zařízení s nejméně pěti pokoji, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem, a člení se do čtyř tříd
Per annum
ročně, za rok

Pozor, "per anum" (s jedním N) znamená "řitním otvorem"...

Synonyma: p.a.

Periodický tisk
noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce
Perpetuatio fori
zásada trvání místní příslušnosti
zásada, podle níž místní příslušnost soudu určená podle okolností, které tu jsou v době zahájení řízení, trvá až do jeho skončení
Perpetuita
věčný výnos, věčná anuita, stejné peněžní příjmy po neomezenou dobu;
nekonečná série pravidelných plateb ve stejné výši
Současná hodnota perpetiuty se počítá se jako
A
i
kde
i je úroková míra za období,
A je výše perpetuity (pravidelné platby) za jedno období

Též označení pro dluhopisy, které nejsou nikdy splatné (investor nikdy nedostane jejich nominální hodnotu) avšak přinášejí pravidelný výnos po teoreticky nekonečně dlouhou dobu.

PERT

Program Evaluation and Review Technique

Program Evaluation and Review Technique -jedna z metod síťové analýzy projektu
obdoba metody CPM (metody kritické cesty), která se liší tím, že délky trvání jednotlivých dílčích činností projektu nejsou určeny jednoznačně, nýbrž jako stochastické veličiny (obvykle se udává optimistický odhad, pesimistický odhad a nejpravděpodobnější odhad doby trvání)
Petit
žalobní návrh
přesně formulovaný návrh na rozhodnutí soudu, rozhodčí komise či obdobného orgánu
Pevná cena
cena, kterou není přípustné změnit

zdrojem je zákon č. 526/1990 Sb.,zrušeno zákonem č. 151/1997 Sb.

Pevná výpůjční úroková sazba

pro účely zákona o spotřebitelském úvěru

jediná výpůjční úroková sazba sjednaná mezi věřitelem a spotřebitelem na celou dobu trvání spotřebitelského úvěru nebo více výpůjčních úrokových sazeb stanovených pro dílčí období výhradně neměnnou konkrétní procentní hodnotou; nejsou-li ve smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, stanoveny všechny výpůjční úrokové sazby, považuje se výpůjční úroková sazba za pevně stanovenou pouze pro dílčí období, pro která jsou výpůjční úrokové sazby stanoveny výhradně neměnnou konkrétní procentní hodnotou sjednanou při uzavření této smlouvy

Pramen: § 3 zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

PhDr.

philosophiae doctor

akademický titul, který je udělován za úspěšně dokončené studium humanitních a pedagogických věd na danných fakultách

předchůdcem titulu PhDr. byl PaedDr.

Pitná voda

dle zákona o ochraně veřejného zdraví

zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob. Zdravotní nezávadnost se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních a chemických ukazatelů, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem.
Plán rozvoje sociálních služeb

pro účely zákona o sociálních službách

výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je popis a analýza existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb
Plat
peněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Za plat se nepovažují plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady a odměna za pracovní pohotovost.

Pramen: § 3 odst. 1) zákona č. 143/1992 Sb., o platu

Platba
příjem nebo výdej bankovek a mincí české nebo cizí měny a úhrady vykonané prostřednictvím elektronického platebního prostředku, ceninou nebo šekem, a to při provozování maloobchodu nebo hostinské činnosti na základě živnostenského oprávnění

(zdrojem je zákon č. 140/1961 Sb., zákon zrušen k 1.1.2008)

Plátce

pro účely zákona o DPH

osoba povinná k dani, o které tak stanoví tento zákon v § 94, nebo osoba, která byla registrována k dani v tuzemsku podle § 95a

Pramen: § 4 odst. 1 písm. s) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Plátce daně
osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům

(zdrojem je zákon č. 140/1961 Sb., zákon zrušen k 1.1.2011)

Platební bilance
1. úhrn plateb jdoucích z domácí země do ostatních zemí k úhrnu plateb z ostatních zemí světa do domácí země
2. souhrnný výkaz všech hospodářských transakcí, které proběhly za určité období (obvykle 1 rok), mezi devizovými tuzemci a devizovými cizozemci
Platební neschopnost

insolvenční zákon

dlužník v úpadku, který není schopen plnit peněžité závazky.

Pramen: § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

Platební rozkaz
způsob vyřízení žaloby ve zkráceném řízení tak, že soud uloží odpůrci, aby do určité doby (15 dnů) zaplatil navrhovateli požadovanou částku a náklady řízení, nebo v téže lhůtě podal u soudu, který platební rozkaz vydal, odpor

Pramen: § 172 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Platební výměr
rozhodnutí správce daně, kterým se sděluje daňovému subjektu výše stanovené daně, a to i v případech, kdy daňová povinnost má být podle zvláštních předpisů zaplacena bez podání daňového přiznání nebo hlášení, ale daňový subjekt tuto daňovou povinnost nesplnil

(zdrojem je zákon č. 337/1992 Sb., zákon zrušen k 1.1.2011)

Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).